Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Struktura, vlastnosti a chování p6-p4 a jejich sloučenin

Struktura, vlastnosti a chování p6-p4 a jejich sloučenin


Kategorie: Chemie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady, Studentská 166, Poděbrady

Charakteristika: Práce se zabývá inertními plyny, halogeny a chalkogeny. Popisuje jejich fyzikální a chemické vlastnosti, přípravu, výrobu, použití a obsahuje i výčet nejdůležitějších sloučenin.

Obsah

1.
p6 = vzácné nebo inertní plyny
1.1
Fyzikální a chemické vlastnosti
1.2
Výskyt
1.3
Příprava, výroba a použití
1.4
Sloučeniny
2.
p5 = halogeny nebo halové prvky
2.1
Fyzikální a chemické vlastnosti
2.2
Výskyt
2.3
Příprava, výroba a použití
2.4
Sloučeniny
3.
p4 = chalkogeny
3.1
Fyzikální a chemické vlastnosti
3.2
Výskyt
3.3
Alotropické modifikace
3.4
Příprava, výroba a použití
3.5
Sloučeniny

Úryvek

"p6 = vzácné nebo inertní plyny Helium He (ale není p-prvek), Neon Ne, argon Ar, krypton Kr, xenon Xe, radon Rn, ununoctium Uuo Mají plně obsazené valenční orbitaly (ns2np6), takže jsou v atomárním stavu stabilní a nereaktivní (přestože jde o plyny, nevytvářejí dvouatomové molekuly) Tvoří jednoatomové molekuly, poutané navzájem velmi slabými van der Waalsovými silami. Proto mají extrémně nízké teploty varu a jsou obtížně zkapalnitelné. S rostoucím Z se jejich tv zvyšuje. Ve svých periodách dosahují maximální velikosti ionizační energie a mají neměřitelně nízké až endotermní afinity k elektronům, u argonu a těžších vzácných plynů vede vzrůstající atomový poloměr ke snížení ionizační energie, mohou být ve sloučeninách s pozitivním oxidačním stavem (záporný je nemožný) Mají malé elektrické průrazné napětí, snadno se ionizují a dobře vedou elektrický proud. Toho se využívá při výrobě výbojek. Všechny jsou bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu
Fyzikální a chemické vlastnosti:
HELIUM – Inertní, nerozpustný. Má ze všech známých látek nejnižší bod varu, v tekutém skupenství je supratekuté (to znamená, že má velmi malou viskozitu a tření) a v pevném stavu lze získat jen při velmi nízkých teplotách a zvýšeném tlaku. Je taktéž supravodivé, nemá téměř žádný elektrický odpor. NEON – Naprosto inertní, nerozpustný. ARGON – Reaktivnější než He a Ne, dobře se rozpouští ve vodě (dokonce lépe než kyslík), lze adsorbovat na aktivním uhlí. KRYPTON – Téměř inertní, dobře se rozpouští ve vodě, ještě lépe v nepolárních rozpouštědlech. XENON – Stejné jako ostatní vzácné plyny, nejpodobnější je kryptonu. RADON – Radon je rozpustný ve vodě (okolo 51 % svého objemu) a ještě lépe se rozpouští v organických rozpouštědlech. Vzniká jako produkt radioaktivity radia a uranu a sám je radioaktivní také. UNUNOCTIUM – Předpokládají se vlastnosti podobné radonu."

Poznámka

Práce obsahuje barevné a tučné zvýraznění textu.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x55bb67f1a7133.zip (547 kB)
Nezabalený formát:
6._Struktura__vlastnosti_a_chov_n__p6_p4_a_jejich_slou_enin.pdf (565 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse