Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Světová próza 1.poloviny 19.století

Světová próza 1.poloviny 19.století


Kategorie: Čeština

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: EKO GYMNÁZIUM BRNO o.p.s., Brno

Charakteristika: Světová próza 1.poloviny 19.století zpracovaná jako maturitní okruh. Dílo popisuje autory Anglie, Francie, Ruska, Německa a USA (+ Pražská německá literatura). Soubor také obsahuje historické pozadí doby, znaky a typické jazykové prostředky.

Obsah

1.
Historické pozadí
2.
Znaky
3.
Jazykové prostředky
4.
Francie
5.
Německo
6.
Pražská německá literatura
7.
Rusko
8.
Amerika
9.
Anglie

Úryvek

"Historické pozadí
- po první světové válce se společnost zejména v Evropě úplně mění:

• vzniká nové politické uskupení - rozpad Rakousko-Uherska a vznik samostatných států
• dochází k rozlišení tříd a vrstev
• rozvoj přírodních věd a techniky

=> mezníky tohoto období jsou dvě světové války

1918 = konec 1.sv. války

→ MEZIVÁLEČNÁ PRÓZA (Světová)

1945 = konec 2.sv. války

Znaky

- literatura se stává aktivním obrazem světa a problému člověka
- na literatutu mají vliv nové filozofické směry:

1) Pragmatismus (pragma = čin)

- vznik v USA na Harwardu, zakladatelem je JamesDewey
- bývá nazýván filozofií činného života → měřítkem pravdivosti byla praxe tzn.: myšlení a
poznání má smysl jen tehdy, pokud ho můžeme využít v každodením životě
- zdůrazňuje individualitu jedince

→ Karel Čapek, Ludvík Fisher, Miroslav Rutte

2) Unanimismus (una = jedna / anima = duše) x opak Pragmatismu

- klade důraz na lidský kolektiv, který má jednu duši → Durkheim (Kolektivní duše a vědomí)

3) Sociologismus - má tendenci všechny jevy, působením vztahů a sociálních vlivů

4) Marxismus - pojednává o společném vlastnictví

+ Henri Bergson - přeceňoval intuici na úkor intelektu = věřit

Jazykové prostředky
= literatura v tomto období prochází určitou modernizací a vznikají nové směry a proudy

Avantgarda - přináší úplně nové postupy (jsou do jisté míry převratné)
Moderna - využívá staré způsoby nově

Směry

- nové: futurismus, kubismus, kubofuturismus, dadaismus, surrealismus, fauismus
- stále trvající: naturalismus, realismus, secese

Druhy prózy
- realistická, naturalistická, psychologická, sociologická, pak experimentální, jejíž znaky jsou:

• v ICH formě
• nové románové postupy bez klasické kompozice: bez zápletky, příběh má několik rovin, které se prolínají,
• vědomě rozkládá jednotu času a prostoru = časoprostor
• pod vlivem Berksona a Freyda provádí psychoanalýzu svých postav
• vkládá do knih filozofické úvahy a dlouhé monology postav
• na základě intuice zachycuje podvědomí → převládá líčení nálad, pocitů, směřující k hledání smyslu života
FRANCIE

Anatole France [Anatól Frans]
- představuje přechod z realismu 19. do 20. století

• Ostrov Tučňáků

Romain Rolland [Romén Rolán]
= prozaik i dramatik, znalec hudby

• Jan Kryštof
• Dobrý člověk ještě žije
• Petr a Lucie - novela z první světové války, inspirováno skutečnou událostí

- 10 dramat z období francouzské revoluce: Vlci, Danton

Andre Murois [Andrej Muroa]
= autorem především životpisných románů velkých osobností: Sir Kleming, Byron, Volatire, Leila,
Olympio (Hugo), Prometheus (Balzac)

Antoine de Saint Exupery [Antoan d sen Ekziperi]
- za první světové války byl válečný pilot a psal romány o civilním letectvím:

• Noční let

- za druhé světové války byl instruktorem, ale pozdějí se stal pilotem a zahynul

• Malý princ
• Citadela = experimentální román

Henri Barbusse [Ánri Barbis]

• Oheň - Deník čety

Marcel Proust [Marsel Prust]
= představitel experimentální prózy

• Hledání ztraceného času
= experimentální próza, zachycení světa francouzské aristokracie 19/20.století

NĚMECKO

Bratři Mannové
- oba pratři byli velmi vzdělaní a hodně cestovali
- kritici rodícího se nacismu, proto se dostávají na černou listinu → zakázaní autoři, musí emigrovat

1) Henrich Mann [Hajnrich]


• Profesor Neřád - podařilo se mu dobře ztvárnit tirana, přestože neznal ještě Hitlera, dokázal
ztvárnit jeho povahu

• Poddaní = dokonalý portrét maloměšťákaa omezence
• Mládí krále Jindřicha IV

2) Thomas Mann

• Buddenbrookovi
• Kouzelný vrch
• Josef a bratři jeho
Erich Maria Remarque [Erich Maria Remark]
- narodil se v osnabrucku, studoval na gymnázium a ovlivněn třídním učitelem odešel do války
- příslušník Ztracené generace

• generace mladých mužů, která narukovala do války přímo ze školních lavic, na frontě je ale rychle přejdou vlastnecké ideály, mnozí umírají a ti, kteří přežili se nemohou vrátit do normálního života, neboť trpí depresemi, nemají smysl života a situaci řeší: alkoholem, promiskuitou a nakonec sebevraždou
• autorkou termínu ZG Gertruda Steinová

- přožité hrůzy z válek ho ovlivnili na celý život
- po válce pracuje jako účetní, obchodní cestující, varhaník, vinař, automobilový závodník a učitel
- na počátku 30. let emigruje do Švýcarska a ikdyž ho Hitler láká spátky, nevrátí se a umírá tam

1. Období = 1. sv. válka a ztracené generace

• Na západní frontě klid = vylíčil zde pocity své generace, román se stal bestselerem
• Cesta zpátky
• Tři kamarádi - navazuje na první dílo
- jedná se o přátelství tří mužů, kteří překonávají svá poválečná traumata a
díky svému vzájemnému přátelství, se jim částečně podaří obtíže překonat

2. Období = 2. sv. válka, demaskování nacismu a emigrace (od konce 30. let)

• Vítězný oblouk = román se odehrává v Paříži před okupací
• Čas žít, čas umírat - děj se odehrává za druhé sv. války
• Jiskra života
• Noc v Lisabonu - poslední přístav odkud jezdili ještě lodě do Ameriky
• Nebe nezná vyvolených
• Stíny v ráji"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x534d72f600cf4.zip (23 kB)
Nezabalený formát:
Svetova_proza_1.poloviny_20.stoleti.doc (101 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse