Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Stavba atomu

Stavba atomu


Kategorie: Chemie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace, Frýdlant nad Ostravicí

Charakteristika: Tato práce se věnuje stavbě atomu. Naleznete zde informace o jádře a elektronovém obalu. Jsou zde popsány částice, které atom tvoří a poté se práce zaměřuje na různé modely atomu, jako například Bohrův model, Thompsonův model, aj.

Obsah

1.
Atom
1.
Charakteristika
1.
2. Název
1.
3. Struktura
1.
4. Velikiost
2.
Atomové jádro
2.
1. Charakteristika
2.
Protony
2.
3. Neutrony
2.
4. Protonové číslo
2.
5. Nukleonové číslo
3.
Atomový obal
4.
Thompsonův model
5.
Rutherfordův model
6.
Bohrův model
7.
Sommerfeldův model
8.
Kvantově mechanický model

Úryvek

"ATOM-je elektricky neutrální
-je to základní stavební částice všech látek
-počet elektronů a protonů je stejný
-nejmenší částice, kterou jde vytvořit chemickou cestou
-atomos= nedělitelný
-tento pojem zavedl Démokritos
-Démokritos uvažoval, že pokud bychom do nekonečna dělili hmotu, dostaneme nic.
Z ničeho ovšem nejde vytvořit věc, proto dospěl k závěru, že každý materiál je tvořen
z neviditelných částic.
-je tvořen-jádrem-kladně nabité
-elektronovým obalem-záporně nabitý
-poloměr atomu-10-10m
-poloměr jádra-10-15 – 10-14 m

ATOMOVÉ JÁDRO-kladný náboj
-složeno z protonů a neutronů-tzv. nukleony
-částice jsou směstnány velmi blízko u sebe, proto jsou od sebe protony velmi silně odpuzovány
-interakce mezi neutrony jsou silnější, díky čemuž drží atomové jádro dohromady
-jádro drží pohromadě díky vazebné energii, která je mírou stability jádra. Jedná se o energii, která je potřeba k překonání vazebných sil v jádře a rozložení jádra na jednotlivé nukleony. Čím je vazebná energie jádra větší, tím je jádro stabilnější
-vazebná energie jádra je totožná s energií, která se uvolnila při vzniku jádra z nukleonů

-protony-p+
-společně s neutrony tvoří jádro atomu
-označujeme je jako nukleony
-mají kladný náboj
-klidová hmotnost – 1,67.10-27 kg
-náboj- 1,6.10-19 C
-neutrony-n0
-společně s protony tvoří jádro atomu
-označujeme je jako nukleony
-mají neutrální náboj
-klidová hmotnost – 1,67.10-27 kg
-protonové číslo-Z
-udává počet protonů v jádře
-nukleonové číslo-A
-udává počet nukleonů
-tzv. hmotnostní číslo
-když od A odečteme Z, získáme počet neutronů v jádře
-nuklid- má stejné protonové i nukleonové číslo
-izotop-má stejné protonové a jiné nukleonové číslo
-většina prvků má dva a více izotopů
-monoizotopické prvky- mají pouze jeden izotop
-F, Na, Al"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x55c5bebaa55c1.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Stavba_atomu.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse