Termochemie


Kategorie: Chemie, Chemie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Gymnázium Evolution, s.r.o., Praha 2

Charakteristika: Práce seznamuje s předmětem termochemie a jejími pojmy či zákonitostmi. Rozlišuje typy reakcí, objasňuje pojmy jako vnitřní energie nebo entalpie a přibližuje obsah prvního a druhého termochemického zákona.

Obsah

1.
Termochemie
2.
Typy reakcí
3.
Vnitřní energie
4.
Entalpie
5.
Entropie
6.
První termochemický zákon
7.
Druhý termochemický zákon

Úryvek

"• Termochemie
Termochemie je věda zabývající se tepelným zabarvením chemickýchj reakcí, tzn. zajímá se, zda se teplo při chemické reakci uvolňuje či spotřebovává. Tato tepelná energie vzniká nebo je spotřebována v důsledku štěpení vazeb ve výchozích látkách a vzniku nových vazeb v produktech. Na rozštěpení vazeb je třeba energii dodávat, zatímco při vzniku vazeb se energie uvolňuje.

• Typy reakcí:
Exotermické reakce:
Reakce, při kterých systém teplo uvolňuje - systém předal teplo do okolí a je o tuto energii chudší. Průběh těchto dějů může být doprovázen i světelnými efekty, například hořením. Mezi exotermní reakce patří například hoření železa v kyslíkové atmosféře, hoření hořčíkové pásky, ředění kyselin, katalytický rozklad peroxidu vodíku oxidem manganičitým, zapálení prskavky.
Endotermní reakce:
Reakce spojené se spotřebou tepla jsou označovány jako endotermické systém od okolí energii přijal. Hovoříme o endotermických reakcích. Jsou to tedy reakce, kterým musíte dodávat energii. Například tepelný rozklad vápence.
Atermická reakce:
Během reakce se teplo ani nespotřebovává, ani neuvolňuje.

• vnitřní energie U
vnitřní energie, zn. U , statist. stř. hodnota součtu kinetické energie
chaotického pohybu částic, např. molekul, a potenciální energie vzájemného
působení částic. Změna v. e. se projeví jednak výměnou tepla, jednak
konáním práce.
• entalpie H
entalpie [řec.], enthalpie, tepelný obsah - fyz. zn H . I ; H = U + pV, U vnitřní
energie, p - tlak, V - objem termodynamické soustavy. E. má význam hl. při
vyšetřování procesů probíhajících při stálém tlaku; změna e. pak představuje
teplo, které soustava přijímá (vydává) při přechodu z jednoho stavu do
jiného."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x512a4bd991fa7.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Termochemie.doc (43 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse