Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Temperament, emoce a city

Temperament, emoce a city

Kategorie: Základy společenských věd, Profi práce

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá temperamentem, emocemi a city. Rozebírá temperamentové vlastnosti, typologii jako jsou Eysenckovo pojetí temperamentu a konstituční typologie. Dále se zabývá city a emocemi. Nakonec rozebírá základní znaky a druhy citů.

Obsah

1.
Temperament
1.1.
Temperamentové vlastnosti
1.2.
Typologie
1.1.1.
Eysenckovo pojetí temperamentu
1.1.2.
Konstituční typologie podle Kretchmera
2.
City, emoce
2.1.
Základní znaky citů
2.2.
Individuální zvláštnosti citů (vlastnosti)
2.3.
Druhy citů

Úryvek

"TEMPERAMENT
Temperament je soustava psychick˘ch vlastností,
které se projevují zpÛsobem reagování, chování
a proÏívání ãlovûka, zejména zpÛsobem vzniku a
prÛbûhem citov˘ch procesÛ a jejich v˘razu.
Temperament zahrnuje vlastnosti, které jsou determinovány
pfieváÏnû vrozen˘m typem vy‰‰í nervové
ãinnosti. Temperament mÛÏeme ovlivnit
pouze zprostfiedkovanû (chemickou cestou - psychofarmaky,
psychologicky - zamûfien˘mi autoregulaãními
zásahy, vyh˘báním se takov˘m situacím,
v nichÏ se na‰e temperamentové vlastnosti
uplatÀují neÏádoucím zpÛsobem)
TEMPERAMENTOVÉ VLASTNOSTI
Temperamentové vlastnosti urãují dynamiku celého
proÏívání a chování osobnosti. Ta spoãívá v
rychlosti a intenzitû reakcí ãlovûka na rÛzné podnûty,
délce trvání du‰evních záÏitkÛ a na tom, jak
v˘raznû je ãlovûk projevuje navenek.
Znaky temperamentov˘ch vlastností:
Celkové citové ladûní du‰evních dûjÛ, které jsou
nejobecnûji postiÏitelné protikladem libosti a nelibosti.
Vzru‰ivost du‰evních dûjÛ postiÏitelná protikladem
snadnosti a nesnadnosti jejich vyvolání.
Odolnost du‰evních dûjÛ postiÏitelná mírou jejich
ovlivnitelnosti pÛsobením jin˘ch vlivÛ.
Trvalost du‰evních dûjÛ postiÏitelná dobou jejich
pfietrvávání poté, co vyvolávající podnût pfiestal
pÛsobit.
TYPOLOGIE
Hippokratovo pojetí v oblasti temperamentu
HIPPOKRATOS Ïil ve 4.stol. pfi. n. l. Jeho pojetí je
zaloÏeno na tûlních tekutinách, které tvofií smûs -
ãtyfii tûlní tekutiny: krev (sanguis), Ïluã (chole),
ãerná Ïluã (melanchole), hlen (flegma). Podle toho,
která tekutina v ãlovûku pfievládá, se pak odvozuje
typ temperamentu:
Sangvinik - pfievládá krev (sanguis). Takov˘ ãlovûk
je Ïiv˘, vesel˘, optimistick˘, spoleãensk˘, citovû
nestál˘; ãasto se stává vÛdãí osobností.
Cholerik - pfievládá Ïluã (cholé). Tento ãlovûk je
charakteristick˘ svojí v˘bu‰ností, impulsivností,
tûÏko se ovládá, je náruÏiv˘ a nevyrovnan˘; rychl
˘ a samostatn˘.
Melancholik - pfievládá ãerná Ïluã (melancholé).
Je pesimista, silnû proÏívá, je úzkostn˘, samotáfi,
lehce zraniteln˘, skr˘vá své city, které vznikají
pomalu, ale jsou velmi hluboké.
Flegmatik - pfievládá hlen (flegma). Takov˘ ãlovûk
je pomal˘, klidn˘; má pomalé a nev˘razné reakce,
b˘vá utlumen˘, introvertní.
EYSENCKOVO POJETÍ TEMPERAMENTU
EYSENCK (1960) integroval ve své typologii rÛzná
pojetí v oblasti temperamentu (GALÉN, PAVLOV,
ãásteãnû KRETCHMER).
Extroverze a introverze: Extrovert je aktivní, má
mnoho pfiátel, touÏí po vzru‰ení, jedná bez dlouhého
rozm˘‰lení a vcelku impulsivnû, je bezstarostn
˘, lehkomysln˘, optimistick˘, vesel˘, citovû
nestál˘, vyhledává zmûny, je pohotov˘, má sklony
k agresi, ne vÏdy je spolehliv˘. Introvert je
klidn˘, zdrÏenliv˘, má sklony k sebepozorování
(introspekce), nevyhledává spoleãnost, má pouze
pár nejbliωích pfiátel, je váÏn˘, nemá rád vzru-
‰ení, plánuje dopfiedu své jednání, je spí‰e pesimistick
˘, kontroluje své city, je spolehliv˘.
Stabilita a labilita: Pól stability se vyznaãuje dobrou
integrací osobnostní funkce, citovou stálostí.
Pól lability se vyznaãuje ‰patnou integrací, citovou
nestálostí a mnoÏstvím neuróz.
KONSTITUâNÍ TYPOLOGIE
PODLE KRETCHMERA
KRETCHMER byl nûmeck˘ psychiatr, kter˘ spojoval
temp. vlastnosti se stavbou tûla.
Piknick˘ typ - nízká otylá postava kulaté formy,
krátké konãetiny s ochabl˘mi svaly, velké bfii‰ní
dutiny. Cyklotimní temperament - spokojen˘,
vesel˘, dobrosrdeãn˘, spoleãensk˘, druÏn˘, otevfien
˘, málokdy rozãilen˘, tûÏkopádn˘, naivnû sebevûdom
˘, podnikav˘, má rád poÏitky.
Astenick˘ (leptozomní) typ - hubená postava, nízká
váha, protáhlá a úzká ramena, dlouhé konãetiny,
‰lachovité svalstvo, úzk˘ ploch˘ hrudník, viditelná
Ïebra. Schizotimní temperament - nervózní,
dráÏdiv˘, pfiísn˘, chladn˘, citlivá povaha,
neprojevuje se navenek, bez humoru, dÛsledn˘.
Atletick˘ typ - soumûrnû stavûná postava, dobfie
vyvinutá kostra, silné svalstvo, ‰iroká ramena a
hrudník. Viskózní temperament - vnitfinû vyrovnan
˘, klidn˘, houÏevnat˘, klidné pohyby, málomluvn
˘, spolehliv˘, vûrn˘.
Nevyhranûn˘ - smûsice.
Vût‰ina lidí je smí‰eného typu temperamentu.
CITY, EMOCE
City pfiedstavují subjektivní proÏívání stavu nebo
vztahu ãlovûka k nûjakému podnûtu (pfiedmûtu) z
vnûj‰ího nebo vnitfiního prostfiedí. Základními
vlastnostmi jednotliv˘ch citÛ je vÏdy libost a nelibost.
Tomu fiíkáme emoce.
City jsou ovlivÀovány vy‰‰í nervovou soustavou.
Vnûj‰í v˘raz citÛ je u kaÏdého specifick˘ - nûkdo
dává city najevo, nûkdo ne (extroverti, introverti).
Projevy citÛ navenek se dûjí pomocí mimiky, gestikulace
atd. Svoji roli v na‰em projevu hrají morální
zásady."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera29225
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse