Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Trh, tržní hospodářství

Trh, tržní hospodářství


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, příspěvková organizace, Mariánské Lázně

Charakteristika: Maturitní otázka popisuje vznik, podstatu a subjekty trhu, poté trh rozčleňuje podle předmětu koupě a prodeje a podle územního hlediska. Detailně analyzuje základní prvky trhu - poptávku, nabídku, cenu a konkurenci. Nakonec vysvětluje, jaká je funkce trhu v hospodářství, charakterizuje tržní ekonomický systém a ukazuje úlohu státu v tržním ekonomickém systému.

Obsah

1.
Vznik trhu
2.
Podstata a subjekty trhu
3.
Členění trhu
4.
Základní prvky trhu
4.1.
Poptávka
4.2.
Nabídka
4.3.
Cena
4.4.
Konkurence
5.
Funkce trhu v hospodářství
6.
Charakteristika tržního ekonomického systému
7.
Úloha státu v tržním ekonomickém systému

Úryvek

"Vznik trhu
- v prvních zvykových ekonomických systémech převládaly statky a služby pro vlastní spotřebu, směna byla nahodilá a měla podobu výměny zboží za zboží = barterová směna
- postupem času rostly lidské potřeby, výrazně se změnil i poměr mezi statky určenými pro sebe a pro trh
- v současné době množství vyrobených statků určených ke změně značně převyšuje množství statků vyráběných k osobní spotřebě
- => význam trhu s časem roste
- s vývojem trhu souvisí i vývoj peněz

Podstata a subjekty trhu
Podstata:
- trh = místo, kde se střetává nabídka a poptávka
- zboží = statky a služby určené k prodeji

Subjekty:
- podniky
- domácnosti - provádí výkony malého rozsahu, které jsou určeny pro zajištění života členů domácnosti
- stát

Členění trhu
a) podle předmětu koupě a prodeje:
1. trh práce - střet nabídky práce a poptávky po práci
2. finanční trh - trh se všemi formami peněz
3. trh přírodních zdrojů - především půda
4. trh zboží - střet nabídky zboží a poptávky po zboží
I. dílčí
• nabídka a poptávka 1 druhu zboží
• abstraktní trh, umožňuje zkoumání nabídky a poptávky
II. agregátní
• všechny druhy zboží
• reálný trh
b) územní hledisko:
1. trh místní - nabízejí se speciální výrobky
2. trh národní - v rámci státu
3. trh světový - souvisí s rozvojem mezinárodní dělby práce


Základní prvku trhu
1. Poptávka (Demand)
= množství zboží, které jsou kupující ochotní za určitou cenu koupit
- rozlišuje se:
 individuální poptávka - poptávka 1 kupujícího po určitém zboží
 dílčí poptávka - součet individuálních poptávek (poptávka všech kupujících z určitého státu po určitém zboží)
 agregátní (celková) poptávka - poptávka všech kupujících z určitého sátu po veškerém zboží
- na trhu platí zákon poptávky - s rostoucí cenou klesá poptávka po zboží

faktory, které ovlivňují poptávku:
1. cena = faktor, který způsobuje pohyb po poptávkové křivce (křivka se nemění)
2. demografické změny - počet a struktura kupujících
3. změny velikosti důchodu (= příjmů) - mzdy a platy zaměstnanců
4. změny v preferencích - móda, zvyky, zájmy
5. změny cen jiných zboží
a) substitutů = jiné zboží, které může nahradit sledované zboží (náhradní výrobek)
b) komplementů = jiné zboží, které doplňuje sledované zboží
faktory 2 + 3 + 4 + 5 způsobují posun celé poptávkové křivky"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x53bbfc6b249ca.zip (13 kB)
Nezabalený formát:
Trh_a_trzni_hospodarstvi.doc (59 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse