Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Trh - vlastnosti, základní otázky, rozvoj

Trh - vlastnosti, základní otázky, rozvoj


Kategorie: Marketing

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta, Karviná

Charakteristika: Práce se zabývá trhem, uvádí jeho definici. Stručně popisuje trh z historického hlediska, jak se vyvíjel. Rozebírá tři základní otázky trhu, co se bude vyrábět, jak se bude vyrábět, a pro koho. Seznamuje s úlohou státu na trhu, zmiňuje se o fiskální a monetární politice.

Obsah

1.
Co je trh
2.
Tři základní otázky trhu
3.
Úloha státu na trhu
4.
Trh = rozvoj

Úryvek

"Většině lidí, kteří nestudovali trh důkladněji, se trh jeví jen jako směsice různých firem a výrobků. Lidé se zřídkakdy zastaví, aby zapřemýšleli nad tím, že se vyrábí právě tolik potravin a jiných výrobků, a že je jich vždy odpovídající množství na odpovídajícím místě. Nakonec přece jen dospějeme k názoru, že tržní systém není chaotický, ale má vnitřní logiku a funguje.

Je třeba zdůraznit, že podobné zázraky koná trh všude kolem nás - stačí jen pozorně sledovat fungování každodenního tržního mechanismu. Trhy jsou pro vysokou úroveň produkce kapitalistické ekonomiky klíčové; revolucionář zamýšlející zničit západní demokracii by si nemohl přát nic "lepšího" než pádivou inflaci nebo depresi, které by paralyzovaly trhy a způsobily politický chaos.

Původně trh znamenal místo, kde se kupovalo a prodávalo zboží. Ekonomické dějiny středověku zaznamenávají, že tržiště s vyhrazenými prostorami, kde se vršily hroudy másla, pyramidy sýrů, čerstvé ryby, ovoce a zelenina, tvořily obchodní střediska vesnic a měst. Dnes patří mezi důležité trhy různé typy burz. Tržní transakce se často uskutečňují prostřednictvím nejmodernější spojové techniky. Trhy nejsou organizovány centrálně, nýbrž fungují díky aktivitě kupujících či prodávajících.

Trh je zařízení, jehož prostřednictvím kupující a prodávající určitého zboží vstupují do vzájemných interakcí, aby určili cenu zboží a množství, jež se nakoupí a prodá. V tržním systému má všechno svou cenu. Ceny poskytují důležité signály účastníkům trhu. Chtějí-li spotřebitelé nějakého statku více objeví se vlna nových objednávek, což znamená zvýšení poptávky po daném zboží. Chtějí-li kupující nakoupit větší množství zboží, zvýší prodávající cenu daného zboží, aby se jeho omezená nabídka rozdělila mezi kupující. Vyšší cena zároveň vede ke zvýšení produkce daného zboží atak se rovnováha na trhu opět obnovuje. ROVNOVÁHA na trhu je jedním z nejdůležitějších požadavků a zároveň důležitou vlastnosí trhu. Totéž platí i opačně tj. prodávající sníží cenu, je více kupců, výroba zboží klesá a rovnováha se zase obnovuje. To, co platí pro trhy spotřebních statků, platí také pro trhy výrobních faktorů (půda, práce, kapitál).

Tři základní otázky trhu
Nyní se opět vrátíme ke třem základním otázkám trhu. Cose bude vyrábět, je určováno dolarovým hlasováním spotřebitelů - ne každé dva nebo čtyři roky u volebních uren, nýbrž každodenně, jejich rozhodováním koupit si tu věc. Z peněz proudících od kupujících do pokladen podniků jsou nakonec placeny mzdy, renty a dividendy, které spotřebitelé, jakožto zaměstnanci dostávají jako důchod."

Poznámka

Práce do předmětu Marketing - Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta Karviná.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: 4marvlastnostitrhu.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Trh_vlastnosti_zaklad_otazky.doc (43 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse