Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Stavba atomu, složení atomového jádra a struktura elektronového obalu

Stavba atomu, složení atomového jádra a struktura elektronového obalu


Kategorie: Chemie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady, Studentská 166, Poděbrady

Charakteristika: Práce se zabývá atomem, historií jeho poznávání a jeho strukturou až na úroveň kvarků, objasňuje i radioaktivitu.

Obsah

1.
Atomová teorie
2.
Modely atomu
2.1
Současný názor na strukturu atomu
3.
Elektronový obal
4.
Radioaktivita

Úryvek

"1. Stavba atomu, složení atomového jádra a struktura elektronového obalu
Atomová teorie
Atom je nejmenší částice prvku, která si ještě zachovává všechny jeho chemické vlastnosti. Řečtí filosofové (atomisté Demokritos a Leukippos) předpověděli jeho existenci, domnívali se však, že se jedná o nejmenší částici hmoty, která již nelze dále dělit. Dnes však již víme, že atom není nedělitelný.
Vědeckou formu atomové teorii poskytl na začátku 19. století John Dalton (1766 – 1844), který však ještě neměl tušení o jeho vnitřní struktuře: Atomy téhož prvku jsou stejné, atomy více různých prvků se liší vždycky hmotností, většinou i jinými vlastnostmi V průběhu chemických reakcí dochází ke spojování, oddělování a přeskupování atomů, atomy při nich nevznikají, nezanikají a netransmutují (nemění se na atomy jiného prvku) Slučováním dvou a více prvků vznikají sloučeniny, v dané sloučenině je poměr prvků stálý (na jeden atom prvního prvku připadá vždy stejný počet atomů prvku druhého, třetího, …) Z Daltonovy teorie vyplývají dva zákony:
o Zákon zachování hmotnosti – počet atomů a jejich hmotnost na obou stranách rovnice musí být stejná
o Zákon stálých poměrů slučovacích – prvky se slučují v určitém poměru svých hmotností (Ar a násobků)
Modely atomu
Názor na vnitřní strukturu atomu se v průběhu historie vyvíjel. Původně se myslelo, že se jedná o homogenní kuličku bez elektrického náboje. Když ale v první polovině 19. stol. objevil Faraday zákony elektrolýzy (to, že ionty v roztoku přenášejí záporný náboj), bylo nutné názory upravit. Nositele záporného náboje (elektron) nakonec objevil v roce 1897 J. J. Thomson (1856 – 1940) při studiu katodového záření (určil, že hmotnost té částice se záporným nábojem je mnohem menší než atomu vodíku – napadlo ho, že elektron byl původně uvnitř něj). Na základě tohoto objevu vytvořil tzv. Thomsonův model atomu (též pudinkový model), který předpokládal, že atom je tvořen rovnoměrně rozloženou kladně nabitou hmotou, ve které jsou (jako rozinky v pudinku) rozptýleny záporně nabité elektrony."

Poznámka

Práce obsahuje malý obrázek.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x54fefe038c0c7.zip (595 kB)
Nezabalený formát:
1._Stavba_atomu__slozeni_atomoveho_jadra_a_struktura_elektronoveho_obalu.pdf (616 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse