Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Struktura rozvahy a výsledovky pro účely finanční analýzy

Struktura rozvahy a výsledovky pro účely finanční analýzy


Kategorie: Finanční analýzy

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta, Brno-Pisárky

Charakteristika: Jedná se o POT předmětu Finanční analýza a plán. Práce odpovídá na otázky po skupinách majetku a zdrojů jeho financování definovaných v rozvaze nebo skupinách nákladů výnosů podle struktury výsledovky.

Obsah

1.
Skupiny majetku a zdrojů jeho financování, jak jsou definovány v rozvaze (v plném rozsahu)
2.
Skupiny nákladů výnosů podle struktury výsledovky (v plném rozsahu)
3.
Příklad logicky nezbytné úpravy struktury výsledovky nebo rozvahy, který podmiňuje optimalizaci vypovídací schopnosti ukazatele (či ukazatelů) finanční analýzy

Úryvek

"Finanční analýza a plán - POT 1

1. Uveďte skupiny majetku a zdrojů jeho financování, jak jsou definovány v rozvaze (v plném rozsahu).

Majetek v rozvaze představují aktiva:
• Stálá aktiva - dlouhodobý nehmotný majetek
- dlouhodobý hmotný majetek
- dlouhodobý finanční majetek
• Oběžná aktiva - zásoby (materiál, zboží, zvířata, výrobky, nedokončená výroba,
polotovary, poskytnuté zálohy na materiál)
- dlouhodobé pohledávky
- krátkodobé pohledávky
- finanční majetek (peníze, účty v bankách, krátkodobý finanční
majetek, nedokončení krátkodobý finanční majetek)
• Ostatní aktiva - přechodná aktiva
- dohadné účty aktivní

Zdroje financování jsou pasiva:
• Vlastní kapitál - základní kapitál
- kapitálové fondy (emisní užil a ostatní kapitálové fondy)
- fondy ze zisku (zákonný rezervní fond, statutární a ostatní fondy)
- hospodářský výsledek (výsledek hospodaření minulých let, výsledek
hospodaření běžného účetního období)
• Cizí zdroje - rezervy
- dlouhodobé závazky
- bankovní úvěry a výpomoci
• Ostatní pasiva - přechodná pasiva
- dohadné položky pasivní

2. Definujte skupiny nákladů výnosů podle struktury výsledovky (v plném rozsahu).

Výnosy a náklady jsou dle výsledovky děleny na činnost provozní, finanční a mimořádnou
• Provozní výsledek hospodaření =
+ tržby za prodej zboží
- náklady vynaložené na prodej zboží
= obchodní marže
+ tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
+/- změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby
+ aktivace
- výkonová spotřeba
= přidaná hodnota
- osobní náklady
- daně a poplatky (kromě daně z příjmů)
- odpisy dlouhodobého majetku
- další provozní náklady
• Finanční výsledek hospodaření =
+ finanční výnosy
- finanční náklady
• Mimořádný výsledek hospodaření
+ mimořádné výnosy
- mimořádné náklady
- daň z příjmů z mimořádné činnosti
• Výsledek hospodaření za běžnou činnost = provozní + finanční výsledek hospodaření – daň z příjmu za běžnou činnost
• Výsledek hospodaření za účetní období = Výsledek hospodaření za běžnou činnost + Mimořádný výsledek hospodaření


3. Uveďte alespoň jeden příklad logicky nezbytné úpravy struktury výsledovky nebo rozvahy, který podmiňuje optimalizaci vypovídací schopnosti ukazatele (či ukazatelů) finanční analýzy.

• Řazení aktiv dle likvidnosti a pasiv dle splatnosti, přičemž rezervy chápeme jako dlouhodobé cizí zdroje"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5150a90131fb7.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Struktura_rozvahy_a_vysledovky_pro_ucely_financni_analyzy.doc (38 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse