Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Teorie práva (vypracované otázky ke zkoušce)

Teorie práva (vypracované otázky ke zkoušce)

Kategorie: Právo

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta, Praha 1

Charakteristika: Dokument obsahuje vypracované otázky pro zkoušku teorie práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Pokrývá podstatnou část materie právní teorie, používaná terminologie je aktualizována podle Nového občanského zákoníku. Dokument je vhodný pro studenty nejen pražských práv. Vypracování otázek vychází z učebnic Aleše Gerlocha Teorie práva (6. aktualizované vydání) a učebnice Jiřího Boguszaka a kol. Teorie práva.

Obsah

1.
Pojem práva.
2.
Právo objektivní a právo subjektivní.
3.
Právo a právní vědomí.
4.
Právo pozitivní a právo přirozené.
5.
Právní normativita; obecné a specifické atributy právních norem.
6.
Struktura právních norem.
7.
Druhy hypotéz, dispozic a sankcí právních norem.
8.
Klasifikace právních norem.
9.
Působnost právních norem.
10.
Retroaktivní působení právních norem.
11.
Právní principy v soudobém právu.
12.
Právní principy a právní normy (shodné rysy a rozdíly).
13.
Pojem a druhy pramenů práva.
14.
Klasifikace normativních právních aktů.
15.
Právní síla obecně závazných normativních právních aktů, jejich platnost a účinnost.
16.
Právní precedenty; soudcovské právo. Význam soudní judikatury v kontinentálním právu.
17.
Normativní smlouvy.
18.
Obyčejové právo; právní obyčeje a zvyklosti.
19.
Prameny práva České republiky; vnitřní předpisy.
20.
Právní jazyk a náležitosti právní terminologie.
21.
Kontinentální typ právní kultury.
22.
Angloamerický typ právní kultury; pojem common law, rozdíly mezi právem anglickým a právem USA.
23.
Systém práva; jednota práva, kriteria členění práva na právní odvětví, právní instituty.
24.
Systém práva České republiky.
25.
Právo soukromé a právo veřejné.
26.
Právo hmotné a právo procesní.
27.
Právo mezinárodní a právo vnitrostátní.
28.
Právo Evropské unie a jeho vztah k vnitrostátnímu právu.
29.
Prameny evropského práva, tvorba práva v EU.
30.
Subjektivní práva a právní povinnosti.
31.
Klasifikace subjektivních práv; právní nároky.
32.
Právní subjektivita a druhy subjektů práva.
33.
Právnické osoby jako subjekty práva.
34.
Fyzické osoby jako subjekty práva.
35.
Druhy právní způsobilosti.
36.
Právní tituly.
37.
Klasifikace právních skutečností.
38.
Právní jednání.
39.
Právní události.
40.
Pojem interpretace práva. Relace primárního objektu a sekundárních objektů interpretace.
41.
Klasifikace výsledků interpretace z hlediska jejich závaznosti a
významnosti.
42.
Metodologické direktivy interpretace práva.
43.
Použití jazykového výkladu v právní interpretaci.
44.
Použití logického výkladu v právní interpretaci.
45.
Použití systematického výkladu v právní interpretaci.
46.
Použití historického a teleologického výkladu v právní interpretaci.
47.
Výklad adekvátní, restriktivní a extenzivní; aplikace práva podle analogie a extenzivní výklad (rozdíly, přípustnost).
48.
Základy právní argumentace.
49.
Subjektivní a objektivní právní odpovědnost.
50.
Klasifikace deliktů a právní odpovědnosti.
51.
Prvky zaviněného porušení právní povinnosti a základy právní odpovědnosti.
52.
Zavinění a jeho formy.
53.
Aplikace práva orgány veřejné moci. Uvážení při aplikaci práva.
54.
Druhy procesů aplikace práva.
55.
Akty aplikace práva a jejich klasifikace.
56.
Konstitutivní a deklaratorní akty aplikace práva; osvědčení.
57.
Právní stát a vláda práva (shodné rysy a rozdíly).
58.
Soudobý demokratický právní stát.
59.
Legalita a legitimita v soudobém právu.
60.
Právní záruky zákonnosti a ústavnosti.

Úryvek

"Právo pozitivní a právo přirozené
 PRÁVNÍ POZITIVISMUS
 subjektivní práva a právní povinnosti vyplývají z práva objektivního (právní normy)
 stát stanoví pravidla, která pak stanoví subjektivní právo
 stát → právní norma → subjektivní právo
o → právo pozitivní, platné (ius positivum)
 právo dané státem (společenstvím států)
 základním přístupem je legalita – co stát uznává, je právní
 tvořeno soustavou právních norem → objektivní právo, jakoţ i soustavou subjektivních práv a odpovídajících právních povinností
 právní povinnosti jsou odvozeny od právních norem
 spjato se státním donucením – protiprávní jednání postihováno státní nebo od státu odvozenou veřejnou mocí
 striktně oddělováno právo a morálka – morální pravidla nejsou spojena se státní mocí (tedy ani s donucením)
- vývojové stupně právního pozitivismu
o počátky právněpozitivistickému přístupu k právu
 škola glosátorů
 11. – 12.stol. na univerzitě v Bologni
 studují nově objevená Digesta a dělají z nich poznámky
 empirická metoda
 komentátoři
 zpracovávají poznámky, zobecňují je
 jsou více teoretiky
o v 19.stol. se vytvořily tři základní směry právního pozitivismu
 francouzská škola právní exegeze
 zaloţena na dogmativním výkladu právních kodexů (Code Civil)
 základní myšlenky:
O nezadatelná práva je třeba sepsat do kodexu
O představa úplnosti právního řádu
O soudce musí vţdy rozhodnout (nesmí odepřít spravedlnost)
 etapy:
O 1804 (přijetí Code Civil) – 1840
 nikdo nepochyboval o tom, e studium a výuka Code Civil je nezpochybnitelná
O 1840 – 1880
 Němec Ihering – argumentace, ţe při interpretaci a aplikaci kodexů je třeba brát ohled na sociální podmínky
 vznik největších prací exegetického právního pozitivismu (Aubry, Rau)
O 1880 – 1899
 etapa krize a zániku školy
 výchozí ideje:
O ztotoţnění práva se zákonem (interpretace není nutná, soudce má být jen ústy zákona)
7
O princip dělby moci (zákon dává lid, parlament ho přijme jako zástupce lidu)
O představa o úplnosti právního systému (co není zakázáno, je dovoleno)
 rozvoj právní dogmatiky – nauka, jak zacházet s právními texty
 obdobně rakouská škola právní exegeze (ABGB)
 právní pozitivismus v Německu
 předchůdcem historickoprávní škola
O 1.pol. 19.stol. (doba sebeuvědomování si německého národa)
O namířena proti přirozenému právu
O pokrok v pojmosloví – nárok, subjektivní právo, právní vztah,…
O Friedrich Carl von Savigny
 díla Právnické učení o metodě, O povolanosti naší doby k zákonodárství a právní vědě (odmítnutí kodifikace německého občanského práva), Dějiny římského práva ve středověku, Systém současného římského práva
 proti přirozenoprávnímu myšlení staví historické myšlení: „Právní věda není nic jiného neţ právní historie.“
 jeho teorie se odvíjí od úvah o národu a od objektivní závislosti práva na národu
 právo je produktem dlouhého historického vývoje, vyrůstá z obecného přesvědčení národa, jeho tvůrcem je „duch národa“
 je-li právo produktem vývoje, pak je kaţdá jeho fixace nebezpečná → odpor ke kodifikacím"

Poznámka

Práce obsahuje obrázky a tabulky. Rozsah čistého textu cca 15 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera29028
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse