Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Trh a jeho zákony, zásahy státu do trhu - maturitní otázka 1/4

Trh a jeho zákony, zásahy státu do trhu - maturitní otázka 1/4


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se stručně zabývá trhem, jeho zákony a zásahy státu do trhu. Věnuje se rozdělení poptávky a nabídky, uvádí faktory ovlivňující nabídku i poptávku. Řeší selhání trhu, všímá si státních a nestátních neziskových organizací. Následující maturitní otázku naleznete zde Ekonomie jako věda, dělení ekonomie, ekonomické systémy, potřeby, statky a služby - maturitní otázka německy 2/4.

Obsah

1.
Rozdělení poptávky
2.
Rozdělení nabídky
3.
Faktory ovlivňující poptávku
4.
Faktory ovlivňující nabídku
5.
Selhání trhu
6.
Státní neziskové organizace
7.
Nestátní neziskové organizace

Úryvek

"Trh a jeho zákony + zásahy státu do trhu

Rozdělení poptávky:
-individuální ( poptávka jednoho kupujícího po určitém statku nebo službě)
-dílčí ( poptávka všech lidí z určitého regionu po určitém statku nebo službě)
-agregátní ( poptávka všech lidí v určitém státě po všech možných statcích a službách)

Rozdělení nabídky:
-individuální ( nabídka jednoho výrobce určitého statku nebo služby)
-dílčí ( nabídka všech výrobců určitého zboží v určitém regionu- např. kolik rohlíků celkem nabídnou pekaři při ceně 1,- nebo 5,-
-agregátní ( nabídka všech výrobců všech druhů zboží v jednom státě)

1. zákon nabídky= s rostoucí cenou roste i nabídka zboží
2. zákon poptávky= s rostoucí cenou klesá poptávka po zboží

Nabídka S= množství zboží q nabízeného všemi prodávajícími při určité ceně P.
Poptávka D= množství zboží Q, které jsou kupující ochotni koupit při určité ceně P.

Faktory ovlivňující poptávku:
-cena
-změny velikosti důchodu ( mzdy zaměstnanců, renta….)
-demografičtí činitelé ( změny v počtech a charakteristikách kupujících)
-změny v preferencích ( zvyky, móda, změny potřeb)
-změny cen jiných zboží:
 substituty- jiné zboží, které může nahradit při spotřebě sledované ( jablka-hrušky)
 komplementy- jiné zboží, které doplňuje při použití zboží sledované (auto-benzín)

Faktory ovlivňující nabídku:
-cena
-náklady výroby a obchodu ( dražší suroviny a energie, zvyšování nominálních mezd
-změny vnějších podmínek podnikání ( přelévání kapitálu)

Podstatou interakce je střed nabídky s poptávkou.

Monopol- RWE
Oligopol- T- Mobile, Wodafone
Monopolistická konkurence- normální firmy

Kartel: Dohoda mezi konkurenty o cenách, teritorií působnosti
Syndikát: Dohoda o společném nákupu nebo prodeji
Trust: vyšší forma propojení konkurentů, jsou na sobě závislé
Koncern: nejvyšší forma existence monopolu. Velké propojení firem.
Stav dokonalé konkurence je nedosažitelný."

Poznámka

Práce obsahuje grafy. Má heslovitou formu.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x46fe58251d5d0.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Trh_a_jeho_zakony.doc (45 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse