Teorie chemické vazby


Kategorie: Přírodní - ostatní

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Univerzitní studijní programy, Ostrava-Poruba

Charakteristika: Tato práce je vhodná jako příprava k ústní zkoušce z chemie. Naleznete zde charakteristiku jednotlivých druhů vazeb, podmínky pro vznik vazby, délku vazby atd.. Práce je psána velice přehledně a srozumitelně, což umožňuje snadnější studium.

Obsah

1.
Vazba
2.
Chemické vazby z pohledu kvantové mechaniky
3.
Typy vazeb

Úryvek

"VAZNOST=počet vazebných elektronových párů, které atom vytváří se sousedními atomy
v molekule.
-závisí na- počtu valenčních elektronů
-počtu prázdných orbitalů
VAZEBNÁ (DISOCIAČNÍ) ENERGIE-ED
-Energie potřebná k rozštěpení vazby a oddálení vázaných atomů do nekonečné vzdálenosti
-Energie potřebná k rozštěpení vazby mezi atomy prvků v plynném skupenství a oddělení atomů na takovou vzdálenost, kdy na sebe silově nepůsobí
-zároveň se jedná o energii, která se uvolní při vzniku vazby
-vyjadřuje se v jednotkách eV nebo kJ. mol-1
-čím je větší, tím je daná vazba pevnější
-s rostoucí násobností vazby roste
-přibližné uvolnění vazebné energie- jaderné r.-105-107 kJ/mol
-chemické r.- 100-1000 kJ/mol
-vodíkové r.-10-40 kJ/mol
-Van der Waalsovy- 0,4 kJ/mol
DÉLKA VAZBY-r0
=vzdálenost atomových jader odpovídající minimální energii soustavy
-čím je vazba kratší, tím má větší energii a je pevnější
-vyjadřuje se v nm nebo pm
-čím je vazba násobnější, tím je délka vazby menší
CHEMICKÁ VAZBA-až na vzácné plyny jsou volné atomy jen málokdy schopné samostatné existence
(pouze za vysoké teploty)
-Proto se sdružují ve stabilnější útvary- molekuly
-Příčinou jejich soudržnosti je chemická vazba
=společné sdílení elektronového páru
-spojení mezi jednotlivými atomy je realizováno prostřednictvím valenčních elektronů
PODMÍNKY PRO VZNIK CHEMICKÉ VAZBY-Atomy se musí přiblížit tak, aby došlo k překryvu valenčních elektronů
-Elektrony musí být v orbitalech uspořádány tak, aby došlo ke vzniku vazebného elektronového páru
-Ke vzniku vazby je potřeba vazebná energie
ZNÁZORNĚNÍ VZNIKU CHEMICKÉ VAZBY-pomocí překryvu prostorových tvarů valenčních orbitalů
-pomocí spojnice rámečku ( spojnice znázorňuje překrytí orbitalů)
-valenční čárkou (značí vazebný elektronový pár)
VLIV VAZBY NA VLASTNOSTI-kovalentní nepolární vazba-nerozpustné ve vodě, rozpustné
v nepolárních rozpouštědlech
-nevedou elektrický proud"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5626016c9f164.zip (13 kB)
Nezabalený formát:
Teorie_chemicke_vazby.doc (44 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse