Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Státoprávní uspořádání

Státoprávní uspořádání

Kategorie: Základy společenských věd, Profi práce

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce pojednává o státoprávním uspořádání v České republice. Popisuje moc zákonodárnou a její legislativní činnost a také moc výkonnou i územní samosprávu.

Obsah

1.
Moc zákonodárná
1.1.
Legislativní proces
2.
Moc výkonná
3.
Územní samospráva

Úryvek

"âESKÁ REPUBLIKA
âeská republika je jednotn˘, demokratick˘ a právní
stát zaloÏen˘ na úctû k právÛm a svobodám ãlovûka
a obãana.
Zdrojem ve‰keré státní moci je lid. Moc vykonává
prostfiednictvím orgánÛ moci zákonodárné, v˘konné
a soudní.
Politick˘ systém je zaloÏen na svobodném, dobrovolném
vzniku a volné soutûÏi politick˘ch stran respektujících
základní demokratické principy. Politická
rozhodnutí vycházejí z vÛle vût‰iny vyjádfiené
hlasováním. Vût‰inû v‰ak ústava brání v omezování
práv men‰in.
MOC ZÁKONODÁRNÁ
Zákonodárná moc náleÏí Parlamentu, kter˘ je tvofien
dvûma komorami, a to Poslaneckou snûmovnou a
Senátem.
1. Poslanecká snûmovna (dále jen PS) má 200
poslancÛ. Poslanci jsou voleni tajn˘m hlasováním
na základû v‰eobecného, rovného, pfiímého práva
pomûrn˘m zastoupením na dobu ãtyfi let. Do
PS mÛÏe b˘t zvolen kaÏd˘ obãan âeské republiky,
kter˘ má právo volit a dosáhl vûku 21 let.
PS:
• projednává návrhy zákonÛ podané vládou, poslanci
ãi Senátem
• i v pfiípadû, Ïe Senát vyjádfiil nesouhlas se znûním
zákona, mÛÏe PS zákon pfiijmout v pÛvodním znûní,
pokud pro nûj hlasuje vût‰ina poslancÛ (tj. alespoÀ
101)
Pouze PS:
• vyslovuje nedÛvûru vládû
• usná‰í se o návrhu zákona o státním rozpoãtu a o
státním závûreãném úãtu
• pro vy‰etfiení vûci vefiejného zájmu zfiizuje vy‰etfiovací
komise, navrhne-li to 1/5 poslancÛ
Pfiedseda PS:
• podepisuje pfiijaté zákony
• svolává spoleãnou schÛzi obou komor parlamentu
Poslanec je oprávnûn:
• interpelovat (vzná‰et dotazy na ãleny vlády)
• kontrolovat plnûní programového prohlá‰ení vlády
• pfiedkládat návrhy zákonÛ
• nejménû 10 poslancÛ mÛÏe navrhnout prezidentského
kandidáta
Zasedání PS svolává prezident do tfiiceti dnÛ po dni
voleb. Zasedání PS konãí uplynutím jejího volebního
období nebo jejím rozpu‰tûním. PS rozpou‰tí
prezident v zákonem taxativnû uveden˘ch pfiípadech.
2. Senát má 81 senátorÛ, ktefií jsou voleni na dobu
‰esti let. KaÏdé dva roky se volí tfietina senátorÛ
(tím je zaji‰tûna stabilita politické moci v
dobû, kdy není obsazena funkce prezidenta a Poslanecká
snûmovna je rozpu‰tûna). Volby do Senátu
se konají tajn˘m hlasováním na základû v‰eobecného,
rovného a pfiímého volebního práva,
podle zásad vût‰inového systému. Do Senátu
mÛÏe b˘t zvolen kaÏd˘ obãan âeské republiky,
kter˘ má právo volit a dosáhl vûku 40 let.
Senát je oprávnûn:
• pfiijímat zákonná opatfiení ve vûcech, které nesnesou
odkladu a vyÏadovaly by jinak pfiijetí zákona v
pfiípadû, Ïe do‰lo k rozpu‰tûní PS a návrh pfiedloÏila
vláda
• pfiedkládat návrhy zákonÛ (kromû státního rozpoãtu
a státního závûreãného úãtu
• pfiedkládat Ústavnímu soudu Ïalobu na prezidenta
pro vlastizradu
• rozhodovat o pfiípustnosti trestního stíhání soudce
Ústavního soudu
Senát plní funkci „zkvalitÀovatele“ zákonÛ, stabilizaãní
funkci bûhem krizov˘ch situací a napomáhá
hledání konsensu tím, Ïe senátofii jsou voleni v jiném
období neÏ poslanci.
Senát je nerozpustiteln˘.
SchÛze komor jsou vefiejné. Komory jsou zpÛsobilé
se usná‰et za pfiítomnosti alespoÀ jedné tfietiny
sv˘ch ãlenÛ. K pfiijetí usnesení komory je tfieba
souhlasu nadpoloviãní vût‰iny pfiítomn˘ch poslancÛ
nebo senátorÛ.
Komory se scházejí buì oddûlenû, nebo spoleãnû,
kdy spoleãnou schÛzi svolává pfiedseda PS pfii
volbû prezidenta, pfii pfiijímání ústavních zákonÛ,
volebního zákona, mezinárodních smluv o lidsk
˘ch právech a svobodách, pfii vyhlá‰ení váleãného
stavu a vyslání ozbrojen˘ch jednotek do zahraniãí
nebo pobytu cizích vojsk v âR.
Mandát poslance nebo senátora vzniká zvolením a
zaniká odepfiením slibu, sloÏením slibu s v˘hradou,
uplynutím volebního období, vzdáním se
mandátu, ztrátou volitelnosti, nesluãitelností funkce
a rozpu‰tûním PS. Nikdo nemÛÏe b˘t souãasnû
ãlenem obou komor Parlamentu a s funkcí poslance
nebo senátora je nesluãiteln˘ v˘kon úfiadu
prezidenta, soudce a dal‰ích funkcí, které stanoví
zákon.
Poslance ani senátora nelze trestnû stíhat bez
souhlasu komory, jejímÏ je ãlenem; odepfie-li komora
souhlas, je trestní stíhání navÏdy vylouãeno.
PS a senát zfiizují jako své orgány v˘bory a komise."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera29235
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse