Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Systémy veřejné správy ve Velké Británii

Systémy veřejné správy ve Velké BritániiKategorie: Veřejná ekonomika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje zápisky, které zpočátku popisují základní právní, vládní a územní rozdělení Velké Británie, další část obsahuje základní informace o místní správě a financování, podobně jsou popsány i systémy veřejné správy ve Švédsku a Dánsku

Obsah

1.
Velká Británie
1.1.
Územní členění
1.2.
Místní správa
1.3.
Financování
1.4.
Irsko
2.
Švédsko
2.1.
Územní členění
2.2.
Místní správa
2.3.
Financování
3.
Dánsko
4.
Finsko

Úryvek

"Systém veřejné správy ve Švédsku - Švédsko je parlamentní monarchií. Orgány:
• parlament (jednokomorový, volený na 4 roky, v čele předseda – má silnější postavení, než v jiných státech = oslabení pravomoci hlavy státu. Parlament má zákonodárnou a kontrolní pravomoc. V rámci zákonodárného procesu působí orgán složený ze zástupců Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu – Právní rada)
• vláda (nejmenuje král, ale předseda parlamentu, přesunula se na ní značná pravomoc krále – síla v oblasti zákonodárné a kontrolní. Vládě je podřízena kancelář justice a státní prokurátor, vláda jmenuje členy Nejvyššího soudu a soudce obecných soudů, uděluje amnestii)
• král (nastupuje dědičně se souhlasem parlamentu, je slabou hlavou státu. Mezi jeho pravomoci patří právo oficiálně zahajovat jednání parlamentu, předsedat prvnímu jednání vlády…

Územní členění
- je decentralizovaný unitární stát, který má 21 krajů, 2 regiony, 289 obcí
- z hlediska výkonu místní správy se dělí na:
- obce,
- oblasti (23) jsou vyšší územní jednotkou

Dělba kompetencí mezi obce a oblasti je založená na parlamentních základech. Obce vykonávají místní úkoly týkající se bezprostředně zájmů občanů v obci. Oblasti zabezpečují úkoly vyžadující větší populační základnu. Kompetence obcí – politické a ekonomické aktivity, sociální služby, vzdělávání, zdravotnictví, kultura. Kompetence oblastí – regionální růst a rozvoj, zdravotnictví, veřejná doprava, kultura.

Místní správa
Samosprávným orgánem v obci je obecní zastupitelstvo. To si volí ze svých členů starostu (předsedu), který má zpravidla dva zástupce. Starosta řídí a organizuje činnost zastupitelstva, je statutárním orgánem obce. Koordinuje plnění úkolů státní správy v podmínkách obce. Obecní zastupitelstvo má pracovní charakter, který se nejvíce projevuje v působení a pravomoci komisí, volených zastupitelstvem ze svých členů. Komise mají nepárový počet členů (min 5). Předsedy komisí volí zastupitelstvo. Komise jsou statutární (jejich zřízení vyžaduje zákon) nebo fakultativní (obecní zastupitelstvo je vytváří podle potřeby). Nejdůležitější komisí je výkonná komise složená z nejvlivnějších členů zastupitelstva. Tato komise koordinuje činnost všech dalších komisí a nese zodpovědnost za přípravu a průběh zasedání zastupitelstva – což je hlavní činností komisí. Samosprávným orgánem v oblasti jsou oblastní zastupitelstva, složené z poslanců zvolených na 4 roky. Práci zastupitelstva řídí předseda.

Financování
- výnosy z daní tvoří největší část příjmů samospráv (daň z příjmů, tu tvoří zaměstnanecká daň, příjmy z kapitálu a příjmy z obchodních operací)
- poplatky a jiné běžné příjmy (poplatky za využívání veřejných zařízení – kanalizace…, poplatky ze služeb – např. pečovatelské služby pacientů…)
- státní dotace (všeobecné dotace se vyskytují ve 3 formách, a to jako státní dotace, dotace vyrovnávacího fondu, výdajová vyrovnávací dotace

Dánsko - je decentralizovaný unitární stát, má 2 autonomní oblasti (Grónsko a Faerské ostrovy), 14 hrabství (okresů) a 273 obcí. Základem pro dánskou státní službu je proces kolektivního vyjednávání označovaný jako „dánský model“. Výhodou tohoto modelu je lepší dialog mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem a pracovní arbitráž. Jedním z vládních projektů modernizace státní správy je projekt nazvaný „blahobyt a služba“, který má za cíl dále zlepšovat služby podle přání obyvatel."

Poznámka

všb-tuo

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x52b36944ea29d.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Systemy_verejne_spravy_ve_Velke_Britanii.doc (45 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse