Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Trestní zákon - podrobný výpis

Trestní zákon - podrobný výpis


Kategorie: Právo

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje výpis z trestního zákona - zákon č. 140/1961 Sbírky.

Obsah

Část 1. - Obecná část
1.
Účel zákona
2.
Základy trestní odpovědnosti
3.
Působnost trestních zákonů
4.
Tresty
5.
Zánik trestnosti a trestu
6.
Ochranná opatření
7.
Zvláštní ustanovení o stíhání mladistvých
8.
Společná ustanovení
Část 2. - Zvláštní část
2.1.
Trestné činy proti republice, cizímu státu nebo mezinárodní organizaci
2.2.
Trestné činy hospodářské
2.3.
Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných
2.4.
Trestné činy obecně nebezpečné
2.5.
Trestné činy hrubě narušující občanské soužití
2.6.
Trestné činy proti rodině a mládeži
2.7.
Trestné činy proti životu a zdraví
2.8.
Trestné činy proti svobodě a lidské důstojnosti
2.9.
Trestné činy proti majetku
2.10.
Trestné činy proti lidskosti
2.11.
Trestné činy proti brannosti
2.12.
Trestné činy vojenské
Část 3. - Přechodná a závěrečná ustanovení

Úryvek

"Zavinění
§ 4 Trestný čin je spáchán úmyslně, jestliže pachatel
- chtěl porušit nebo ohrozit zájem chráněný tímto zákonem, nebo
- věděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit, a pro případ, že je způsobí, byl s tím srozuměn.

§ 5 Trestný čin je spáchán z nedbalosti, jestliže pachatel
- věděl, že může způsobem v tomto zákoně uvedeným porušit nebo ohrozit zájem chráněný tímto zákonem, ale bez přiměřených důvodů spoléhal, že takové porušení nebo ohrožení nezpůsobí, nebo
- nevěděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit, ač o tom vzhledem k okolnostem a k svým osobním poměrům vědět měl a mohl.

§ 6 K okolnosti přitěžující či k okolnosti, která podmiňuje použití vyšší trestní sazby, se přihlédne,
- jde-li o těžší následek, i tehdy, zavinil-li jej pachatel z nedbalosti, vyjímaje případy, že tento zákon vyžaduje i zde zavinění úmyslné,
- jde-li o jinou skutečnost, i tehdy, jestliže o ní pachatel nevěděl, ač o ní vzhledem k okolnostem a k svým osobním poměrům vědět měl a mohl, vyjímaje případy, kdy tento zákon vyžaduje, aby o ní pachatel věděl.

§ 7 Příprava k trestnému činu
- Jednání pro společnost nebezpečné, které záleží v organizování zvlášť závažného TČ, v opatřování nebo přizpůsobování prostředků nebo nástrojů k jeho spáchání, ve spolčení, srocení, v návodu nebo pomoci k takovému trestnému činu anebo v jiném úmyslném vytváření podmínek pro jeho spáchání, je přípravou k trestnému činu, jestliže nedošlo k pokusu ani dokonání trestného činu.
- Příprava k trestnému činu je trestná podle trestní sazby stanovené na trestný čin, k němuž směřovala

§ 8 Pokus trestného činu
- Jednání pro společnost nebezpečné, které bezprostředně směřuje k dokonání TČ a jehož se pachatel dopustil v úmyslu trestný čin spáchat, je pokusem trestného činu, jestliže k dokonání trestného činu nedošlo.
- Pokus trestného činu je trestný podle trestní sazby stanovené na dokonaný trestný čin.
- Trestnost přípravy a pokusu trestného činu zaniká, jestliže pachatel dobrovolně upustil od dalšího jednání potřebného k dokonání TČ a odstranil nebezpečí, které vzniklo zájmu chráněnému tímto zákonem z podniknutého pokusu, nebo učinil o pokusu TČ oznámení v době, kdy nebezpečí, které vzniklo zájmu chráněnému tímto zákonem z podniknutého pokusu, mohlo být ještě odstraněno. Oznámení je nutno učinit stát. zástupci nebo policejnímu orgánu; voják může místo toho učinit oznámení veliteli nebo náčelníku."

Poznámka

Jedná se o zkrácenou verzi zákona, který není komentován.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x48ce8797cd007.zip (40 kB)
Nezabalený formát:
Trestni_zakon.doc (195 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse