Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Světová ekonomika: Rozpočet Evropské unie

Světová ekonomika: Rozpočet Evropské unie


Kategorie: Evropská unie, Světová ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Hlavním tématem práce je rozpočet Evropské unie. V úvodu je porovnán s rozpočty jednotlivých členských států. Dále jsou uvedeny jeho příjmy a výdaje. Práce se také zabývá problémy rozpočtu a především strukturálními fondy. V závěru jsou pak uvedeny cíle strukturální politiky v letech 2000 – 2006. Zde naleznete předchozí díl Světová ekonomika: Evropská měnová unie nebo následující část práce - Světová ekonomika: Ekonomická charakteristika zemí střední a východní Evropy.

Obsah

1.
Porovnání rozpočtů EU a národních rozpočtů jednotlivých členských zemí
2.
Příjmy rozpočtu EU
3.
Výdaje rozpočtu EU
4.
Tři instituce rozpočtového procesu
5.
Problémy s rozpočtem
6.
Regionální politika a strukturální fondy
7.
Strukturální fondy
8.
Nestrukturální fond
9.
Cíle strukturální politiky v letech 2000 – 2006

Úryvek

„PROBLÉMY S ROZPOČTEM
Řada zemí má výhrady ke svým příspěvkům, největší Německo, VB (2/3 příspěvků se vrací zpět do VB), Francie, Nizozemí, Rakousko, Itálie = čistí plátci, čistí příjemci - získávají více než přispívají

REGIONÁLNÍ POLITIKA A STRUKTURÁLNÍ FONDY
Financování regionální politiky (zabývá se rozvojem a financováním regionů v rámci EU, probíhá ze strukturálních fondů)
Principy regionální (strukturální) politiky v rámci EU:
Princip koncentrace - prostředky se musí soustředit na nejdůležitější problémy
Princip partnerství - o rozdělení finačních prostředků rozhoduje příjemce
Princip vyhodnocení EU její orgány - vyhodnotí efektivnost využití prostředků a zhodnotí přínos celé akce
Princip programování - zpracovávají se programy, kde se hodnotí slabé a silné stránky regionů a navrhují se řešení
Princip doplňkovosti (adicionality) – finance přidělené ze strukturálních fondů, nesmí nahradit investice ze státního rozpočtu

STRUKTURÁLNÍ FONDY
Fond regionálního rozvoje - financují se oblasti, v nichž HDP na 1 obyvatele je pod 75% průměru EU
Sociální fond - financují se programy zaměřené na zaměstnanost mládeže, vědu, technologii, uplatnění hendikepovaných osob
Usměrňovací a záruční fond (garanční) - slouží na podporu zemědělců, podporu venkova, obnovu zemědělské infrastruktury
Fond strukturálních změn v rybolovu - spadá sem i loďařství
NESTRUKTURÁLNÍ FOND:
Fond kohezní – soudržnosti - příspěvky získávají celé země, u kterých je HDP nižší než 90% průměru HDP EU

Nad průměrem - Lucembursko, Dánsko, Rakousko, Belgie, Německo, Francie, Nizozemí, Itálie
Pod průměrem - VB, Švédsko, Finsko, Irsko, Španělsko - KF, Řecko - KF, Portugalsko - KF

Viz Ekonom č.36/99
CÍLE STRUKTURÁLNÍ POLITIKY 2000 - 2006
Podporovat regiony, jejichž HDP je úrovní pod 75% - financují se z 1. fondu
Podporovat hospodářskou a sociální konverzi regionů, ve kterých probíhají strukturální změny
Podporovat systémy vzdělávání, rekvalifikace a programy zaměstnanosti“

Poznámka

Světová ekonomika 17/25.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: aeko_svetekox0020.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Rozpocet_EU.doc (38 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse