Telekomunikační systémy

Kategorie: Informatika

Typ práce: Otázky k Bc. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje otázky na téma telekomunikační systémy. V první části jsou probírány otázky typu množství informací, základní a rozšířená Shannova schéma komunikačního kanálu, definici kódování, zásady zdrojového kódování, kódování a přenosný kanál, cyklické kódy, číselné charakteristiky náhodných veličin nebo základy modulů, časové a frekvenční charakteristiky modelových signálů.

Obsah

1.
Množstvo informácie, entropia zdroja. Fyzikálny význam, jednotky.
2.
Základná a rozšírená Shannonova schéma komunikačného kanálu.
3.
Model diskrétneho oznamovacieho kanálu. Spoľahlivosť a chybovosť kanálu. Priama a spätná matica kanálu.
4.
Podmienená entropia, vzájomná (spoločná) informácia. Bayesov vzťah.
5.
Definícia kódovania. Triedenie kódov. Priamy binárny kód. Vyjadrenie čísel v rôznych číselných sústavách.
6.
Zásady zdrojového kódovania. Prefixné kódy. Kraftova nerovnosť.
7.
Huffmanove kódy, postup pri kódovaní a dekódovaní. Optimálny Huffmanov kód. Teoréma zdrojového kódovania.
8.
Aritmetické kódovanie, postup pri kódovaní a dekódovaní. Rozdiel medzi Huffmanovým a aritmetickým kódovaním.
9.
Zásady kanálového kódovania. Systematické a nesystematické blokové kódy. Pojmy Hammingova váha a Hammingova vzdialenosť.
10.
Kódovanie a prenosový kanál. Zvýšenie spoľahlivosti prenosu. Podstata použitia opakovacieho kódu. Gilbertova nerovnosť.
11.
Hammingove kódy, postup pri kódovaní a dekódovaní. Detekcia a korekcia chýb.
12.
Cyklické (CRC) kódy, postup pri kódovaní a dekódovaní. Detekcia a korekcia chýb.
13.
Informačná a prenosová kapacita kanálu. Odstup signál - šum. Teoréma kanálového kódovania.
14.
Signály, ich klasifikácia a vlastnosti. Prezentácia signálov v časovej oblasti a frekvenčnej oblasti.
15.
Fourierova transformácia periodických a neperiodických signálov. Vlastnosti spektier.
16.
Vzorkovanie analógových signálov, typy vzorkovania, spektrum ovzorkovaného signálu, Shannon – Koteľnikovova veta.
17.
Diskrétna Fourierova transformácia (DFT), jej vlastnosti.
19.
Vlastnosti náhodných signálov. Rozdelenia náhodných veličín, distribučné funkcie.
20.
Číselné charakteristiky náhodných veličín.
21.
Základy modulácie, časové a frekvenčné charakteristiky modulovaných signálov.

Úryvek

"Požiadavky na vysoko spoľahlivý prenos informácie vedú k rozšíreniu všeobecného kanála na obr. 2.1 o spätnoväzobnú vetvu na obr. 2.2.
Obr. 2.2. Shannonova schéma všeobecného komunikačného kanálu so spätnou väzbou
Spätnoväzobné systémy sa označujú skratkou ARQ (Automatic Request for Question – automatická žiadosť o opakovanie). Systémy ARQ sa delia na dva druhy: DFB (Decision Feedback – s rozhodovacou spätnou väzbou) a IFB (Information Feedback – s informačnou spätnou väzbou).
V systémoch DFB prijímač vyhodnocuje správu po slovách (skupinách symbolov) a posudzuje jej správnosť s použitím detekčného kódu. Ak nie je zistená chyba, vyšle prijímač spätným kanálom vysielaču znak ACK (Acknowledgment – potvrdenie). Ak bola zistená chyba, spätnoväzobným kanálom sa vyšle príkaz NACK (Negative Acknowledgment – negatívne potvrdenie), ktorý je žiadosťou o opakovanie prijatého slova. Rozhodnutie o prípadnom opakovaní vzniká na strane prijímača. Spätný kanál prenáša len jednoduché riadiace príkazy, preto môže byť pomalý. Nevýhodou je, že nie sú opravené chyby, ktoré daný typ kódu nie je schopný detegovať.
V systémoch IFB sú priamym kanálom vysielané len nezabezpečené slová. Zabezpečujúca časť sa ponecháva v pamäti vysielača. Na základe prijatého slova sa na strane prijímača taktiež určí zabezpečujúca časť, ktorá sa vysiela spätným kanálom k vysielaču. Vo vysielači sa potom porovná pôvodná zabezpečujúca časť z pamäte so zabezpečujúcou časťou, ktorá došla spätným kanálom. Ak je výsledok porovnania zabezpečujúcich častí negatívny, vysielanie danej skupiny symbolov sa zopakuje. V prípade, keď je výsledok porovnania pozitívny (zabezpečovacie časti sú totožné), vyšle vysielač pokyn k uvoľneniu dát v prijímači, a pokračuje vo vysielaní ďalšieho slova. Rozhodnutie o opakovaní v tomto prípade je na strane vysielača. Nevýhoda tejto metódy je v tom, že spätný kanál musí zabezpečiť prenosovú rýchlosť zrovnateľnú s rýchlosťou v priamom kanále. Ďalšou nevýhodou je prípadné zbytočné opakovanie vysielania, ak k chybe došlo v spätnom kanále. Pretože k rozhodnutiu dochádza na strane vysielača na základe porovnania atribútov vyslaného a prijatého slova, tento systém sa považuje za vysoko spoľahlivý.
Na základe uvedeného zdôraznime fakt, že pri prenosoch vyžadujúcich vysokú spoľahlivosť sa používajú detekčné kódy, ktoré konštatujú, že počas prenosu došlo k chybe. Následne sa prenos chybného slova opakuje, ale nepoužívajú sa korekčné kódy pre opravu chyby.
3. Model diskrétneho oznamovacieho kanálu. Spoľahlivosť a chybovosť kanálu. Priama a spätná matica kanálu.
Vstup kanála je definovaný ako množina vstupných symbolov, resp. znakov spolu s ich pravdepodobnosťami výskytu P(X) = p(xi), výstup kanála je potom množina spolu s pravdepodobnosťami P(Y) = p(yi). Ak sú množiny a dvojprvkové, jedná sa o binárny kanál. Informačný model binárneho šumového kanála bez pamäte je na obr. 2.3.

Obr. 2.3. Informačný model binárneho šumového kanála bez pamäte
a) všeobecného, b) symetrického
Jednotlivé podmienené pravdepodobnosti majú nasledujúci význam:
p(y1/x1) – pravdepodobnosť príjmu znaku y1 po vyslaní znaku x1 (správny prenos znaku x1),
p(y2/x2) – pravdepodobnosť príjmu znaku y2 po vyslaní znaku x2 (správny prenos znaku x2),
p(y2/x1) – pravdepodobnosť príjmu znaku y2 po vyslaní znaku x1 (chybný prenos znaku x1),
p(y1/x2) – pravdepodobnosť príjmu znaku y1 po vyslaní znaku x2 (chybný prenos znaku x2).
Medzi uvedenými pravdepodobnosťami platia vzťahy:
,
(2.1)
čo znamená, že keď vysielame znak x1, potom ho prijímame buď ako y1 alebo y2,

(2.2)
čo znamená, že keď vysielame znak x2, potom ho prijímame buď ako y2 alebo y1.
Z podmienených pravdepodobností môžeme zostaviť tzv. maticu binárneho kanála:
.
(2.3)
Z rovníc (2.1) a (2.2) vyplýva, že súčet hodnôt v každom riadku matice kanála musí byť vždy jedna.
S rastúcim vplyvom porúch na prenos budú klesať pravdepodobnosti správne prenesených znakov (hodnoty v hlavnej uhlopriečke) a stúpať pravdepodobnosti chybne prenesených znakov (vo vedľajšej uhlopriečke). Číselné hodnoty prvkov matice sa spravidla určujú štatistickým vyhodnotením konkrétneho kanála podľa počtu správne, resp. nesprávne prenesených znakov. Sú ovplyvnené šumovými pomermi v kanále (tzv. odstup signál - šum) a technickými parametrami kanála."

Poznámka

vysoká, Práce obsahuje tabulky a grafy o rozsahu cca 6 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera29411
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse