Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Mgr. SZZk > > Teorie a praxe managementu veřejné správy

Teorie a praxe managementu veřejné správy

Kategorie: Management, Ekonomické - ostatní

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Škola: Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu, Jindřichův Hradec

Charakteristika: Obsahem práce je kompletní soubor velmi důkladně a přehledně zpracovaných otázek ke státní zkoušce z předmětu Teorie a praxe managementu veřejné správy (6MV510). Okruhy se věnují složkám a výstavbě veřejné správy, integračním procesů v rámci Evropské unie, struktuře státní samosprávy, rozhodovacím či kontrolním procesům ve veřejné správě, uplatnění manažerských přístupů, informačních systémů a personalistiky ve veřejné správě a mnoha dalším tématům, jejichž podrobný přehled naleznete v desetinném obsahu. Výklad je na některých místech doplněn schématy.

Obsah

1.
Organizační výstavba veřejné správy (modely místní správy). Principy výstavby veřejné správy; organizační modely z hlediska potřeby veřejné správy; institucionální struktura veřejné správy (horizontální a vertikální uspořádání)
1.1.
Modely uspořádání územní veřejné správy
1.2.
Principy výstavby veřejné správy
1.3.
Organizační modely z hlediska potřeby veřejné správy
1.3.1.
Hierarchický typ organizačních struktur
1.3.2.
Participační model organizace
1.3.3.
Poradenské struktury
1.4.
Uspořádání veřejné správy
1.4.1.
Státní správa
1.4.2.
Územní samospráva
1.4.2.1.
Obecní samospráva
1.4.2.2.
Krajská samospráva
1.5.
Územní veřejná správa v zemích EU
1.6.
Členění veřejné správy v ČR
2.
Integrační a desintegrační procesy. Druhy, formy a procesy; vývojová stádia integračních procesů; vývoj Evropské unie
2.1.
Integrace
2.2.
Formy integrace
2.3.
Druhy integrací
2.4.
Dva přístupy k integraci, hlavní koncepce forem integrace
2.5.
Další metody či formy integrace v rámci Evropy
2.6.
Formy integrace
2.7.
Fáze ve vývoji integrace Evropy
2.8.
Vývojová stádia integrace
2.9.
Vývoj integračních snah v Evropě
2.10.
Historie Evropské unie
2.11.
Desintegrace
3.
Územní samospráva (struktura orgánů, kompetence). Samostatná a přenesená působnost orgánů územní samosprávy
3.1.
Obce
3.1.1.
Vymezení, znaky
3.1.2.
Samostatná a přenesená působnost obce
3.1.3.
Orgány obcí a jejich činnosti
3.1.3.1.
Zastupitelstvo
3.1.3.2.
Rada
3.1.3.3.
Starosta
3.1.3.4.
Obecní úřad
3.1.4.
Poradní a kontrolní orgány obce
3.1.4.1.
Výbory
3.2.
Kraje
3.2.1.
Vymezení, znaky
3.2.2.
Samostatná a přenesená působnost kraje
3.2.3.
Orgány krajů a jejich činnost
3.2.3.1.
Zastupitelstvo kraje
3.2.3.2.
Rada kraje
3.2.3.3.
Hejtman
3.2.3.4.
Krajský úřad
3.2.4.
Poradní a kontrolní orgány kraje
3.2.4.1.
Výbory, komise
4.
Rozhodovací procesy ve veřejné správě (druhy a formy, etapy rozhodovacích procesů); participace veřejnosti (způsoby a formy) na rozhodování
4.1.
Rozhodování ve veřejné správě
4.2.
Rozhodovací činnost
4.3.
Rozhodovací proces
4.4.
Zpětná vazba, postupné rozhodování
4.5.
Rozdílné způsoby rozhodovacích postupů
4.6.
Charakteristiky státoprávních rozhodovacích procesů
4.7.
Rozhodovací proces samosprávných orgánů
4.8.
Typy a druhy rozhodování a rozhodnutí ve veřejné správě
4.9.
Zásady rozhodování ve veřejné správě
5.
Kontrolní procesy ve veřejné správě. Základní pojmy a druhy kontroly. Přechod od administrativní kontroly na manažerskou kontrolu, možnosti a omezení
5.1.
Funkce kontroly a její význam
5.2.
Základní pojetí kontroly
5.3.
Druhy kontrol
5.4.
Finanční kontrola
5.5.
Audit
5.6.
Manažerská kontrola
5.7.
Proces kontroly
6.
Implementace manažerských přístupů a metod do řízení veřejné správy a jejich uplatnění
6.1.
Management
6.2.
Územní správa
6.3.
Soukromá versus veřejná sféra
6.4.
Rozdíly mezi veřejným a podnikatelským sektorem
6.5.
Desatero moderní státní správy
6.6.
New Public Management
6.7.
Argumenty pro a proti zavádění firemního managementu
7.
Personální management ve veřejné správě. Hlavní zásady moderního personálního managementu ve veřejné správě (včetně charakteristik otevřených a uzavřených personálních systémů); etický kodex veřejné správy; hodnocení pracovníků; financování podle výkonnosti; vzdělávání úředníků
7.1.
Reforma veřejné správy
7.2.
Zaměření a obsah personálního managementu ve veřejné správě
7.3.
Hlavní zaměření personálního managementu
7.4.
Specifika řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru
7.5.
Kodex etiky zaměstnanců ve veřejné správě
7.6.
Odlišnosti veřejného personálního managementu
7.7.
Systémy státní služby
7.8.
Kariérové vzory ve veřejné správě
7.9.
Faktory ovlivňující motivaci státních úředníků
7.10.
Techniky řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru pro oba systémy
7.11.
Personální management v operativě
7.12.
Pracovní místo
7.13.
Analýza pracovních míst a její předmět
7.14.
Státní služba v ČR
7.15.
Změny služebního poměru
7.16.
Kárná odpovědnost
7.17.
Hodnocení zaměstnanců
7.17.1.
Význam a funkce hodnocení pracovníků
7.17.2.
Hodnocení výkonnosti
7.17.3.
Požadavky na systém hodnocení pracovníků
7.17.4.
Obecné rysy a úkoly hodnocení zaměstnanců
7.17.5.
Metody hodnocení
7.17.5.1.
Volný popis
7.17.5.2.
Hodnocení pomocí stupnice
7.17.5.3.
Metody založené na vytváření pořadí zaměstnanců
7.17.5.4.
Hodnocení podle dohodnutých cílů
7.17.5.5.
Assessment centre
7.18.
Vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech
7.18.1.
Pojmy
7.18.2.
Principy vzdělávání
7.18.3.
Struktura vzdělávání
7.18.4.
Vstupní vzdělávání
7.18.5.
Manažerské vzdělávání
7.18.6.
Vzdělávací cíl
8.
Manažerské informační systémy ve veřejné správě – podstata manažerských informačních systémů, význam těchto informačních systémů, možnosti jejich využití ve veřejné správě
8.1.
Pojmy
8.2.
Elektronizace veřejné správy
8.3.
Princip otevřenosti
8.4.
Princip politické průhlednosti
8.5.
Elektronizace státní a veřejné správy
8.6.
E-government a e-governance
8.7.
Nevýhody
8.8.
Bariéry praxe e-demokracie
8.9.
Informační systém veřejné správy v ČR
8.10.
Komu je informační systém veřejné správy určen
8.11.
Financování ISVS
8.12.
Starý systém a e-government
8.12.1.
Starý systém, e-government
8.12.2.
Technologická úroveň, nové úkoly managementu
8.12.3.
IT na všech úrovních, zvyšování průhlednosti
8.12.4.
Občan jako zákazník
8.13.
Management informací ve veřejné správě
8.13.1.
Informační zdroje
8.13.2.
Důvody zavádění managementu informací
8.13.3.
Problémy při umisťovací oddělení IT v organizační struktuře
8.13.4.
Úkoly oddělení IT
8.14.
Skupiny e-služeb
8.15.
Základní registry ISVS
8.15.1.
Registr obyvatel
8.15.2.
Registr ekonomických subjektů
8.15.3.
Registr územní identifikace a nemovitostí
8.16.
Informační systémy územní samosprávy
8.17.
Rezortní informační systémy
8.18.
Informační systémy využívané v ČR
8.19.
Informační systémy pro veřejnou správu v ČR
8.20.
Elektronická komunikace
8.21.
Informační evidenční systémy
8.22.
Omezování manažerů ve veřejné správě
9.
Správní reformy veřejné správy. Co je jejich cílem. Na jakých principech jsou založeny. Příklady správních reforem ve světě a v ČR
9.1.
Teorie reforem veřejné správy
9.2.
Stručná historie reforem veřejné správy
9.3.
Na jakých principech by měly být založeny?
9.4.
Reforma veřejné správy v ČR
9.5.
Příklad správní reformy v Irsku
9.6.
Úrovně reformy veřejné správy v ČR
10.
Strategie veřejné správy jako nástroj rozvoje území. Základní pojmy a jejich vysvětlení; návaznost strategických dokumentů na dokumenty nižší úrovně; vzájemné vazby mezi věcnými a finančními dokumenty
10.1.
Strategické dokumenty a tvorba strategií
10.2.
Výhody strategického vedení
10.3.
CUA
10.4.
Metody kontroly dosažených výsledků
10.4.1.
Benchmarking
10.4.2.
Model CAF
10.4.3.
Další metody
10.5.
Tvorba strategií rozvoje měst a obcí
10.6.
Partnerské vztahy ve strategickém plánování
10.7.
Etapy strategického řízení
10.8.
Kategorie plánů na úrovni samosprávy
10.9.
Finanční plány
10.10.
Realizace strategie
10.11.
Řízení strategických změn a průběžné sledování
10.12.
Kontrola a monitoring
10.13.
Metody zpracování rozvojových programů
10.14.
Delfská metoda
10.15.
Hlavní odlišnosti veřejného sektoru a jeho managementu
10.16.
Důvody realizace změn v řízení
10.17.
Integrovaný systém řízení a jeho metody
10.18.
Specifika strategického managementu ve veřejné správě
10.19.
Strategie jako nástroj rozvoje
10.20.
Charakteristické rysy strategického rozhodování
10.21.
Etapy strategického řízení
10.22.
Metody využívané ve strategickém řízení
10.23.
Další nástroje a metody řízení veřejné správy
11.
Strategické dokumenty ČR (na národní, regionální a místní úrovni) v rámci regionální politiky ČR a politiky soudržnosti EU; jejich struktura; vazby; obsah
11.1.
Regionální politika v ČR
11.2.
Subjekty zajišťující regionální rozvoj
11.3.
Strategie regionálního rozvoje ČR
11.4.
Implementace politik EU v ČR
11.4.1.
Implementace politiky soudržnosti
11.4.2.
Programování a procedury
11.4.3.
Národní rozvojový plán, národní strategický referenční rámec 2007 až 2013
11.5.
Operační programy
11.6.
Tematické operační programy
11.7.
Regionální operační programy
11.8.
Operační programy územní spolupráce
11.9.
Institucionální zajištění politiky soudržnosti
11.9.1.
Národní úroveň
11.9.2.
Regionální úroveň
11.9.3.
Financování
11.10.
Implementace společné zemědělské politiky EU a Společné rybářské politiky EU
11.10.1.
Úvod
11.10.2.
Programování a procedury
11.10.3.
Institucionální zajištění a financování
11.11.
Strategické, rozvojové a ostatní dokumenty ve veřejné správě
11.12.
Vládní politika vs. veřejné výdajové programy
11.13.
Hierarchie plánovacích dokumentů
11.14.
Institucionální, věcná a finanční vazba (schéma)
11.15.
Vazby v soustavě plánovacích dokumentů (schéma)
11.16.
Veřejné výdajové programy
11.17.
Zdroje financí
11.18.
Politika soudržnosti
11.19.
Druhy plánovacích dokumentů
11.20.
Vnitřní vazby všeobecného programového dokumentu (schéma)
11.21.
Vnitřní vazby speciálního programového dokumentu (schéma)
11.22.
Rozdíly mezi programem rozvoje a územním plánem
11.23.
Struktura plánů v regionálním rozvoji (schéma)
11.24.
Struktura NSSR 2007 až 2012 (schéma)
11.25.
Struktura NSPRV a OPR 2007 až 2013 (schéma)
12.
Kvalita veřejné správy – metody a způsoby hodnocení, význam hodnocení; příklady využívání vybraných metod měření kvality
12.1.
Kvalita
12.2.
Proč hodnotit kvalitu ve veřejné správě?
12.3.
Základní metody hodnocení organizací
12.3.1.
ISO normy
12.3.2.
TQM
12.3.3.
Model CAF
12.3.4.
Benchmarking
12.3.5.
Standardy kvality
12.3.5.1.
BSC
12.3.5.2.
PCM
12.3.5.3.
Sedm nástrojů managementu
12.3.5.4.
Sedm nástrojů řízení kvality
12.4.
Veřejná ekonomika a ekonomie
12.5.
Kvalita jako faktor dlouhodobé růstové udržitelnosti
12.6.
Efektivnost vládních politik
12.7.
Kvalita a standardizace veřejných služeb
13.
Specifika komunikace s veřejností uplatňovaná ve veřejné správě (význam, prvky, druhy a způsoby komunikace)
13.1.
Obecně o komunikaci
13.2.
Komunikace s veřejností
14.
Struktura rozpočtové soustavy a charakteristika jednotlivých rozpočtů, fondů apod. a jejich vzájemné vazby; finanční management ve veřejné správě (podstata, způsoby rozpočtování, nové přístupy)
14.1.
Metody sestavování rozpočtu
14.2.
Nejefektivnější způsoby rozpočtového plánování
14.3.
Alternativní metody tvorby rozpočtu
14.4.
Vybrané ekonomické metody využitelné ve finančním řízení veřejné správy
14.5.
Metody finančního plánování
14.6.
Cíle rozpočtu
14.7.
Řízení rozpočtu
14.7.1.
Rozpočtový cyklus
14.7.2.
Funkce veřejného rozpočtu
14.7.3.
Etapy rozpočtového procesu
14.7.4.
Rozpočtové zásady v ČR
14.7.5.
Rozpočtová soustava ČR
14.8.
Profilování
14.9.
Řízení cash-flow
14.10.
Rozpočet, rozpočtová soustava
14.11.
Veřejný rozpočet, pojetí veřejného rozpočtu
14.12.
Vztahy v soustavě veřejných rozpočtů
14.13.
Soustava peněžních fondů
14.14.
Fiskální federalismus
14.15.
Členění příjmů rozpočtů územních samospráv
14.16.
Reforma veřejných financí v ČR
15.
Realizace veřejných výdajových programů (na mezinárodní, národní, regionální a místní úrovni); jejich podstata, struktura a obsah; způsoby jejich využívání
15.1.
Veřejné výdajové programy
15.2.
Proces jejich realizace
15.3.
Pojmy

Úryvek

"Organizační výstavba veřejné správy (modely místní správy). Principy výstavby veřejné správy; organizační modely z hlediska potřeby veřejné správy; institucionální struktura veřejné správy (horizontální a vertikální uspořádání)
Na výstavbu veřejné správy lze nahlížet jako na soustavu orgánů, ministerstev a orgánů územní samosprávy. Všechny tyto orgány vznikají a jsou řízeny na základě zákona. Zákon vymezuje i jejich kompetence a oblast působení. Mezi jednotlivými orgány existují vzájemné organizační vazby.

Modely uspořádání územní veřejné správy (místní správy)
• systém angloamerický
o v něm má na úrovni nižších správních jednotek výlučné postavení samosprávná funkce – samospráva
• systém francouzský
o v něm na úrovní na nižších správních jednotek funguje:
 vícestupňová územní samospráva, která zajišťuje samosprávné funkce
 dekoncentráty (tzn. dekoncentrované orgány státní správy – agentury), které na místní úrovni zajišťují státní správu (tzn. výkon státní správy)
• smíšený systém (spojený)
o vedle dekoncentrátů v tomto systému obce i vyšší územní samosprávné celky vykonávají jak vlastní samosprávné funkce, tak výkon státní správy

V ČR se v případě samosprávných obcí a krajů využívá smíšený model, tzv. kombinace samostatné a přenesené působnosti, tzn. i přenos kompetencí, pravomocí a odpovědnosti v rámci veřejného sektoru ze státu na územní samosprávu. Proto se často obce a kraje označují jako orgány veřejné správy a územní samosprávy. Rozhodující je u nich samostatná působnost, tzn. plněné samosprávné funkce.

Princip výstavby veřejné správy
• VS je vytvářena na základě kombinace určitých principů mezi které patří
• územní a věcný princip
o uplatnění při horizontální a vertikální výstavbě
o území kraje, obce: správní obvod obce, kraje
o věcný: úřad může v určitých záležitostech rozhodovat
• princip centralizace a decentralizace
o decentralizace je přenášení funkcí a kompetencí z orgánů ústředních a vyšších na orgány místní a nižší. Smyslem delegování povinností, pravomoci a odpovědnosti na nižší organizační stupně je co nejvíce přiblížit rozhodovací proces místu realizace, a tím přispět ke zvýšení účinnosti řídícího procesu, výsledkem decentralizace je zvýšení samostatnosti nižších organizačních stupňů; (zvyšování pravomocí a zodpovědností)
o centralizace je soustřeďování úkolů, funkcí a kompetencí různých orgánů v jediném, zpravidla nadřazeném orgánu; (soustředění moci k centru)
• princip negativní a pozitivní subsidiarity
o subsidiarita je princip, podle něhož rozhodnutí a zodpovědnost musí být na tom stupni politického systému, který je nejbližší občanům
o podle něj má být každá aktivita státu a společnosti jen podpůrná (subsidiární)
o stát zasahuje jen v těch případech, na jejichž řešení nemůže nižší jednotka stačit
o negativní subsidiarita: stát nebude zasahovat do záležitostí dané obce
o potitivní subsidiarita: na místní úrovni není takový člověk, který by danou situaci řešil, postupuje s výše (rozvoj území)
• princip koncentrace a dekoncentrace moci
o určuje stupeň závislosti výkonu vyšších orgánů na rozhodnutí orgánů veřejné správy
o horizontální koncentrace: soustřeďuje funkci na jedné úrovni do jednoho orgánu
o vertikální koncentrace: soustřeďuje funkci do orgánů vyššího stupně
o horizontální dekoncentrace
o vertikální dekoncentrace
o decentralizace X dekoncentrace
• kolektivní a monokratický orgán
o kolektivní orgán: parlament, zastupitelstvo, rada obce, rada kraje, rozhoduje usnesením
o monokratický orgán: rozhoduje rozhodnutím, patří sem ministr, starosta, ke své činnosti může zřizovat poradní orgány
• volební a jmenovací princip
o jmenovací: do funkce povolává, jmenuje osobu jediná osoba nebo kolektivní orgán
o volební: do funkce povolává volbou více jedinců, vůle většiny
Organizační modely z hlediska potřeby veřejné správy
• hierarchický typ organizačních struktur, kde existují základní organizační modely
o vysoká koncentrace působnosti
o vertikální uspořádání
o vysoká dělba práce
o vysoký stupeň formalizace
o základní organizační modely hierarchického typu organizačních struktur
 liniový typ (jednoliniový)
- stupňovitě vybudovaný pořádek založený na vertikální nadřízenosti a podřízenosti pracovních míst
- každé pracovní místo je spojeno s jediným vedoucím
- předností je přesně určená zodpovědnost za výkon
 funkční typ (víceliniový)
- založený na vyšší specializaci práce
- působení na objekt řízení přichází od několika vedoucích
- pracovní místa jsou spojena s několika řídícími místy, které je odborně vedou a dávají pokyny
- odborné hledisko převažuje nad hlediskem formální autority
- předností množství kvalitních rozhodnutí
 liniově štábní typ
- rozšířený liniový typ o štábní útvary
- štáby poskytují poradenské a konzultační služby: návrhy, opatření, ulehčují a racionalizují práci při rozhodování
- štábní útvary nemají rozhodovací pravomoc, spolupracují s liniovými útvary
- štáby jako pomocné útvary vedoucích pracovníků
 maticový typ
- umožňuje mnohodimenzionální řešení složitých problémů
- může představovat vnitřní členění organizace, jestliže dochází ke spojování útvarů s různou odborností při práci na jednom úkolu
- existence po dobu práce na úkolu
- koordinujícím článkem je nejvyšší řídící článek
- kombinace a spojování pracovních míst nestejného zaměření
- vysoká flexibilita, účelnost, efektivnost – především v případech, kdy dochází k rychlým změnám při plnění úkolů
- využití ve VS značně náročné
• participační model organizace
o delegace úkolů na nižší úrovně organizace nebo přesun úkolů z vedoucího pracovníka na podřízeného
o výhodou je možnost zachování hierarchické struktury a větší prostor pro samostatné rozhodování
o participační modely nejsou ve VS využívány samostatně, ale např. při řešení krizových situacích či odstraňování nedostatků
o využití v kombinaci s hierarchickými modely – podpora decentralizace
• poradenské (konzultativní) struktury
o při řešení velkého množství úkolů, které vyžadují činnost odborníků, občanů, …
o jako doplnění hierarchických struktur
o v podobě kolegií, pracovních komisí, výborů
o skupinové struktury
 trvalé, dočasné
 rezortní, mezirezortní, nadrezortní
 externí, interní
 operativní, projektové"

Poznámka

Součástí práce jsou schémata, tabulky a další ilustrace, rozsah čistého textu činí cca 117 stran. Jednotlivé otázky jsou zpracovány v rozsahu cca 3 až 23 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24316
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse