Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Světová ekonomika: Mezinárodní pohyb zboží a služeb, tendence ve vývoji mezinárodního obchodu po 2. sv. válce

Světová ekonomika: Mezinárodní pohyb zboží a služeb, tendence ve vývoji mezinárodního obchodu po 2. sv. válce


Kategorie: Světová ekonomika

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tyto výpisky jsou rozděleny do tří částí. První část popisuje pohyb zboží, vývoj komoditní struktury a podíl jednotlivých zemí na mezinárodním obchodu. Druhá část je zaměřena na pohyb služeb, které jsou zde diferencovány dle tří různých hledisek. Poslední část se věnuje tendencím v mezinárodním obchodu po 2. světové válce. Zde naleznete předchozí část výpisků Světová ekonomika: Mezinárodní pohyb kapitálu a pracovních sil a následující část Světová ekonomika: Mezinárodní měnová soustava.

Obsah

1.
Pohyb zboží
1.1
Komoditní struktura
1.2
Teritoriální struktura
1.3
Geografické hledisko
1.4
Světové ceny
2.
Pohyb služeb
2.1
Služby distribuce, výrobní, sociální, osobní
2.2
Služby dle blízkosti dodavatele a spotřebitele
2.3
Služby dle zemí
3.
Tendence mezinárodního obchodu po 2. světové válce
3.1
Faktory ovlivňující růst

Úryvek

- z prvotních mezin. ekon. vztahů
- vede k propojování jednotlivých nár.ekonomik
- je nezbytným faktorem ekonomického růstu
- narůstající směna mezi národními ek. celky směřuje od původně izolovaných nár. trhů k trhu světovému.

Komoditní struktura (standardní produkty, průmys.zboží)
- Růst tempa světového vývozu a dovozu, hotových výrobků
- Pokles podílu surovin a zemědělských produktů
- Tato změna v kom. struktuře svět. obchodu vyplývá z toho, že do konce 50. let převládala mez. směna založená na mezinár. dělbě práce vycházející z přírodních podmínek, kdežto v dalším vývoji vědecko technického rozvoje, vzrůstá dělba práce, kdy se země zaměřují na výrobu produktů odvětví, kde převyšují domácí spotřeby s cílem realizovat její část v zahraničí.

Teritoriální struktura( podíl jednotlivých zemí na mezinár. obchodu)
- 50 - 90. léta zhruba 70% rozvinuté země, 25% rozvojové, 9 -7% CPE
- Podíl RTE na svět. obch. = 100) bylo přes 70% realizováno mezi RTE, 22 - 25% do RE, 3% do CPE
- Podíl RE na svět. obch. indexu =100 ) 65% zboží vyváženo do RTE, 25% mezi RE, 5% do CPE
- Dřívější CPE do konce 80. let asi 50% mezi sebou , 50% mezi RE ,TE, v 90. letech tento podíl prudce stoupá ve prospěch RTE

Geografické hledisko
- největší část 45% svět. vývozu a dovozu zboží - Evropa, 20% Sev. Amerika, 20% Asie, 5% Latinská Amerika , 3% Afrika
- Nesoulad mezi objemem vývozu a dovozu jednotlivých zemí je jedním z hlavních faktorů aktivní či pasivní obchodní platební bilance, s tím související shodky a zadluženosti

Světové ceny:
- všeobecná úroveň jednotlivých tržních cen zboží za které je směňované na svět. trzích
- aby úroveň tržní ceny mohla být považována za blízkou úrovni světové ceně, musí ceny obchodů splňovat tyto podmínky:
• vznikat na trzích, kde se vyskytuje podstatná část nabídky i poptávky daného zboží
• musí být ve směnitelných měnách
• dohodnuté s rozhodující konkurencí"

Poznámka

Světová ekonomika 5/25.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: aeko_svetokox0008.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Mezinarodni_pohyb_zbozi.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse