Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Mgr. SZZk > > Státověda - otázky ke zkoušce

Státověda - otázky ke zkoušce


Kategorie: Právo

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Škola: Masarykova univerzita Právnická fakulta, Brno

Charakteristika: Práce obsahuje detailně vypracované otázky ke zkoušce ze státovědy z roku 2016 (PrF MUNI). Naleznete zde vypracované otázky na různá témata jako jsou předmět státovědy, metody státovědy, novodobé koncepce společenské smlouvy, organizace státu, typy a druhy státních orgánů a mnohé další. Práce je ve formě popisků a poznámek.

Obsah

V souboru najdete vypracované následující otázky:
1.
Stát a studium jeho povahy; ontologické a gnoseologické hledisko
2.
Předmět státovědy
3.
Přístup státovědy ke studiu jejího předmětu
4.
Metody státovědy
5.
Vztah duchovní a světské moci na přelomu prvního a druhého tisíciletí; rané podoby společenské smlouvy
6.
Novodobé koncepce společenské smlouvy; koncepce smluv o vládě
7.
Koncepce ústavního státu (koncepce smluv o ústavní vládě)
8.
Liberální stát. Industriální stát a společnost; počátky jeho politiky a charakter
9.
Industriální stát a jeho vývoj
10.
Postindustriální stát
11.
Charakteristika vlivů působících na současný [(post)moderní] stát
12.
Společenské vztahy a jejich institucionalizace, vznik institucí a jejich členění
13.
Stát jako instituce a jeho specifika
14.
Moderní stát a jeho znaky
15.
Stát jako politická a právní instituce; obecná charakteristika moci, legitimita a legalita státní moci
16.
Státní moc a veřejná moc (včetně jejich legitimity)
17.
Suverenita státu a její projevy
18.
Vztah státní suverenity a území. Územní režimy
19.
Podoby režimu státního území
20.
Státní suverenita a územní organizace obyvatelstva
21.
Pojem a charakter moderního státu
22.
Funkce a úkoly státu
23.
Přístupy k problematice funkcí a úkolů státu a jejich členění
24.
Zákonodárství jako jeden z hlavních druhů činnosti moderního státu
25.
Státní správa jako jeden z hlavních druhů činnosti moderního státu
26.
Soudnictví jako jeden z hlavních druhů činnosti moderního státu
27.
Formy a projevy další právní ochrany jako jednoho z hlavních druhů činnosti moderního státu. Právní pomoc jiných subjektů
28.
Organizace státu a její členění; státní mechanismus, státní apará
29.
Státní orgány, jejich postavení a charakteristika. Působnost státního orgánu
30.
Působnost a pravomoc státního orgánu
31.
Státně mocenský charakter činnosti státního orgánu. Pravomoc státního orgánu
32.
Způsoby ustanovování osob do funkcí a složení státního orgánu
33.
Typy a druhy státních orgánů
34.
Klasifikace státních orgánů
35.
Zásady organizace státu
36.
Ústava a moderní stát; kořeny vzniku ústavy moderního státu
37.
Vznik psaných ústav
38.
Druhy ústav z hlediska jejich typologie
39.
Funkce a obsah ústavy moderního státu
40.
Obsah ústavy a členění dle ustanovení ústav moderního státu
41.
Stabilita a dynamismus ústavy
42.
Forma ústavy
43.
Forma státu
44.
Pojem a členění forem státu a forem vlády (vládnutí)
45.
Nositel státní moci a jednotlivé formy vlády
46.
Forma výkonu státní moci. Způsob ustavení orgánů vykonávajících státní moc
47.
Formy vlády (vládnutí) a formy uspořádání výkonu státní moci
48.
Dělba moci. Základní pojetí a hlediska
49.
Druhy a typy forem vlády
50.
Westminsterský model parlamentarismu (jeho původ a vývoj)
51.
Neoprezidentská forma vlády
52.
Racionalizovaný parlamentarismus
53.
Forma vlády shromáždění
54.
Demokracie a její formy. Znaky demokracie z hlediska státovědy
55.
Princip většiny a ochrany menšiny. Pravidla demokratického rozhodování z hlediska státovědy
56.
Volby a volební systém. Přehled technik volební reprezentace
57.
Většinové volební techniky
58.
Proporcionální volební techniky
59.
Formy přímé demokracie (původní a další)
60.
Moderní stát a postavení jednotlivce; základní pojmy
61.
Státní občanství. Pojem a typy občanství. Obsah státního občanství
62.
Právní úprava státního občanství; způsoby nabývání a pozbývání státního občanství
63.
Základní práva a svobody; základní pojmy
64.
Historické kořeny základních práv a svobod
65.
Charakteristika základních práv a svobod; základní práva v rámci nadnárodního společenství
66.
Klasifikace základních práv a svobod
67.
Základní povinnosti. Záruky základních práv a svobod
68.
Postavení cizinců
69.
Parlamentarismus – základní otázky
70.
Základy právního postavení parlamentu
71.
Právní status člena parlamentu
72.
Základní otázky tvorby práva
73.
Postavení hlavy státu. Hlava státu v monarchii
74.
Hlava státu v republice
75.
Ústavně politický charakter a význam postavení hlavy státu v republice. Postavení hlavy státu v jednotlivých formách vlády
76.
Charakteristika státní exekutivy. Vládní a ostatní výkonné orgány moderního státu
77.
Vláda – způsob ustavení a nároky na výkon funkce člena vlády
78.
Koncepce, složení a struktura vlády
79.
Působnost, pravomoc a formy rozhodování vlády moderního státu
80.
Pojmová a organizační východiska zásad organizace veřejné a státní správy; přehled jejich základních organizačních zásad
81.
Přehled a charakteristika základních organizačních zásad veřejné a státní správy
82.
Ústřední orgány státní správy
83.
Územní orgány státní správy
84.
Charakteristika orgánů zajišťujících ochranu práva
85.
Základní znaky soudnictví a soudní pravomoc
86.
Zásady organizace a činnosti soudních orgánů; nezávislost soudců a soudů
87.
Principy soudního rozhodování
88.
Ústavní soudnictví. Státní soudy
89.
Správní soudnictví. Státní soudy
90.
Státní zastupitelství. Ombudsman
91.
Jiné prostředky při ochraně práva
92.
Samospráva. Charakter a pojem samosprávy
93.
Formy samosprávy
94.
Formy územní organizace státní moci. Pojetí státního území a pojem územní organizace státu
95.
Území státu - jeho statika a dynamika
96.
Státní hranice z hlediska státovědy
97.
Území a další prvky státu. Mezinárodní územní režimy
98.
Území státu, svrchovanost a výsost. Mezinárodní územní režimy
99.
Organizace státního území; základní východiska členění územních jednotek
100.
Územní organizace státní moci, kritéria určující její povahu, principy unitarismu a federalismu
101.
Unitární stát a jeho typy
102.
Federace a spolkové státy
103.
Historický vývoj a současné pojetí federalismu
104.
Federace a její znaky (včetně otázek týkajících se státní suverenity)
105.
Historické formy federalismu. Konfederace
106.
Evropská unie jako nadnárodní útvar, jako územní organizace veřejné moci
107.
Evropská unie jako územní organizace veřejné moci. Stát jako člen Evropské unie

Úryvek

"Funkce státu:
­ Určitý mediační charakter (zajištění rovných podmínek pro seberealizaci; vytvoření stavu obecného dobra ve společnosti)
­ Tvorba všeobecně závazných pravidel chování a zajištění jejich realizace
Vznik státu:
­ Vnitřní řád začal přesahovat okruhy rodin a rodů
­ Expanze osobně i územně omezených pravidel chování
­ Schopnost mocí si vynutit dodržování práva
Okolnosti vývoje státu:
1. Charakter společnosti (obyvatelstvo, národ, lid, občané, cizinci)
2. Charakter subjektu státní moci (monarchie, aristokracie, demokracie)
3. Všeobecná závaznost a neodvratitelnost působení práva
­ Samostatnost a nezávislost soudů
­ Rovnost občanů před zákonem
­ Zákonný soudce
­ Odpovědnost státu za nesprávný postup jeho orgánů
4. Péče státu
­ Poskytování beneficia
­ Stát jako topicko-distributivní subjekt
­ Stát jako paternalistický subjekt
­ Stát jako administrativně přikazující subjekt
­ Rozpočtové vytváření podmínek pro podporu rozvoje určitých činností
­ Stát jako noční hlídač
NAZÍRÁNÍ NA STÁT:
A. Ontologické hledisko
­ Co je obvykle spojováno se státem a k čemu stát slouží; jedinec zjišťuje během života, aniž by studoval státoprávní problematiku – už v dětství (např. z pohádek) postupně získáváme určité poznatky o státu, moci ..
­ Řeší základní otázku: „Co je to stát?“
­ Jellinekova tříprvková charakteristika státu:
A. Území
B. Obyvatelstvo
C. Organizace (slouží výkonu státní moci)
­ Stát je spojován s:
a) Území – určitá část zemského povrchu, na které se uplatňuje svrchovanost moci vůči jinému státu
b) Státní obyvatelstvo
c) Státní moc – institucionalizována, stát by ji měl používat, až vyčerpá další možnosti svého působení
d) Státní aparát – subjekty, které působí ve jménu státu, rozhodují o právech FO a PO; (soudy, ministerstva, obecní a krajské úřady)
e) Právní řád
f) Stát jako subjekt práva
1. Veřejné právo: stát reguluje společenské vztahy, je v nadřazeném postavení, rozhoduje
2. Soukromé právo: stát je jeden ze subjektů, je srovnatelný s jinými subjekty
g) Specificky organizovaná společenská skupina – stát má zajistit legalitu a legitimitu
­ Metaforické charakteristiky státu:
a) Organistická teorie státu: přirovnávání státu k lidskému organismu – jeden z nejvyšších státních orgánů byl obvykle považován za hlavu státu, území státu za tělo státu apod.
b) Mechanistická koncepce: stát je stroj (spojení jednotlivých částí) – odrazem této koncepce je často užívané spojení státní mechanismus (organizace skládající se z částí a ze vztahů mezi nimi)
c) Instrumentální pojetí státu: otázka subjektu, který disponuje nástrojem moci
B. Gnoseologické hledisko
­ Poznávání státoprávní problematiky prostřednictvím studia
­ Mluví o společnosti – jako o lidech, kteří jsou se státem v určitém vztahu (obyvatelstvo, národ, lid, občané, cizinci a bezdomovci)
­ o subjektu státní moci a institutu všeobecné závaznosti práva a péče státu o veřejné blaho
­ o institutu všeobecné závaznosti práva
­ o představách o míře působení a péče státu o obecné blaho
­ Některé vztahy se neosvědčují (oslabují se, ztrácí se, ale mohou se znovu objevit), jiné se osvědčují a proto je zájem na jejich opakování -> relativně stabilizované vztahy
­ Státnost:
­ Psychický vztah určité společnosti ke státu
­ Soubor idejí, názorů a teorií o postavení a smyslu fungování státu v dějinném vývoji společnosti
­ Právní státnost, založená na ústavě a dělbě moci, na svrchovanosti práva a soudní ochraně práv a svobod občanů
­ Komplex institucí, myšlenek a hodnot – některé z nich mají právní vyjádření"

Poznámka

Práce obsahuje malou tabulku.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x56a6317a57317.zip (183 kB)
Nezabalený formát:
Statoveda_ZK.doc (872 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse