Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Středověká evropská literatura

Středověká evropská literatura

Kategorie: Literatura, Profi práce

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zaměřuje na středověkou evropskou literaturu. Pojednává o základních informacích této doby a poté rozebírá středověkou literaturu v různých zemích jako jsou Španělsko, Francie, Anglie či Rusko.

Obsah

1.
Obecná charakteristika
2.
Francie
3.
Španělsko
4.
Anglie
5.
Německo
6.
Rusko
7.
Poznámky

Úryvek

"Základním znakem stfiedovûké literatury jsou
ãasto se opakující námûty z antiky nebo z
bible. Hrdinou se nejãastûji stává rytífi nebo
král, pfieváÏnû v heroické, idealizované podobû.
âasto nacházíme jako hlavní hrdiny
také postavy svûtcÛ.
Není kladen dÛraz na obsah literárního díla,
ale na jeho formu.
Typické pro stfiedovûkou literaturu je uÏívání
rÛzn˘ch symbolÛ a alegorií.
Pfiíznaãné je také mnoÏství stejn˘ch námûtÛ
ãi zpracování stejné látky - pÛvodnost díla
nebyla rozhodujícím estetick˘m kritériem.
PÛvodnû vyjadfiovala literatura jen kfiesÈanskou
pokoru a oddanost Bohu, pozdûji pfiibyly
i dobrodruÏné motivy, pfiedev‰ím bûhem
kfiíÏov˘ch v˘prav ve dvanáctém století.
Stfiedovûká literatura byla vytváfiena ve dvou
základních smûrech - literatura duchovní a
literatura svûtská. Mezi literaturu duchovní
patfií duchovní lyrika (modlitby, duchovní
písnû, Ïalmy...), duchovní epika (legendy, apokryfy),
duchovní drama (biblické a pa‰ijové
hry). Do literatury svûtské fiadíme svûtskou
lyriku (dvorská, milostná lyrika), svûtskou
epiku (hrdinské a rytífiské eposy) a
svûtské drama (interludia, fra‰ky).
Literatufie tohoto období odpovídá ve v˘tvarném
umûní a architektufie styl románsk˘. Je
to první univerzální umûleck˘ styl stfiedovûku
(11.-13. st.); typické je masivní zdivo,
kruhovité pÛdorysy staveb, malá okna, stavby
pfieváÏnû duchovního charakteru nebo
pevnosti. Nejznámûj‰í památky v ãesk˘ch
zemích jsou rotundy (Star˘ Plzenec, Znojmo)
a baziliky (Tismice).
Románsk˘ styl byl pozdûji nahrazen gotikou.
Pro ni byly typické ‰tíhlé a vysoké tvary,
vertikální linie vyjadfiuje touhu kfiesÈanÛ pfiekonat
pomíjivost svûtského Ïivota. Typick˘-
mi stavbami tohoto období jsou katedrály a
kostely - Avignon, VídeÀ, Praha."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera29385
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse