Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Struktura a vlastnosti pevných látek

Struktura a vlastnosti pevných látek


Kategorie: Fyzika

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady, Studentská 166, Poděbrady

Charakteristika: Práce se zabývá maturitní otázkou struktura a vlastnosti pevných látek (krystalická mřížka, její popis a poruchy, deformace, tepelná roztažnost). Práce obsahuje nákresy a vzorce vhodné k přepsaní na tabuli, stejně jako obrázky pomáhající k pochopení textu.

Obsah

1.
Dělení pevných látek
1.1.
Krystalické látky
1.2.
Amorfní látky
2.
Monokrystaly
3.
Polykrystalické látky
4.
Krystalová mřížka
5.
Poruchy ve struktuře krystalu
6.
Deformace pevného tělesa
7.
Dělení deformací
8.
Síly pružností
9.
Normálové napětí
10.
Dovolené napětí
11.
Hookův zákon
12.
Teplotní součinitel dálkové roztažnosti

Úryvek

"Pevné látky dělíme na krystalické a amorfní. KRYSTALICKÉ LÁTKY jsou charakteristické pravidelným uspořádáním částic (atomů, molekul, iontů), z nichž jsou složeny. U AMORFNÍCH LÁTEK je periodické uspořádání částic omezeno na vzdálenost do zhruba 10-8m, na větších vzdálenostech je pravidelnost uspořádání porušena. Amorfní látky se tedy vyznačují jen krátkodosahovým uspřádáním oproti látkám krystalickým. Patří sem sklo, pryskyřice, vosk,… zvláštním případem jsou polymery (plasty, biopolymery).
 Krystalické látky se dále děli na monokrystaly a polykrystaly. MONOKRYSTALY se vyskytují méně často, částice jsou uspořádány tak, že se jejich rozložení v prostoru periodicky opakuje, vytvářejí velké pravidelné krystaly a patří sem např. halit nebo diamant. POLYKRYSTALICKÉ LÁTKY jsou častější, skládají se z velkého počtu drobných krystalů - zrn, které mají rozměry od 10μm do několika milimetrů, uvnitř zrn jsou částice uspořádány pravidelně, poloha zrn je však náhodná.
 KRYSTALOVÁ MŘÍŽKA je struktura, kterou vytvářejí pravidelně uspořádané částice krystalické látky (atomy, ionty, molekuly), tato struktura může vypadat jakkoli. Ideální krystalová mřížka je však pravoúhlá, nejčastěji kubická, a obsazená pravidelně rozloženými částicemi. Základní krychle (nebo jiné těleso) obsazená určitým charakteristickým způsobem se nazývá ELEMENTÁRNÍ BUŇKA KRYSTALU. Délka hrany základní buňky se nazývá MŘÍŽKOVÝ PARAMETR a. Částice ve vrcholech jsou společné pro 8 buněk, částice ve hranách pro 4, ve stěnách pro 2, částice uvnitř buňky patří pouze této buňce – toto je potřeba si pamatovat kvůli některým výpočtům."

Poznámka

Práce obsahuje nákresy a vzorce o rozsahu cca 1,5 stránky.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x55e9476db1b9d.zip (736 kB)
Nezabalený formát:
Struktura_a_vlastnosti_pevnych_lytek.pdf (775 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse