Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Světová ekonomika: Vývoj mezinárodní měnové soustavy po 2. sv. válce

Světová ekonomika: Vývoj mezinárodní měnové soustavy po 2. sv. válce


Kategorie: Světová ekonomika

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tyto výpisky charakterizují mezinárodní měnovou soustavu krátce před a po druhé světové válce. Zabývají se vznikem dolarového standardu, všeobecnou měnovou krizí a jejími příčinami i současným stavem světové měnové soustavy. Poslední zaznamenané údaje jsou z 90.let 20.století. Zde naleznete předchozí část výpisků Světová ekonomika: Mezinárodní měnová soustava a následující část Světová ekonomika: Všeobecná dohoda o clech GATT a Světová obchodní organizace WTO.

Obsah

1.
Mezinárodní měnová pravidla - 1944
1.1
Dolarový standard
2.
Všeobecná měnová krize
2.1
Příčiny zániku zlatého dolarového standardu
3.
90.léta
3.1
Charakter světové měnové soustavy
3.2
Tendence ve vývoji

Úryvek


- země, které pod vlivem 1. svět. války žádné zlato nevlastnily nebo jen málo, zaváděly Zlatý devizový standard, tento systém vedl k úspoře měnového zlata nejen ve vnitřním oběhu, ale i ve vztahu k zahraničí.
- po 2. svět. válce se podstatně rozvinula přeměna národních měn v měny mezinárodní, kromě zlata začaly být používány i peníze národní. Přeměna nár. měn se týkala především národních ekonomik, které měly největší váhu na světě.
- 30. léta - zánik zlaté měnové soustavy ve všech podobách… v době hospodářské krize tím i zánik pevných měnových kursů, neboť státy se snažily devalvacemi měn zmírnit hloubku své krize, což stimulovalo export a brzdilo import
- aby se vyvarovaly opětovným krizím snažili se stanovit pravidla.

Mezinárodní měnová pravidla formou mezinárodní dohody , které byly uzavřeny na mezinárodní konferenci v Bretton Woods v USA 1944, za účasti 44 zemí včetně ČSR - Zlatý dolarový standard (nejsilnější měnou americký dolar= stejnou úroveň jako zlato, libra se neujala na vedoucí postavení, všechny ostatní země budou vyjadřovat v paritě ke zlatu nebo ame. dolaru. Toto výsadní postavení dolaru v úloze mez. měny, vyplývalo z toho, že byl jedinou měnou po válce, s kterou bylo možno koupit zboží, jehož se po válce nedostávalo. Navíc byl kryt 70% zlata , jež bylo v rukou USA. Z toho nerovnoměrný ekonomický vývoj mezi USA a ostatními zeměmi fungoval do r.1971

Dolarový standard byl založen na rozhodujícím postavení dolaru, na rostoucím používání dalších národních měn, nesměnitelnost za zlato, ale mezi sebou při kolísajících kursech
Pokles úlohy zlata hlavně od70. let vedlo k vytváření nadnárodních měnových jednotek, které nepodléhají tak značným výkyvům. (viz. otázka 6 )

1971 - VŠEOB.MĚNOVÁ KRIZE
- došlo k rozpadu dosavadního měnového systému, přestal fungovat tzv. systém zlatého dolar. standardu, vytvoření nového dolarového standardu "

Poznámka

Světová ekonomika 7/25.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: aeko_svetokox0010.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Mezinarodni_menova_soustava2.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse