Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Mgr. SZZk > > Teorie práva- otázky ke zkoušce

Teorie práva- otázky ke zkoušce


Kategorie: Právo

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Škola: Masarykova univerzita Právnická fakulta, Brno

Charakteristika: Práce obsahuje detailně vypracované otázky ke zkoušce z Teorie práva 2016 (PrF MUNI). Rozebírá například otázky typu právo a stát, prameny práva, systém práva, právní vztahy, právní skutečnosti, efektivnost právní normy a mnohé další. Práce vypracována ve formě poznámek a zápisků.

Obsah

Soubor obsahuje vypracované následující otázky:
1.
Právo a stát, vznik a pojem
2.
Právo a moc
3.
Právo obyčejové, precedentní, zákonné (forma práva)
4.
Prameny práva, pojem, druhy
5.
Normativní právní akty, právní obyčej
6.
Lokální právotvorba. Publikace lokálních norem, platnost, účinnost
7.
Precedent, normativní smlouva
8.
Mezinárodní smlouvy
9.
Systém práva
10.
Systém a struktura
11.
Systém práva a právní odvětví. Právo veřejné a soukromé
12.
Právní normy – pojem, prvky, struktura
13.
Druhy právních norem
14.
Existence, platnost, účinnost právních norem
15.
Časová působnost
16.
Definiční znaky právní normy a její působnost
17.
Realizace práva, pojem, formy
18.
Právní vztahy
19.
Aplikace práva
20.
Individuální právní akty, jejich vlastnosti a členění
21.
Analogie
22.
Interpretce. Pojem, účel, zásady
23.
Struktura právního vztahu
24.
Charakter právních vztahů, právní subjektivita
25.
Druhy interpretace
26.
Metody interpretace práva, akty interpretace práva
27.
Interpretace práva, pojem, její objekt
28.
Právní skutečnosti
29.
Právní úkon. Platnost (náležitost právního úkonu), neplatnost, odpovědnost
30.
Právní odpovědnost, pojem, druhy
31.
Sankční koncepce právní odpovědnosti
32.
Prvky zaviněného porušení právní povinnosti
33.
Právní stát
34.
Právo a ostatní normativní systémy
35.
Tvorba práva (pojmové vymezení, principy)
36.
Právotvorba a normotvorná
37.
Aplikační proces, pojem, fáze
38.
Právní kultura (pojem, typy)
39.
Subjektivní a objektivní právo
40.
Zákonnost; výkon a zneužití práva; preventivní a následné záruky
41.
Efektivnost právní normy (pojem, subjektivní, objektivní faktory)
42.
Právní odpovědnost, klasifikace deliktů, funkce právní odpovědnosti
43.
Mechanismus právní regulace
44.
Velké právní systémy
45.
Systém anglo-americký
46.
Hodnoty a motivace v právu
47.
Gramatický a logický výklad. Logické argumenty při výkladu práva
48.
Záruky zákonnosti (pojem, druhy)
49.
Zrušení nezákonných právních aktů a neplatnost úkonů
50.
Subjektivní a objektivní odpovědnost

Úryvek

"STÁT
 Lze vymezit jako univerzální formu organizace společnosti, je institucí
 Vystupuje jako subjekt práva zvláštního druhu – je jeho tvůrcem i realizátorem, právními normami nereguluje jen chování jednotlivých příslušníků společnosti, ale vymezuje objem i obsah vlastních práv a závazků, při realizaci se musí normami, které sám vydal, řídit
 Pojem právo nelze jednoduše vymezit, jedná se o multimediální fenomén, o minimálně duální jev
 Nelze jej definovat jednou definicí, jde o polysém.
Právo přirozené (ius naturale)
 Souhrn principů a nezadatelných subjektivních práv
 Existuje nezávisle na státě, vzniká a vyvíjí se ve společnosti
 Jde o souhrn principů, které jsou adekvátní dosaženému stupni vývoje společnosti
 Předchází pozitivní právo (je prepozitivní)
 Opírají se o různé koncepční teorie (teologická, naturální, antropologická, racionalistická)
Právo pozitivní (ius pozitivum)
 Je dané státem, je to právo platné, tvořeno strukturou právních norem (objektivní právo)
 Právní pozitivismus = právo je jen to uznané státem
 Pozitivisté rozlišují právo a morálku, utopická představa -> kdyby nebylo protizákonného jednání, nemuselo by existovat pozitivní právo
 Pozitivní právo je tedy předem dáno, jsou to předvídatelná pravidla, která se vynucují, tzn. protiprávní jednání je postihováno

 Existuje i jiná možnost dělení práva:
a) právo objektivní – systém pravidel chování, které uzná (sankcionuje) stát a vymezuje jej
b) právo subjektivní – možnost chování, která je zaručena normami objektivního práva
VZNIK PRÁVA
 Pod tlakem zájmových střetů v rámci mezilidských vztahů vzniká potřeba formulace obecně platných pravidel chování zabezpečujících relativní sociální stabilitu
 Tuto funkci plní zpočátku normy mravní a náboženské, postupně se však zvýrazňuje role práva jako relativně rovného měřítka chování lidí rozdílného společenského statusu
VZNIK STÁTU
 Dějiny zaznamenaly nejrůznější způsoby vzniku států působením vnitřních i vnějších sil.
 Existuje několik základních teorií, jak stát vznikl:
A. Nábožensko-teologická – stát existuje jako produkt boží vůle a dle jeho přikázání je každý povinen ho uznávat a podřizovat se mu. Toto učení patří k nejstarším.
B. Teorie moci – představuje si stát jako vládu silného nad slabým a současně prohlašuje tento stav za přirozený
C. Právní teorie – vidí stát jako výtvor právní
a) teorie patriarchální – vysvětluje vznik státu a rodiny jako přirozeně vzniklých forem společnosti (Aristoteles)
b) patrimoniální teorie – ukazuje vládní moc jako moc založenou na pozemkovém vlastnictví
c) smluvní teorie – dle níž je smlouva právním důvodem pro vznik státu (racionalistická myšlenka – stát = rozumný výtvor jednotlivcovy vůle)
d) teorie právního státu – založená na odmítnutí dualismu státu a práva, resp. jejich ztotožnění (H. Kelsen)
D. Teorie etická – usiluje o to, dokázat, že stát je mravně nutný
E. Teorie psychologická – lze sem zařadit všechny, kdo prohlašují stát za produkt ducha národa, výtvor přírody, dějinný akt, psychické vlastnosti či biopsychické instinkty a na tomto základě ho zdůvodňují (Freud)
SUBJEKTIVNÍ A OBJEKTIVNÍ PRÁVO
(viz. otázka č. 39)


2. PRÁVO A MOC
 Moc doprovází člověka od prvních kroků jeho společenského rozvoje
 Moc můžeme definovat v širokém a užším slova smyslu:
 Moc v širším slova smyslu: např. Bernard Russel: podle něho je moc snaha způsobit ve vnějším světě určitý zamýšlený účinek, moc se uplatňuje pomocí nejrozmanitějších prostředků (např. násilí, rozkaz, chvála, mrav, náboženství, vláda, výchova, atd.)
 Moc v užším slova smyslu je soubor procesů a prostředků, prostřednictvím nichž jedinec nebo skupina jsou schopni vnutit svou vůli jinému jedinci nebo skupině. Můžeme jí také chápat jako schopnost vynutit si poslušnost, ať již poslouchající s tím vnitřně souhlasí či nikoliv.
 M. Weber – moc je každá možnost prosadit uvnitř sociálního vzathu vůastní vůli i proti odporu, bez ohledu na to, v čem tato vůle spočívá. (Moc – amorfní fenomén, ve společnosti všudypřítomná)
 Latentní a manifestní charakter moci – princip sebenaplňujícího se proroctví = jsme-li přesvědčeni o něčí moci a respektujeme-li ji, dále ji rozšiřujeme a naopak
 Kolektivní moc - schopnost lidí činit jisté věci, prosazovat svou vůli, jde tedy o “moc k něčemu“. Kolektivní pojetí spojuje každou moc s autoritou a rozšiřuje oblast svobody člověka
 Asymetrická moc - moc jako o vztah, jde tedy o “moc nad někým”. Je zde vyzvednut aspekt manipulace při užívání moci a omezení jistých lidí"

Poznámka

Práce obsahuje malé tabulky o rozsahu cca 1 strany.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x56a63278cdcfc.zip (981 kB)
Nezabalený formát:
Teorka_ZK.doc (1531 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse