Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Stavba atomu

Stavba atomuKategorie: Chemie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium Děčín, příspěvková organizace, Děčín I

Charakteristika: Přehledně zpracovaná maturitní otázka se věnuje stavbě jádra a především elektronového obalu atomu a v závěru se zabývá také problémem radioaktivity.

Obsah

1.
Jádro atomu
2.
Elektronový obal
2.1.
Historie poznávání elektronu, modely atomů
2.2.
Kvantová čísla
2.3.
Pravidla pro zaplňování orbitalů elektrony
2.4.
Znázornění orbitalů
2.5.
Základní a excitovaný stav
2.6.
Vznik iontu
3.
Radioaktivita
3.1.
Radioaktivita
3.2.
Druhy radioaktivního záření
3.3.
Využití radionuklidů

Úryvek

"ATOM
- základní stavební částice hmoty dále již chemickým způsobem nedělitelná
- skládá se z jádra a obalu

Jádro:
- skládá se ze dvou elementárních částic – protonů & neutronů- ty společně tvoří jaderné částice – nukleony
- velikost jádra: 10–14 m, atom cca 10-10 m (1 Angström)
- hmotnost: 99,9 % hmotnosti celého atomu

PROTONOVÉ ČÍSLO … Z
- udává počet protonů v jádře & elektronů v obalu u neutrálního atomu
- udává též pořadí prvků v PSP

Proton …
- kladně nabitá částice
- náboj protonu: Qp = e = 1,6021.10–19 C
- klidová hmotnost protonu: mp = 1,6725.10–27 kg

Elektron …
- není součástí jádra
- záporně nabitá částice
- náboj elektronu: Qe = –e = –1,6021.10–19 C
- klidová hmotnost elektronu: me = 9,11.1031 kg (v porovnání s jádrem zanedbatelná)

NEUTRONOVÉ ČÍSLO … N
- udává počet neutronů v jádře (obvykle se neuvádí)
- neutronů může být v jádře odlišný nebo stejný počet jako protonů

Neutron …
- částice bez náboje (neutrální)
- klidová hmotnost neutronu: mn = 1,6748.10–27 kg (o něco menší než u protonu)

NUKLEONOVÉ ČÍSLO … A
- udává součet protonů + neutronů v jádře
- platí: A = Z + N

- zápis: (např. , , , …)

na základě hodnoty N a Z lze rozlišit:
- PRVEK – látka složená z atomů, jejichž jádra mají stejný počet protonů (stejné Z)
– neutronů při tom u jednotlivých atomů této látky může, nebo nemusí bít stejný počet

- NUKLID skupina atomů, které mají stejné protonové číslo a neliší se ani neutronovým číslem
Zcela identické atomy: stejná hmotnost

- IZOTOPY atomy téhož prvku, které se od sebe liší pouze počtem neutronů v jádře

Hmotnost atomu:
- mu (atom mass unit) = 1,660 538 782 . 10-27 kg .... skutečná hmotnost 1/12 nuklidu uhlíku
- Ar (atomová relativní hmotnost)... průměrná relativní (vztažená na mu) hmotnost součtu hmotností všech izotopů daného prvku podle zastoupení v přírodě"

Poznámka

Součástí práce jsou tabulky o rozsahu cca 1 strany. Důležité informace jsou značeny tučně či barevně.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x513b4a29db128.zip (57 kB)
Nezabalený formát:
Stavba_atomu_MO.doc (188 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse