Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Státověda - zkouškové otázky

Státověda - zkouškové otázky

Kategorie: Politologie

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Popište princip koncentrace a dekoncentrace výkonné moci. Znaky reprezentativní demokracie. Vyjmenujte 3 různé druhy řízení ústavního soudu z hlediska jeho rozhodování. Jaké jsou pravomoci vlády a jaké je její složení. Jaký je vztah ústavy a sociálního státu. Co se rozumí principem odbornosti soudu. Jaké nástroje požívá parlament ke kontrole moci výkonné v systému s parlamentní formou vlády. Jaké jsou modely většin. vol. systému ve více mandát. vol. obvodech, které teoreticky umožňují i zastoupení menšin. Jaký je účel neslučitelnosti funkce poslance a člena vlády. Jaké rozlišujeme kandidátní listiny. Jakými způsoby státní správa vykonává zákony. Kdo se stává hlavou státu při nečekaném uvolnění této fce. Co je legitimační řetězec. Co znamená nabytí státního občanství naturalizací. Vyjmenujte základní principy demokratického státu. Vymezte pojem svrchovanost lidu jako základní ústavní princip demokratického státu. Existují soudy, na které stát nemá monopol? Jaké jsou důvody pro a proti přímé demokracii. Jaké jsou metody pro určování výsledku hlasování voleb. Jaké jsou pravomoci hlavy státu. Jaký je rozdíl mezi ombudsmanem moci zákonodárné a moci výkonné. Jaké jsou dva druhy poslanecké imunity. Co to jsou antisystémové politické strany. Co patří k úkolům soudnictví. Jaký je rozdíl mezi principem monokratickým a kolegiálním moci výkonné. Co je to přímá demokracie a jak tento systém funguje v současnosti. Jaký účel má správní soudnictví. Čím je státní suverenita v demokratickém státě limitována. Napište tři procesní zásady. Co je to polopřímá demokracie. Co znamená ústavní absence. Jaké jsou hlavní směry decentralizace veřejné správy. Jak jsou v ústavě zakotvena lidská práva. Jaké jsou principy volebního práva. Charakterizujte nevládnoucí moc. Co jsou to konzulární úřady a podle čeho byly řízeny. Srovnejte postavení parlamentu v parlamentní a prezidentské formě vlády. Jak Aristoteles třídí formy státu. Co jsou to opce. Co je to moc vládní. Co je to jednotná idea státu. Jak funguje obecní soudnictví. Napište 3 znaky ombudsmana a 3 státy, kde se vyskytuje. Jaké jsou kompetence parlamentu v prezidentském systému. Jaké jsou znaky socialistické federace. Co je to decentralizovaný unitární stát a uveďte 4 příklady. Popište systém poloprezidentský v nějaké konkrétní zemi. Uveďte další příklady zemí s tímto systémem. Vyjmenujte varianty systému více politických stran a jejich příklady. Jaký je rozdíl mezi ústavou demokratickou a ústavou autokratickou. Kdo provádí ochranu ústavnosti (v rámci ústavního soudnictví). Klasifikujte autokratické politickostátní systémy (systémy třetího světa). Definujte státní občanství. Jak může člověk pozbýt občanství. Co je to tzv. čtvrtá neutrální moc. Co je to princip oborový a princip územní výkonné moci. Napište znaky všech parlamentů. Jak důležitá je přítomnost poslance při rozhodování. Jaké pravomoci má parlament. Jak vypadá systém poměrného zastoupení a kde se nachází (3 země). Jaký je rozdíl mezi pravomoci a působnosti. Co je to princip subsidiarity. Co je to horizontální dělba moci. Co je to politický pluralismus. Popište princip omezené státní moci. Popište princip dělby a vzájemného vyvažování moci. Co je to ústavní stát. Definujte pojem právní stát. Charakterizujte princip věrnosti federativnímu svazku. Co je to autonomie a uveďte příklady zemí, kde se nachází. Jaké jsou rozdílné rysy parlamentní a prezidentské ústavní formy vlády. Jaké jsou teorie, které ovlivňují rozdělení kompetence ve federálních ústavách. Charakterizujte občanství v Evropské unii. Co se rozumí pojmem forma vlády a jaké jsou 2 základní formy demokratické vlády. Napište společné znaky parlamentní a prezidentské ústavní formy vlády. Jaké jsou trendy ústavní historie. Jaké 2 formy unií se vytvořily v monarchickém zřízení v minulosti. Jaký je vztah ombudsmana k moci soudní. Co je to konkordační princip. Jaký je rozdíl mezi republikou a monarchií. Jaký je nejčastější důvod vzniku státního občanství. Co je to většinový princip. Napište druhy monarchií a jejich specifické znaky. Jak stát vzniká? Uveďte konkrétní případy. Jaké jsou prvky státu. Popište direktoriální systém vlády , jak vypadá v dnešní době a napište, v jaké zemi se nachází. Jaký je rozdíl mezi prostou a kvalifikovanou většinou. Vyjmenujte některé základní ústavní instituce charakterizující federativní státy. Napište znaky konfederace. Jaké jsou znaky unitárního státu. Vyjmenujte 3 mezinárodní soudy. Vyjmenujte 4 znaky totalitních státněpolitických režimů. Co to jsou autoritativní režimy.

Obsah

1.
Popište princip koncentrace a dekoncentrace výkonné moci
2.
Znaky reprezentativní demokracie
3.
Vyjmenujte 3 různé druhy řízení ústavního soudu z hlediska jeho rozhodování
4.
Jaké jsou pravomoci vlády a jaké je její složení
5.
Jaký je vztah ústavy a sociálního státu
6.
Co se rozumí principem odbornosti soudu
7.
Jaké nástroje požívá parlament ke kontrole moci výkonné v systému s parlamentní formou vlády
8.
Jaké jsou modely většin. vol. systému ve více mandát. vol. obvodech, které teoreticky umožňují i zastoupení menšin
9.
Jaký je účel neslučitelnosti funkce poslance a člena vlády
10.
Jaké rozlišujeme kandidátní listiny
11.
Jakými způsoby státní správa vykonává zákony
12.
Kdo se stává hlavou státu při nečekaném uvolnění této fce
13.
Co je legitimační řetězec
14.
Co znamená nabytí státního občanství naturalizací
16.
Vymezte pojem svrchovanost lidu jako základní ústavní princip demokratického státu
17.
Existují soudy, na které stát nemá monopol
18.
Jaké jsou důvody pro a proti přímé demokracii
19.
Jaké jsou metody pro určování výsledku hlasování vole
20.
Jaké jsou pravomoci hlavy státu
21.
Jaký je rozdíl mezi ombudsmanem moci zákonodárné a moci výkonné
22.
Jaké jsou dva druhy poslanecké imunity
23.
Co to jsou antisystémové politické strany
24.
Co patří k úkolům soudnictví
25.
Jaký je rozdíl mezi principem monokratickým a kolegiálním moci výkonné
26.
Co je to přímá demokracie a jak tento systém funguje v současnosti
27.
Jaký účel má správní soudnictví
28.
Čím je státní suverenita v demokratickém státě limitována
29.
Napište tři procesní zásady
30.
Co je to polopřímá demokracie
31.
Co znamená ústavní absence
32.
Jaké jsou hlavní směry decentralizace veřejné správy
33.
Jak jsou v ústavě zakotvena lidská práva
34.
Jaké jsou principy volebního práva
35.
Charakterizujte nevládnoucí moc
36.
Co jsou to konzulární úřady a podle čeho byly řízeny
37.
Srovnejte postavení parlamentu v parlamentní a prezidentské formě vlády
39.
Jak Aristoteles třídí formy státu
41.
Co je to moc vládní
42.
Co je to jednotná idea státu
43.
Jak funguje obecní soudnictví
44.
Napište 3 znaky ombudsmana a 3 státy, kde se vyskytuje
45.
Jaké jsou kompetence parlamentu v prezidentském systému
46.
Jaké jsou znaky socialistické federace
47.
Co je to decentralizovaný unitární stát a uveďte 4 příklady
48.
Popište systém poloprezidentský v nějaké konkrétní zemi. Uveďte další příklady zemí s tímto systémem
49.
Vyjmenujte varianty systému více politických stran a jejich příklady
50.
Jaký je rozdíl mezi ústavou demokratickou a ústavou autokratickou
51.
Kdo provádí ochranu ústavnosti (v rámci ústavního soudnictví)
53.
Definujte státní občanství
54.
Jak může člověk pozbýt občanství
55.
Co je to tzv. čtvrtá neutrální moc
56.
Co je to princip oborový a princip územní výkonné moci
57.
Napište znaky všech parlamentů
58.
Jak důležitá je přítomnost poslance při rozhodování
59.
Jaké pravomoci má parlament
60.
Jak vypadá systém poměrného zastoupení a kde se nachází (3 země)
61.
Jaký je rozdíl mezi pravomoci a působnosti
62.
Co je to princip subsidiarity
63.
Co je to horizontální dělba moci
65.
Popište princip omezené státní moci
66.
Popište princip dělby a vzájemného vyvažování moci
67.
Co je to ústavní stát
68.
Definujte pojem právní stát
69.
Charakterizujte princip věrnosti federativnímu svazku
70.
Co je to autonomie a uveďte příklady zemí, kde se nachází
71.
Jaké jsou rozdílné rysy parlamentní a prezidentské ústavní formy vlády
72.
Jaké jsou teorie, které ovlivňují rozdělení kompetence ve federálních ústavách
73.
Charakterizujte občanství v Evropské unii
74.
Co se rozumí pojmem forma vlády a jaké jsou 2 základní formy demokratické vlády
75.
Napište společné znaky parlamentní a prezidentské ústavní formy vlády
76.
Jaké jsou trendy ústavní historie
77.
Jaké 2 formy unií se vytvořily v monarchickém zřízení v minulosti
78.
Co je to konkordační princip
79.
Jaký je rozdíl mezi republikou a monarchií
80.
Jaký je nejčastější důvod vzniku státního občanství
81.
Co je to většinový princip
82.
Napište druhy monarchií a jejich specifické znaky
83.
Jak stát vzniká? Uveďte konkrétní případy
84.
Jaké jsou prvky státu
85.
Popište direktoriální systém vlády , jak vypadá v dnešní době a napište, v jaké zemi se nachází
86.
Jaký je rozdíl mezi prostou a kvalifikovanou většinou
87.
Vyjmenujte některé základní ústavní instituce charakterizující federativní státy
88.
Napište znaky konfederace
89.
Jaké jsou znaky unitárního státu

Úryvek

"1) popište princip koncentrace a dekoncentrace výkonné moci

- úplná koncentrace by byla uskutečněna, kdyby ve státě byla správa určitého oboru soustředěna v rukách jediného orgánu (to zpravidla ve větších státech nemožné, protože to vylučuje vzdálenost mezi orgánem a občanem, resp. místem, jehož se má správní úkon týkat)
- stát bývá proto členěn na různé správní obvody (u nás kraje, okresy a obce); případně obvody speciální (př. celní správa – u hranic, na letišti…). V obvodech působí nižší orgány (úřady) dekoncentrované, přímo či zprostředkovaně podřízené orgánu centrálnímu  různé soustavy orgánů, které působí v urč. oboru správy


2) znaky reprezentativní demokracie

- suverenita lidu – lid představuje legitimační základnu organizace státu a od něj odvozené státní moci
- svobodné volby – v pravidelně se opakujících intervalech; jejich znakem je výběr z většího počtu (min. 2) alternativ
- princip rovnosti (rovnost před zákonem, i rovnost ve volebním právu)
- princip většiny a ochrana menšin – rovnost šancí politickým stranám (i práva být opozicí) nebo otevřeností procesu jakým je dosahováno konsensem při jednání uvnitř státního orgánu i mezi více orgány
- záruky základních práv – hl. svobody názorů a informací, práva sdružovacího, které vedle svého individuálních charakteru, jenž umožňuje realizaci jednotlivce, jsou zároveň předpokladem fungujícího demokratického uspořádání"
109) vyjmenujte 3 mezinárodní soudy

110) vyjmenujte 4 znaky totalitních státněpolitických režimů
111) co to jsou autoritativní režimy

Poznámka

Vypracované zkouškové otázky.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera4775
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse