Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Středověká česká literatura

Středověká česká literatura

Kategorie: Literatura, Profi práce

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce pojednává o středověké české literatuře. Rozebírá různé druhy literatury, které se na našem území v té době objevily. Například staroslověnská literatura, česky psaná literatura a jiné.

Obsah

1.
Staroslověnská literatura
2.
Latinsky psaná literatura
3.
Česky psaná literatura
4.
Literatura husitské doby
5.
Vrcholné husitství
6.
Poznámky

Úryvek

"STAROSLOVùNSKÁ LITERATURA
Nejstar‰í památky pocházejí z doby Velké Moravy;
kromû latiny se uÏívá staroslovûn‰tina - jazyk
vytvofien˘ Cyrilem a Metodûjem na základû
makedonského náfieãí z okolí Solunû. 863 - Cyril
(Konstantin) a Metodûj pfiicházejí na území
Velké Moravy, pfiiná‰ejí také písmo - hlaholici,
ze které pozdûji vznikla cyrilice. V âechách byl
pozdûji centrem staroslovûnské literatury Sázavsk
˘ klá‰ter.
PROGLAS; ver‰ovaná pfiedmluva k pfiekladu evangelia;
autorem údajnû Cyril
PATERIK (KNIHY OTCÒ); vyprávûní o mni‰ích a
poustevnících
NOMOKÁNON; ZÁKON SUDNYJ LJUDEM;
právnické pfiedpisy
KYJEVSKÉ LISTY; hlaholicí psané zlomky misálu
= me‰ní knihy
PANONSKÉ LEGENDY = ÎIVOT KONSTANTINÒV;
ÎIVOT METODùJÒV; autory jejich Ïáci;
obhajoba jejich ãinÛ
PRVNÍ STAROSLOVùNSKÁ LEGENDA O SV.
VÁCLAVU; napsána brzy po jeho zavraÏdûní
DRUHÁ STAROSLOVùNSKÁ LEGENDA O
SVATÉM VÁCLAVU; napsána pÛvodnû latinsky;
v 11. st. pfieloÏena
LEGENDA O SVATÉ LUDMILE
LATINSKY PSANÁ LITERATURA
Centrem biskupství v Praze
KRISTIÁNOVA LEGENDA; latinsky na obranu
staroslovûn‰tiny; Ïivot Václava a Ludmily
KOSMAS (1045-1125); kanovník svatovítské kapituly;
studium v Belgii v Lutychu
• Chronica boemorum - Kronika ãeská; próza;
lidová rãení; ãerpá z vyprávûní prost˘ch lidí;
od poãátku do r. 1125; rozli‰uje se bájné vyprávûní
starcÛ (ústní lidová slovesnost), hodnovûrné
zprávy svûdkÛ (vlastní zku‰enost s
písemn˘mi prameny) a vlastní záÏitky. Text
kroniky neobsahuje jen historická fakta, ale
obsahuje také drobné anekdoty, pouãné pfiíbûhy
a filozofické úvahy.
âESKY PSANÁ LITERATURA
Centrem Svatojifisk˘ klá‰ter; nejprve jen glosy
(vpisky do rukopisÛ) a písnû
HOSPODINE, POMILUJ NY; nejstar‰í ãeská duchovní
píseÀ; 2. pol. 10. st.
SVAT¯ VÁCLAVE, VÉVODO âESKÉ ZEMù;
pfielom 12. a 13. st.; funkce hymny
V prÛbûhu 14. st. - zesvût‰tûní literatury, upevnûní
pozice ãe‰tiny
D¤EVO SE LISTEM ODIEVÁ; svûtská milostná
píseÀ
ALEXANDREIS; rytífisk˘ epos; pfielom 13.-14.
st.; oslava Alexandra Makedonského (aktualizováno
na Pfiem. Ot. II.); 8500 ver‰Û
DALIMILOVA KRONIKA; poãátek 14. st.; nejstar‰
í ver‰ovaná kronika; 106 kapitol; autor neznám
˘; dûjiny do 1311 - korunovace Jana Lucemburského;
historicky nespolehlivá; Oldfiich
a BoÏena
ÎIVOT SV. KATE¤INY; láska Katefiiny ke Kristu;
ver‰ovaná legenda
LEGENDA O SV. PROKOPU; Ïivot opata Sázavského
klá‰tera
ÎIVOT KARLÒV (VITA CAROLI); vlastní Ïivotopis
Karla IV.; psáno latinsky
ZÁVI·OVA PÍSE≈; umûlecky nejdokonalej‰í
skladba svûtské lyriky
PODKONÍ A ÎÁK; tzv. Ïákovská poezie = psáno
studenty; satira, veselí. Kdo se má lépe, sluha
nebo student? Oba se mají ‰patnû.
HRADECK¯ RUKOPIS; satiry - Satiry o fiemeslnících
a kon‰elích; O li‰ce a dÏbánu...
TKADLEâEK; umûlecky nároãná skladba; na
motivy Oráãe z âech; spor milence s Ne‰tûstím,
které mu vzalo jeho milou
MASTIâKÁ¤; nejstar‰í ãeské svûtské drama,
fra‰ka o prodavaãi mastí; mezihra pÛvodnû vloÏená
do Hry tfií Marií - ozdravení Krista"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera29386
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse