Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Systém práva ČR

Systém práva ČR


Kategorie: Právo

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, příspěvková organizace, Mariánské Lázně

Charakteristika: Tato maturitní otázka vysvětluje, jaký je systém práva v České republice. Otázka ukazuje přehled právních odvětví, u kterých vždy vysvětluje pojem a vypisuje prameny. Nakonec se otázka zabývá detailně ústavním právem, jakožto nejdůležitějším souborem právních norem. Všechny informace jsou navíc aktualizovány podle nového občanského zákoníků, který je účinný od 1.1.2014.

Obsah

1.
Systém práva
2.
Přehled právních odvětví
2.1.
Ústavní právo
2.2.
Občanské právo
2.3.
Pracovní právo
2.4.
Živnostenské právo
2.5.
Trestní právo
2.6.
Finanční právo
3.
Ústavní právo (detailně)

Úryvek

"Systém práva
= obsahové uspořádání právních předpisů (zatímco: právní řád = formální uspořádání právních předpisů)
- podle obsahu se právní předpis zařazuje do právního odvětví
- nejdůležitější právní odvětví:
 občanské právo
 trestní právo
 pracovní právo
 finanční právo
- slouží ke studijním účelům

Formální prameny práva = podoby (formy) právních předpisů
Materiální prameny práva = poměry a problémy, které vyžadují právní úpravu

„prameny práva“ = formální prameny práva

Přehled právních odvětí
ÚSTAVNÍ PRÁVO
- je soubor právních norem, které upravují nejdůležitější právní vztahy ve státě
 uspořádání státu
 rozdělení a výkon státní moci
 základní práva a svobody občanů

Prameny:
- ústava
vrchol právního řádu
- ústavní zákony
- Listina základních práv a svobod

OBČANSKÉ PRÁVO
- je souhrn právních norem, které upravují:
 osobní stav
 právní postavení povinnosti FO a PO
- občanské právo je nejvýznamnějším, nejstarším a nejrozsáhlejším odvětvím soukromého práva
- většina jeho norem jsou podpůrné (= dispozitivní)
- kogentní (= donucující) právní normy jsou typická pro práva věcná

Pramen
- občanský zákoník (účinnost od 1.1.2014)
- zákoník = obsáhlý zákon
- části:
1. Obecná část úprava osobních práv
2. Rodinné právo
3. Absolutní majetková práva úprava majetkových práv
4. Relativní majetková práva
5. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

PRACOVNÍ PRÁVO
- je soubor právních norem o:
 pracovních vztazích
 vztazích, které s výkonem práce souvisejí

Prameny
a) hlavní
 Listina základních práv a svobod
 Zákoník práce (účinnost od 1.1.2007, novelizovaný)
 Zákon o zaměstnanosti
 Zákon o kolektivním vyjednávání
 Občanský zákoník
b) další
 mezinárodní smlouvy (zejména smlouvy Mezinárodní organizace práce)
 vnitropodnikové právní předpisy
 kolektivní smlouvy

ŽIVNOSTENSKÉ PRÁVO
- je:
 objektivní právo = soubor právních předpisů o živnostenském podnikání
 normy živnostenského práva patří do práva veřejného
 subjektivní právo = živnostenské oprávnění (= oprávnění provozovat živnost)

Prameny
- zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (= živnostenský zákon) s účinností od 1. 1. 1992, více než 70 novelizací
- zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech

TRESTNÍ PRÁVO
- je souhrn právních norem o trestání FO za trestné činy
- patří do veřejného práva

1. trestní právo hmotné (= materiální) - obsahuje právní normy o podmínkách a způsobech trestání
- hlavní prameny
 Trestní zákoník s účinností od 1.1.2010 (novelizovaný)
 Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim s účinností od 1.1.2012
2. trestní právo procesní (= formální) - obsahuje právní normy o:
 zjišťování trestních činů a jejich pachatelů
 soudním trestním řízení"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x53d806bacb267.zip (13 kB)
Nezabalený formát:
System_prava__R.doc (58 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse