Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Struktura, vlastnosti a význam hydroxysloučenin a etherů

Struktura, vlastnosti a význam hydroxysloučenin a etherů


Kategorie: Chemie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady, Studentská 166, Poděbrady

Charakteristika: Práce popisuje alkoholy, fenoly a ethery, jejich vlastnosti a typické reakce a představuje některé zástupce těchto látek.

Obsah

1.
Hydroxysloučeniny
1.1
Reakce
1.2
Zástupci
2.
Ethery
2.1
Reakce
2.2
Zástupci

Úryvek

"19. Struktura, vlastnosti a význam hydroxysloučenin a etherů
Hydroxysloučeniny
Hydroxysloučeniny obsahují v molekulách jednu nebo více hydroxylových skupin –OH. Jejich obecný vzorec je ROH. Pokud je –OH skupina navázána na uhlíkový atom, který je součástí aromatického systému (má hybridizaci sp2), mluvíme o fenolech, jinak se jedná o alkoholy. Vazba mezi uhlíkem a kyslíkem je polarizovaná směrem ke kyslíku (kyslík má částečný záporný náboj a uhlíkový atom, ke kterému je připojen, má částečný kladný náboj).
Nižší alkoholy jsou kapaliny příjemné vůně, neomezeně mísitelné s vodou, vyšší alkoholy jsou krystalické látky ve vodě prakticky nerozpustné. Díky vodíkovým můstkům mají alkoholy vyšší teploty varu než uhlovodíky, od kterých jsou odvozeny. Acidobazickými vlastnostmi se alkoholy podobají vodě. Většina alkoholů má hodnotu pKa v rozmezí 16 až 18 (voda má 15,7), v kyselém prostředí se chovají jako slabé báze a v silně zásaditém odštěpují proton jako kyseliny. Primární alkoholy jsou nejkyselejší, terciální nejméně."

Poznámka

Práce obsahuje vzorečky a obrázky o rozsahu cca dvou stránek.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x561ccf77d5534.zip (510 kB)
Nezabalený formát:
struktura_hydroxysloucenin.pdf (530 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse