Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Stěhování národů, první barbarské státy, Francká říše, Sámova říše - maturitní otázka 6/10

Stěhování národů, první barbarské státy, Francká říše, Sámova říše - maturitní otázka 6/10


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Úvodní část maturitní otázky popisuje příčiny stěhování národů a zmiňuje se o nájezdech barbarských kmenů na Římskou říši. Následně se práce věnuje Francké říši, všímá si tehdejších panovníků a následků Verdunské smlouvy. Závěrečná část se zabývá Sámovou říší, informuje o důvodech jejího vzniku i o jejím rozpadu. Předchozí maturitní otázka se nachází zde Starověké Řecko a Řím, doba železná a římská na našem území - maturitní otázka 5/10 a následující zde První světová válka - maturitní otázka 7/10.

Obsah

1.
Stěhování národů a první barbarské státy
1.1
Doba římská a stěhování národů
1.2
Od 5. století na Římskou říši tlačily barbarské kmeny
2.
Francká říše
2.1
Feudalismus
3.
Sámova říše

Úryvek

"Stěhování národů a první barbarské státy
- 2. až 6. století našeho letopočtu
Stěhování národů - rozsáhlé přesuny obyvatelstva (tzv. barbarských kmenů a jejich skupin)
Barbaři :
• původně Germáni v J části Skandinávie
• na nižší kulturní úrovni (žili v osadách, nerozvinuté písemnictví, zpracovávali kovy, věnovali se pastevectví, spíše lovci...)
příčiny:
• změny klimatu - chladnější a vlhčí podnebí, pohyb severogermánských kmenů na jih
• populační růst → zvětšování stád, nedostatek ruční pracovní síly, touha po půdě
• 375 vpád Hunů z mongolských stepí do Evropy, tlačili na západní státy, tím vyvolali posuny kmenových svazů z původních sídel z východu na západ, zvláště Germánů a Slovanů.

Doba římská a stěhování národů:
• tlak Germánů na střední Evropu způsobovala expanze Říma, nepříznivé podmínky, nedostatek potravin
• Na území Čech působily kmenové svazy Markomanů, na Moravě Kvádů (v té době došlo ke zničení keltských oppid) - 2. století
• konflikty s Římskou říší - MARKOMANSKÉ VÁLKY (166 - 180 n. l.) - 1.etapa dopadla pro Řím úspěšně (porazili Kvády a Markomany), po více než 10 letech druhá vlna úspěšných, ale vleklých bojů.
• od 4. století se do Evropy stěhují divoké kmeny Hunů → velké STĚHOVÁNÍ NÁRODŮ
Od 5. století na Římskou říši tlačily barbarské kmeny:
• Vizigóti, Ostrogóti, Vandalové, Langobardi, Frankové, Anglové, Sasové, Jutové
• v 6. - 7. století vytvářely barbarské státy (Ostrogótská říše, Langobardská říše, Vizigótská říše, Vandalská říše, Anglosaská říše, Francká říše)

Francká říše (482 - 843 n. l.)
- kolem Rýna (na území Nizozemska, Belgie)
CHLODVÍK I. -
• zakladatel říše a dynastie Merovejců
• začal s rozšiřováním území, pokračovali jeho nástupci
• rozloha: území dnešní Francie, Německa, část Švýcarska, kousek Pyrenejí (Španělska)
- říše rozdělena na HRABSTVÍ - v čele BARON (podřízen králi) a KNÍŽECTVÍ v čele s VÉVODY - snažili se udržet si svobodu a nezávislost na králi.

Feudalismus -
• skutečnou hodnotu měla půda, pokud ji lidé neměli, byli závislí na někom, kdo ji má.
• půdu přiděloval král, ten kdo měl půdu - LENÍK,

- růst moci královských úředníků tzv. MAJORDOMŮ: (→ z důvodu slabosti králů)
• PIPIN II. - převzal moc a vládl, krále ještě měli, ale nerespektovali ho.
• KAREL MARTEL (KLADIVO) - BITVA U POITIERS - jeho vojska zastavila pronikání Arabů do Evropy
- od poloviny 8. stol. MAJORDOMOVÉ vládnou - prohlašují se za krále → nová vládnoucí dynastie - KARLOVCI
KAREL VELIKÝ (768 - 814)
• krutý dobyvatel, téměř zdvojnásobil rozlohu říše - od řeky Ebro až k Pyrenejí až k dánské hranici, od Antlantiku k Šumavě a Podunají"

Poznámka

Práce je psaná v odrážkách.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4d330f58e37d1.zip (13 kB)
Nezabalený formát:
Stehovani_nar_Francka_rise_MO.doc (54 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse