Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Trestný čin krádeže

Trestný čin krádeže


Kategorie: Právo

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: Univerzita Karlova Právnická fakulta, Praha 1

Charakteristika: Podrobná charakteristika trestného činu krádeže jako jednoho z nejvýznamnějších představitelů majetkových trestných činů, obsahuje i důležité judikáty. Zpracováno za účelem přípravy ke zkoušce, součástí jsou i zdroje informací, lze si tedy informace dále dohledat přímo ve zdroji, ze kterého bylo čerpáno.

Obsah

1.
Skutková podstata TČ krádeže
2.
Objekt
3.
Objektivní stránka
4.
Subjekt
5.
Subjektivní stránka

Úryvek

"Zmocnit se věci je možné buď, že se přímo nebo použitím nástroje, kterým může být i tzv. živý nástroj, kterým je obvykle osoba, která není trestně odpovědná buď z důvodu nedostatku věku, nebo pro nepříčetnost. Za určitých okolností může být živým nástrojem i osoba, která je trestně odpovědná, nicméně byla k činu donucena násilím, nebo jednala v omylu. Využije-li pachatel ke zmocnění se věci živého nástroje, označujeme jej jako nepřímého pachatele. Pachatel si věc přisvojí v případě, že věc odejme z dispozice jejího vlastníka, oprávněného držitele, popř. i faktického držitele a jestliže tak jedná s tím, že má v úmyslu s věcí trvale nakládat jako její vlastník.
Druhá základní skutková podstata trestného činu krádeže, která je upravena v § 205 odst. 2 TZ pak spočívá v tom, že pachatel si přisvojí cizí věc tím, že se jí zmocní a zároveň byl za takový trestný čin odsouzen a potrestán v posledních třech letech.
Vztah mezi oběma základními skutkovými podstatami trestného činu a jejich posuzování řešil Nejvyšší soud ČR ve svém nedávném rozhodnutí sp. zn. 15 Tdo 706/2011. Nejvyšší soud ČR zde dospěl k závěru, že „jestliže si pachatel přisvojil cizí věc tím, že se jí zmocnil, a učinil tak za splnění některé z okolností uvedených v § 205 odst. 1 písm. a), b), c), d) nebo e) tr. zákoníku, přičemž současně byla naplněna i podmínka zpětnosti podle § 205 odst. 2 tr. zákoníku, je třeba takový čin právně posoudit jako jeden přečin krádeže podle § 205 odst. 1 písm. a), b), c), d) nebo e), odst. 2 tr. zákoníku.“
Kvalifikovaná skutková podstata trestného činu krádeže podle § 205 odst. 3 TZ pak spočívá v tom, že pachatel některým jednáním uvedeným výše způsobí větší škodu, tedy škodu minimálně ve výši 50 000 Kč. Kvalifikovanou skutkovou podstatu trestného činu krádeže podle § 205 odst. 4 TZ je možné naplnit tím, že pachatel spáchá takový čin jako člen organizované skupiny, nebo jej spáchá za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu, za živelní pohromy nebo jiné události, která vážně ohrožuje život nebo zdraví lidí, veřejný pořádek popř. majetek, nebo pachatel způsobí krádeží značnou škodu, což je škoda ve výši minimálně 500 000 Kč."

Poznámka

Práce obsahuje na úvodní straně malý obrázek.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x545e7312e33ca.zip (52 kB)
Nezabalený formát:
Trestny_cin_kradeze.doc (92 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse