Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Světová ekonomika

Světová ekonomika


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje vypracované téma světová ekonomika k maturitním zkouškám pro nadstavbová studia s oborem Podnikání. Rozebírá světovou ekonomiku jak v rozvojových, tak i v rozvinutých zemích. Dále se zaměřuje na zahraniční obchod, jeho formy, důvody pro zapojení do zahraničního obchodu i základní formy zahraničního obchodu.

Obsah

1.
Světová ekonomika
1.1.
Obecné informace
1.2.
Rozvojové země
1.3.
Rozvinuté země
2.
Zahraniční obchod
2.1.
Důvody pro zapojení do zahraničního obchodu
2.2.
Argumenty proti zapojení do zahraničního obchodu
2.3.
Překážky zahraničního obchodu
2.4.
Základní formy zahraničního obchodu
2.5.
Fair Trade

Úryvek

"Ekonomiky jednotlivých zemí jsou v současné době vzájemně propojeny mezinárodním obchodem, mezinárodními finančními toky a různými nadnárodními organizacemi a jsou na sobě navzájem stále více závislé. Světová ekonomika tak tvoří do značné míry jednotný celek.

Postavení jednotlivých ekonomik v ekonomice světové však není stejné – je ovlivněno např. velikostí dané země, vybaveností přírodními zdroji, stupněm dosaženého hospodářského rozvoje a dalšími faktory. Velmi důležitá je také míra zapojení do mezinárodního obchodu. Ekonomiky, které jsou do mezinárodního obchodu zapojeny více, označujeme jako otevřené – k nim patří i ČR.
Země, které se – z jakéhokoliv důvodu – od světové ekonomiky izolují (tzv. uzavřené ekonomiky, např. Severní Korea) a nevyužívají výhod plynoucích ze zapojení do světového trhu, nemohou udržet krok s technickým, ekonomickým a kulturním vývojem světa (závislosti na ostatních ekonomikách se dnes nevyhnou ani tak velká národní hospodářství, jako jsou USA).

Ve světové ekonomice lze rozlišit 2 rozdílné skupiny zemí:
1. země rozvojové,
2. země rozvinuté.

Stupeň rozvoje země je možné charakterizovat pomocí různých ukazatelů – nejčastěji používaný je ukazatel HDP na 1 obyvatele, přičemž zařazení mezi rozvojové nebo rozvinuté země není dáno jednou provždy – dokládá to např. výrazný ekonomický rozvoj ještě relativně nedávno zaostalých zemí jihovýchodní Asie, pro něž se později vžil název „východoasijští tygři“.

Jedná se především o Jižní Koreu, Hongkong, Singapur a Tchaj-wan, jež prošly v poslední čtvrtině 20. století rychlým hospodářským rozvojem a jsou příkladem úspěšného překonání zaostalosti. K jejich úspěchu vedla především hospodářská politika zaměřená na vývoz, využívání nejmodernějších technologií (za pomoci licencí a společného podnikání se zahraničními firmami) a v neposlední řadě i velké investice do vzdělávání, díky čemuž bylo možné využít kvalifikované pracovníky s relativně nízkými platy.
Mezi ekonomiky zasluhující pozornost patří Čína, Indie a Vietnam, jejichž hospodářský růst se pohybuje vysoko nad průměrem rozvinutých zemí.


Rozvojové země

V zemích zařazených do této kategorie žije převážná většina obyvatel světa (více než 3/4). Hospodářská nerozvinutost s sebou přináší velké problémy: podvýživu, vysokou úmrtnost na běžně léčitelné choroby, negramotnost, příjmy na úrovni chudoby ... . Typický je vysoký přírůstek populace, vysoký podíl zaměstnanosti v zemědělství, závislost vývozu na 1 – 2 komoditách (banány, káva, kakao, čaj, cukr, bavlna, kaučuk, měď, cín...)."

Poznámka

SOU tradičních řemesel a VOŠ

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x54176d71117dd.zip (16 kB)
Nezabalený formát:
Svetova_ekonomika_a_zahranicni_obchod_2014.doc (55 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse