Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Mgr. SZZk > > Teorie fiskální politiky a veřejného dluhu

Teorie fiskální politiky a veřejného dluhuKategorie: Ekonomie, Hospodářská politika

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta, Ostrava 1

Charakteristika: Otázka ke státním závěrečným zkouškám se zabývá fiskální politikou a veřejným dluhem.

Obsah

1.
Klasické a keynesiánské pojetí veřejných financí
2.
Měření cyklického a strukturálního deficitu
3.
Fiskální politika v jednoduchém keynesiánském modelu
4.
Teorém vyrovnaného rozpočtu
5.
Deficit státního rozpočtu a vytěsňovací efekt
6.
Nabídkově orientovaná fiskální politika
7.
Lafferova křivka
8.
Veřejný dluh a jeho břemeno
9.
Vývoj fiskální politiky ČR po roce 1990

Úryvek

"TEORIE FISKÁLNÍ POLITIKY A VEŘEJNÉHO DLUHU

Klasické a keynesiánské pojetí veřejných financí
Keynesiánský přístup k FP
 keynesiánci považují FP za základní nástroj při zvyšování výkonnosti národního hospodářství, především stimulací investic soukromých firem prostřednictvím ovlivňování úrokových sazeb a doplňování agregátní poptávky o vládní nákupy statků a služeb – tento typ HP se označuje jako poptávková stimulace
 platí: Y = C + I + G – v případě, že se produkt nachází pod úrovní potenciálního produktu, ekonomika je v recesní mezeře – vláda může zvýšením svých výdajů zvýšit rovnovážný produkt
 základní pojetí: veřejné finance  agregátní poptávka  reálný produkt  zaměstnanost
 keynesiánci přisuzují FP výrazný stabilizační charakter, zdůrazňují i její protiinflační charakter

Klasický přístup k FP:
Klasikové požadují každoročně vyrovnaný státní rozpočet a minimální státní zásahy státu ve formě FP.

Podle A. Smitha má stát zasahovat pouze:
a) chránit společnost před útlakem zvnějšku
b) chránit jednotlivce pře útlakem jiných
c) budovat a udržovat zařízení, která jednotlivec budovat nemůže (silnice)

Ricardo - prosazoval minimální zdanění a minimální veřejné výdaje

Měření cyklického a strukturálního deficitu
Veřejný dluh (D) – suma výpůjček vlády sloužící k financování všech minulých deficitů mínus suma splátek tohoto dluhu.
Deficit státního rozpočtu (B) – je rozdíl mezi státními výdaji (vládní výdaje G + transfery F + splácené úroky z veřejného dluhu) a daňovými příjmy ( )

TG hrubé daně
F transfery

Reálný deficit SR (BR) získáme, když od nominálního deficitu odečteme částku, o kterou se sníží hodnota veřejného dluhu z počátku roku (Do) vlivem inflace (π)
BR = B – Do . π
 cyklický deficit – vzniká automaticky jako důsledek ekonomického cyklu: recese zpravidla doprovází pokles daňových příjmů, cyklický deficit se zvětšuje analogicky v období expanze dochází k nárůstu daňovým příjmů se cyklický deficit snižuje – tvůrci HP by se cyklických deficitů příliš obávat neměli, jsou vlastně znamením, že v ekonomice fungují automatické stabilizátory vzniká když HDP poklesne pod potenciální produkt (recesní mezera), příčinou schodku je výpadek daní a dalších příjmů, k němuž dochází v důsledku hosp. poklesu (příčiny jsou ekonomické)
 strukturální deficit – strukturální deficit je vyvoláván diskreční fiskální politikou a nezávisí na tom, zda je ekonomika v recesi či expanzi je definován jako rozp. deficit, který by byl dosažen tehdy, pokud by ekonomika operovala na úrovni potenciálního produktu, jedná se o schodek při potenciálním produktu, příčinami jsou politické rozhodnutí mít vyšší státní výdaje než státní příjmy (příčiny jsou politické)."

Poznámka

Součástí práce jsou grafy a tabulka o rozsahu cca 1 strany.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5154616147594.zip (43 kB)
Nezabalený formát:
Teorie_fiskalni_politiky_a_verejneho_dluhu_SZZk.doc (154 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse