Teorie výrobyKategorie: Ekonomie

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta, Ostrava 1

Charakteristika: Podrobná otázka ke státním závěrečným zkouškám přehledně postihuje pojmy, poznatky či principy teorie výroby.

Obsah

1.
Produkční funkce
1.1.
Výroba v krátkém období
1.2.
Výroba v dlouhém období
2.
Elasticita vzájemného nahrazování vstupů
3.
Ekonomický region produkce
4.
Optimální kombinace vstupů
5.
Křivka růstu výstupu (dráha expanze)
6.
Výnosy z rozsahu
7.
Technický pokrok
8.
Náklady firmy
8.1.
Náklady v krátkém období
8.2.
Náklady v dlouhém období
9.
Vztah mezi krátkodobými a dlouhodobými náklady
10.
Vliv změny cen vstupů na náklady firmy
11.
Příjmy firmy
12.
Zisková rovnice
13.
Úspory z rozsahu
14.
Moderní teorie nákladů

Úryvek

"TEORIE VÝROBY
Firma je obvykle charakterizována jako subjekt specializující se na výrobu, tj. přeměnu zdrojů (vstupů) ve statky (výstup). Firma přijímá tři základní rozhodnutí – Co, Jak a Pro koho vyrábět.
Firma se soustřeďuje na 3 hlavní činnosti:
 nákup služeb výrobních faktorů
 organizace jejich přeměny ve výstup
 prodej výstupu.

Cílem firmy je především maximalizace zisku, tedy maximalizace rozdílu mezi příjmy a náklady.

Produkční funkce
Je abstraktním modelem výroby. Vyjadřuje kvantitativní vztah mezi množstvím vstupů (práce, kapitál, půda), které byly použity ve výrobě v daném období, a maximálním objemem výstupu, který vstupy svým fungováním v daném období vytvořily.

Q = f (K,L)

Vlastnosti produkční fce:
 výstup může být vyroben různými kombinacemi vstupů,
 vychází z dané úrovně technologie (tzn. existují technologická omezení výroby)
 nepředpokládá zbytečné a neefektivní výrobní procesy.

Pokud firma používá nejefektivnější dosažitelnou technologii, potom její výstup bude záviset především na množství používaných vstupů a efektivnosti jejich využití.

1. Výroba v krátkém období
Předpokládá se, že používané množství K je fixní a mění se pouze objem použité L a objem výstupu Q. Vlastností produkční funkce v krátkém období jsou výnosy pouze z jednoho variabilního výrobního faktoru (L).

Krátkodobá produkční funkce – vyjadřuje vztah mezi výstupem a variabilním vstupem při dané úrovni kapitálu.
Q = f (K1,L)

Celkový produkt (Total Product, TP) – představuje výstup, který je vyroben danými vstupy (TP=Q). Křivka TP vyjadřuje různé úrovně výstupu, které lze vyrobit kombinacemi různých množství variabilního vstupu s konstantním množstvím vstupu.

Průměrný produkt (Average Produt, AP) – představuje výstup na jednotku vstupu (= průměrná produktivita), tento ukazatel bývá používán jako ukazatel efektivnosti.
nebo

Mezní produkt (Marginal Product, MP) – představuje změnu celkového produktu v důsledku změny vstupu o jednotku za předpokladu konstantního množství ostatních vstupů. Mezní produkt kapitálu v krátkém období není definován, protože K je fixní. Mezní produkt představuje směrnici celkového produktu."

Poznámka

Součástí práce jsou grafy o rozsahu cca 5 stran.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5155b45db9f44.zip (132 kB)
Nezabalený formát:
Teorie_vyroby_SZZk.doc (521 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse