Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Svět 2. poloviny 19. století

Svět 2. poloviny 19. století


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace, Frýdlant nad Ostravicí

Charakteristika: Tato maturitní otázka podrobně popisuje období plné nepokojů, které následovalo po roce 1848. Popisuje situaci v Německu, Itálii, Francii, VB, Rusku, Českých zemích, Japonsku, Číně a Americe. Také se věnuje koloniální politice světových velmocí

Obsah

1.
Vysvětli italské "risorgimento" a sjednocení Německa
2.
Význam války Severu proti Jihu v USA
3.
Charakteristika evropských velmocí (Anglie, Francie, Německo, Rusko)
4.
Imperiální politika velmocí, kolonizace, svět mimo Evropu, Dálný východ
5.
Bachův absolutismus
6.
České země v 2. polovině 19. století, požadavky Čechů na Rakousko, dualismus a jeho důsledky
7.
Technický rozvoj na přelomu 19. a 20. století, monopolizace

Úryvek

"RISORGIMENTO
-S- průmyslově vyspělý
-Lombardie, Benátsko -Rakušanů
-St- Papežský stát
-J-nesmírně zaostalý-přežitky feudalismu
- Království obojí Sicílie-Bourboni
-SZ + Sardinie- Piemontsko-Sardinské království = Piemont= Sardinské království
-2 koncepce sjednocení- republika-Massini, Garibaldi
-konstituční monarchie- Cavour
- Piemont získal podporu Anglie a Francie – bojovalo na jejich straně v Krymské válce
-1859-Piemont v čele s hrabětem Cavourem se spojil s Francouzi (slíbil jim za to území)
-Bitva u Solferina a Magenty- v čele Rakouska František Josef I.
-Rakousko prohrálo
-získali Lombardii
-1861-vrátil se ze zámoří G. Garibaldi- na vlastní náklady si postavil loďstvo a s 1000 RUDOKOŠILÁŘŮ
odplul na Sicílii, kde pomohl vzbouřencům
-Poté získali Neapol
-J Itálie plebiscitem připojena k Piemontu
-1861- vyhlášeno Italské království- jeho králem se stal piemontský král Viktor Emanuel II.
-1866-Rakousko prohrálo Prusko-Rakouskou válku-Itálie toho využila
-připojeno Benátsko
-1870-Prusko-Francouzská válka-francouzská posádka, která papeže chránila, musela odejít
-papež zůstal bez ochrany a zůstal mu pouze Vatikán
-1871- Itálie sjednocena
-hl. městem se stává Řím
DALŠÍ VÝVOJ-velký rozdíl mezi vyspělým severem a zaostalým jihem
-republikáni zklamaní- chtěli demokratičtější vládu
-neúspěšná snaha o připojení zbylých území-Savojsko, Nizza(území Francie a Rakouska)
-kolonie-Somálsko, Lybie (získali ji v Italsko-Turecké válce)

SJEDNOENÍ NĚMECKA
-1815- vzniká Německý spolek-hegemonem Rakousko
- 3 koncepce sjednocení- maloněmecká koncepce
-velkoněmecká koncepce
-třetí Německo -Německo by se sjednotilo bez Pruska (příliš silné)
-pod vedením Bavorska
-1862- kancléřem zvolen Otto von Bismarck- tzv. železný kancléř
-junker-velkostatkář, který je oporou panovníka
-konzervativní, lstivý, tvrdý, vojensky bezohledný
-chtěl sjednotit Německo železem a krví- chtěl ho
sjednotit válkou
-odpůrce parlamentního zřízení a liberalismu
-1864-VÁLKA PRUSKA A RAKOUSKA PROTI DÁNSKU- rychle poraženo
-Bismarck chtěl otestovat vojenskou sílu Rakouska
-získané území bylo záminkou pro vypuknutí války
-Bismarck si zajistil spojenectví- Francie- slíbil ji území
-Ruska- pomohl při povstání Poláků
-Itálie- slíbil Benátsko, pokud zvítězí
-1866-PRUSKO-RAKOUSKÁ VÁLKA- Rakouská armáda- početná (umlátíme je čepicemi), ale slabá
-zastaralé zbraně-ládovačky
-Pruská armáda- používali železnice- nebyli unaveni
-nové zbraně- jehlovka
-Pruská armáda vtrhla do Čech pod vedením generála
-3.7.1866- bitva u Sadové- u Hradce Králové
-Rakušané prohráli
-Rakušané se museli vzdát hegemonie v Německém spolku a
1867- vzniká SEVERONĚMECKÝ SPOLEK (hegemone Prusko)
-Prusové po Rakušanech nechtěli víc, protože věděli, že budou
potřebovat spojence v Prusko-Francouzské válce
-ve Španělsku byli sesazeni Bourboni. Trůn byl nabídnut pruskému princi Leopoldovi.
-Francie dostala strach- dostali by se do kleští nepřátel
-vyslali velvyslance za pruským králem, který byl v lázních Emže
-domluvili se, že pruský princ na trůn nenastoupí
-Král poslal Bismarckovi tzv. EMŽSKOU DEPEŠI- Bismarck její znění pozměnil ( šamáda na fanfára) a
nechal ji vytisknout v novinách
-Francouzi byli pohoršeni a vyhlásili válku- Bismarck je označil za agresory a sjednotil Němce proti
společnému nepříteli
-PRUSKO-FRANCOUZSKÁ VÁLKA- září 1870- bitva u SEDANU-zajat Napoleon III.
- obležena Paříž
-Francie kapitulovala"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x54bf7f2b324fa.zip (30 kB)
Nezabalený formát:
Svet_2.poloviny_19.stoleti.doc (128 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse