Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Trestné činy proti majetku

Trestné činy proti majetku


Kategorie: Právo

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta, Praha 1

Charakteristika: Shrnutí základních charateristik trestných činů proti majetku v českém právním řádu. Výpisky tvořené za účelem zkoušky, spolu s informacemi o zdrojích (lze tudíž podrobněji nastudovat v uvedených knihách).

Obsah

1.
Trestné činy proti majetku
2.
Seznam použitých zdrojů

Úryvek

"Trestné činy proti majetku jsou v České republice v současnosti upraveny v páté hlavě zvláštní části zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku. Jak již bylo uvedeno výše, majetkové trestné činy, mezi něž trestný čin krádeže patří, mají tradičně své místo v trestněprávních předpisech v ČR i v zahraničí, neboť patří statisticky mezi nejčastěji páchané trestné činy.
Okruh zájmů, které chrání hlava pátá zvláštní části trestního zákoníku v jednotlivých skutkových podstatách, je poměrně různorodý, nicméně navzdory tomu není hlava pátá zvláštní části trestního zákoníku členěna na oddíly.
Ustanovení hlavy páté chrání především vlastnictví, které je chráněno asi polovinou skutkových podstat uvedených v hlavě páté zvláštní části TZ, nicméně vedle vlastnictví chrání také další obdobná práva. Takovými obdobnými objekty může být například majetek jako celek nebo třeba nehmotné statky. Majetkové zájmy jsou dále chráněny také v dalších hlavách zvláštní části TZ, příkladem mohou být třeba trestné činy hospodářské, které jsou upraveny v hlavě šesté zvláštní části TZ. Ochranu majetkových práv lze však nalézt také v některých trestných činech proti svobodě, trestných činech proti životu a zdraví nebo také v trestných činech vojenských.
Poměrně složitý je vztah trestných činů proti majetku a hospodářských trestných činů, které trestní zákoník upravuje v hlavě šesté zvláštní části. Objektem velké části těchto trestných činů je shodně vlastnictví k věci, přičemž jejich vztah není v trestním zákoníku nijak systematizován. Toto má negativní vliv na aplikační praxi, kde poměrně často vznikají otázky, jak konkrétní jednání konkrétního pachatele postihnout, podle kterého ustanovení apod.
Pro účely dalšího výkladu je nutné na tomto místě za nutné definovat pojem majetek. Pod pojem majetek zahrnujeme soubor všech majetkových hodnot, tedy věcí, pohledávek a jiných práv (např. majetkové právo autora), stejně jako soubor všech penězi ocenitelných hodnot (např. obchodní podíl nebo členský vklad). Zvláštním druhem majetku je pak například obchodní majetek podnikatele, který je fyzickou osobou, nebo majetek právnické osoby, stejně jako lze do této kategorie zařadit například podnik."

Poznámka

Práce obsahuje na úvodní straně malý obrázek.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x545e7183b6f99.zip (56 kB)
Nezabalený formát:
Trestne_ciny_proti_majetku_obecne.doc (98 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse