Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Studium historie, periodizace pravěku

Studium historie, periodizace pravěku


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka se zabývá základními souvislostmi studia historie a provádí časové rozdělení pravěku.

Obsah

1.
Dějiny, dějepis
2.
Historické prameny
3.
Pomocné vědy historické
4.
Dělení dějin
5.
Kalendář
6.
Letopočet
7.
Pravěk
8.
Přírodní podmínky pravěku

Úryvek

"DĚJINY
- souhrn událostí, které se staly v určitém časovém sledu

DĚJEPIS
- (z řečtiny- historia) věda, která se zabývá studiem dějin a hlavně vývojem lidské společnosti
- čerpá i z jiných věd (např.: archeologie, antropologie, jazykověda, pomocné vědy historické)

HISTORICKÉ PRAMENY
- čerpá z nich historik
- 1) hmotné- vykopávky, sídliště, pohřebiště, zbraně
- 2) ústní- výpověď součastníka, pověsti
- 3) psané- nápisy, listiny, kroniky, životopisy
- 4) obrazové- mapy, atlasy, nástěnné malby, umělecké obrazy
- ukládají se: v muzeích, v archivech, v knihovnách, v galeriích

POMOCNÉ VĚDY HISTORICKÉ
- specializované vědní disciplíny
- paleografie- nauka o písmu (vnik, vývoj)
- chronologie- nauka o měření času, zařazování událostí
- heraldika- nauka o erbech
- sfragistika- nauka o pečetích
- geneologie- nauka o rodech, rodokmenech
- metrologie- nauka o mírách a vahách
- demografie- statistika- nauka o obyvatelstvu
- diplomatik- nauka o listinách a písemných dokumentech
- archeologie- nauka o hmotných památkách (vyhledávání, zkoumání) důležitých pro studium období vývoje lidské společnosti
- archeologie: 1) pravěká
2) starověká
3) středověká
4) novověká

DĚLENÍ DĚJIN
1) obsah (církevní, kulturní, hospodářské, politické)
2) rozsah (všeobecné, národní, regionální, místní)
3) čas a) prehistorické- pravěk
b) historické- starověk, středověk, novověk, doba
nejnovější
- k periodizaci slouží časová přímka
- někdy se uvádí jako přelom novověku a doby nejnovější r. 1789- dobytí Bastilly, někdy 1917- Říjnová revoluce

KALENDÁŘ
- soustava dělení času do časových úseků na základě se pravidelně opakujících přírodních jevů
- př. Starořímský kalendář, Juliánský, Gregoriánský
- nejdříve Juliánský  1582 Gregoriánský (nevyšlo jim to, takže museli udělat: čtvrtek 4. 10. 1582  pátek 15. 10. 1582

LETOPOČET
- pořadí roků, které jsou počítány od nějaké významné události (např. Řekové od 776- 1. Olympiáda, Římané 773- vznik Říma, Židé- od stvoření světa- neví se přesně, Arabský- 622 útěk Mohameda, Křesťanský- narození Ježíše- 24/25. 12. 0)

PRAVĚK

- periodizace pravěku- podle materiálu, ze kterého se vytvářeli nástroje
- Thomsen- 1836

1) doba kamenná
- starší doba kamenná- paleolit
- střední d. kam.- mezolit
- mladá- neolit
- pozdní- eneolit (chalkolit)
2) doba bronzová
- starší
- střední
- mladší
3) doba železná
- halštatská- starší
- laténská- mladší

PŘÍRODNÍ PODMÍNKY V PRAVĚKU
- 4 doby ledové
- 3 doby meziledová- interglaciály
- doba ledová  posun Skandinávského ledovce až k našim S. hranicím  prudký pokles teplot  změna fauny a flory (mamuti, sobi)
- doba meziledová- ústup ledovce, oteplení"

Poznámka

Data jsou barevně značena.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x509bb490a65e1.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Studium_historie_pravek.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse