Státoprávní teorie

Kategorie: Základy společenských věd, Profi práce

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje maturitní otázku z politologie na téma státoprávní teorie. Popisuje znaky státu, druhy států a formy států.

Obsah

1.
Znaky státu
2.
Vznik státu
3.
Funkce státu
4.
Formy státu
5.
Druhy státu

Úryvek

"Stát pfiedstavuje politicky organizované spoleãenství
lidí, Ïijících trvale na urãitém ohraniãeném území.
(Ve svûtû existuje témûfi 200 státÛ.)
ZNAKY STÁTU
• státní aparát - soustava orgánÛ vykonávající státní
moc a vefiejnou správu (pfi. ministerstva, mûstské
úfiady..)
• ohraniãené území - na které se vztahuje pÛsobnost
státních orgánÛ
• obãané (obyvatelstvo)
• ozbrojená moc - policie, armáda
• právní subjektivita - zpÛsobilost samostatnû vystupovat
v právních vztazích (pfi. uzavírání smluv)
• státní suverenita - stát není podfiízen Ïádnému
vy‰‰ímu orgánu. Suverenita mÛÏe b˘t omezena
jen tehdy, pokud se stát stane dobrovolnû ãlenem
nûkteré mezinárodní organizace, a pfievezme tak
na sebe závazky vypl˘vající z ãlenství v takové organizaci
(pfi. OSN, NATO...).
VZNIK STÁTU
1. Prvotní vznik státu - nejstar‰í známé státy a
teorie jejich vzniku:
• NáboÏenská teorie pfiedstavuje nejstar‰í v˘klad o
vzniku státu. Vychází z boÏského pÛvodu státu
resp. panovníka, kter˘ v nûm vládne.
• Patriarchální teorie vychází z pfiedstavy, Ïe stát
vznikl z rodu (kmene) jeho postupn˘m roz‰ifiováním.
• Mocenské pojetí státu chápe stát jako vládu silnûj‰
ího nad slab‰ími; stát je pak v˘sledkem bojÛ a
násilí.
• Smluvní teorie tvrdí, Ïe právním dÛvodem vzniku
státu je smlouva (konsensus) mezi lidmi. Na základû
smlouvy se lidé vzdali ãásti sv˘ch pfiirozen
˘ch práv, zorganizovali se a zaloÏili stát.
2. Druhotn˘ vznik - teorie vysvûtlující vznik státÛ
v pozdûj‰í dobû. Vznik státu probíhá vût‰inou na
základû zmûny - spojení mal˘ch státÛ do velkého
celku (pfi. USA) nebo naopak rozdûlením státu
(pfi. âSFR na âR a SR). Druhotné tvofiení státu
se uskuteãÀuje ãastûji válkami a revolucemi
neÏ klidn˘m v˘vojov˘m procesem. Novû vznikl˘
stát musí mít v‰echny potfiebné atributy a ostatní
státy ho musí uznat jako zpÛsobil˘ samostatn˘
subjekt mezinárodního práva.
FUNKCE STÁTU
Vnitfiní funkce:
• právní - zaruãuje základní práva a svobody obãanÛ
• bezpeãnostní - ochrana zevnitfi, tj. ochrana obãanÛ
- jejich Ïivot a majetek
• ekonomická - správa vefiejn˘ch financí, zaji‰tûní
práce
• sociální -zaji‰tûní sociální péãe obãanÛm (pfi. pomoc
star˘m lidem, ‰kolákÛm, pomoc handicapovan
˘m…)
• kulturní - zaji‰tûní vzdûlání, uchování hodnot a
tradic
Vnûj‰í funkce:
• zahraniãní politika - reprezentace státu na mezinárodní
úrovni
• obranná funkce - obrana proti napadení z vnûj-
‰ku
• ekonomická - regulace zahraniãního obchodu
(v˘voz a dovoz, investice..)
• angaÏovanost na mezinárodní bezpeãnosti a
vzájemné spolupráci s ostatními zemûmi
FORMY STÁTU
Existuje více hledisek, podle kter˘ch státy rozdûlujeme,
jednotlivé formy se mohou navzájem
prolínat.
1. Podle toho, kdo vykonává státní moc, rozli‰ujeme
státy demokratické a autokratické.
• Demokracie je státní forma umoÏÀující úãast
v‰ech plnoprávn˘ch obãanÛ na správû a fiízení
státu. V pfiímé demokracii je v˘kon státní moci organizován
tak, Ïe v‰ichni mohou napfi. formou hlasování
rozhodovat o státních záleÏitostech (starofiecké
státy - referendum, plebiscit). Demokracie
nepfiímá umoÏÀuje obãanÛm volit v pravideln˘ch
obdobích své zástupce, ktefií vykonávají státní
moc za své voliãe.
• Autokracie je vládou jednotlivce nebo skupiny lidí,
které v‰ak nevolíme (v ãele státu jsou díky v˘‰i
svého majetku nebo dûdiãnû, na základû jin˘ch
v˘sad).
- monokracie - vláda jednoho ãlovûka
- aristokracie - vládne skupina lidí, která obdrÏela
urãité v˘sady - mohou se dûdit
- diktatura - vláda jednotlivce, ale dnes vût‰inou
skupiny lidí, kdy dochází k omezení práv obãanÛ
2. Podle toho, kdo stojí v ãele státu, rozli‰ujeme
teokracii, monarchii a republiku.
• Teokracie je stát pokládan˘ za v˘tvor boha. Osoba
stojící v ãele státu vládne z boÏí milosti (starovûk
˘ Egypt - faraón, kter˘ byl synem a zároveÀ
vtûlení boha Ra)
• Monarchie je stát, jehoÏ nejvy‰‰í pfiedstavitel
vládne doÏivotnû vlastním jménem.
- absolutní - monarcha má neomezenou vládu
- konstituãní - vláda monarchy je omezena ústavou
- parlamentní - vláda monarchy je omezena parlamentem;
monarcha má vût‰inou jen reprezentativní
úkol (Spojené království Velké Británie
a Severního Irska)
• Republika je opakem monarchie, má zpravidla
demokratick˘ charakter. V jejím ãele stojí prezident
nebo jinak naz˘van˘ obvykle volen˘ pfiedstavitel.
Pokud se moci ujme a neomezenû vládne skupina
lidí nebo i jen jedna osoba, stává se z demokratického
zfiízení státu totalita (diktatura nebo také tyranie).
- republika parlamentní - zákonodárnou a v˘konnou
moc zaji‰Èuje parlament a vláda na základû
voleb (âR)
- republika prezidentská - prezident má vût‰í v˘-
konné pravomoci a vût‰inou b˘vá volen pfiímo
obãany (USA)"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera29232
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse