Termokamera


Kategorie: Fyzika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451, Náchod

Charakteristika: Práce obsahuje stručný referát na Termokameru, na základě čeho funguje, jak je konstruována.

Obsah

1.
Text

Úryvek

"Všechny předměty, které nemají teplotu absolutní nuly, tedy všechny, se kterými se můžeme setkat, vyzařují elektromagnetické záření. Toto záření vzniká termickými pohyby částic, z nichž je těleso složeno, proto ho nazýváme tepelným zářením. Intenzita tohoto záření je závislá na povrchové teplotě tělesa. Tohoto principu bezdotykového měření teploty využívají termokamery.
Věda, zabývající se měřením tepelného záření se nazývá termografie. Ta využívá zejména tři fyzikální zákony. Stefanův – Boltzmanův, Wienův posunovací a Planckův vyzařující.
• Stefanův – Boltzmanův zákon: Pomocí něho můžeme počítat vyzářený výkon ve Watech. Musíme znát teplotu tělesa, velikost povrchu a jeho emisivitu (efektivitu vyzařování).

= Stefanova - Boltzmanova konstanta
• Wienův posunovací zákon: Se změnou povrchové teploty tělesa se nemění jen jeho intenzita vyzařování, ale i spektrální rozložení vyzařovaného výkonu. S rostoucí teplotou se intenzita vyzařování posouvá směrem ke kratším vlnovým délkám právě podle tohoto zákona.

b = 2,898 mm • K = Wienova konstanta
• Planckův vyzařovací zákon: Stanovuje kolik energie se vyzáří na jednotlivých vlnových délkách.

Konstrukce termokamer je téměř stejná s konstrukcí videokamer nebo fotoaparátů, tzn. že objektiv promítá dopadající tepelné záření na detektor záření, kde dochází ke změření jeho intenzity. Tyto informace jsou následně převedeny na tzv. termogram. Termogram je tvořen pixely, které odpovídají teplotě tělesa v daném bodě."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5382495576481.zip (16 kB)
Nezabalený formát:
Termokamera.doc (58 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse