Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Tvorba nukleových kyselin a metabolismus bílkovin v živých soustavách

Tvorba nukleových kyselin a metabolismus bílkovin v živých soustavách


Kategorie: Chemie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady, Studentská 166, Poděbrady

Charakteristika: Tato práce pojednává o procesech, při kterých dochází ke vzniku nekleonových kyselin DNA a RNA. Práce se dále zabývá metabolismem bílkovin.

Obsah

1.
Úvod
2.
Anabolismus bílkovin
2.1
Proteosyntéza
3.
Katabolismus bílkovin
4.
Krebsův cyklus
5.
Dýchací řetězec

Úryvek

"Proteosyntéza
Proteosyntéza probíhá na ribozomech (častěji na polyzomech – dlouhých řadách ribozómů) a zahrnuje dvě fáze – transkripci a translaci. Důležité je také zmnožování genetické informace – replikace DNA.
REPLIKACE DNA – Z jedné molekuly DNA vznikají při procesu zvaném replikace dvě identické molekuly, které slouží pro přenos genetické informace. K replikaci dochází během S-fáze buněčného cyklu.
Deoxyribonukleová kyselina má tvar dvoušroubovice (α-helixu). Působením enzymu DNA-topoizomerázy se přeruší vazby stabilizující α-helix a molekula DNA se narovná – připomíná žebřík. Pomocí DNA-helikázy se přeruší vodíkové vazby mezi dusíkatými bázemi a vzniká replikační oko skládající se ze dvou replikačních vidliček, v každé je DNA-helikáza pokračující v rozevírání matriční DNA. Nová vlákna DNA vznikají činností DNA-polymerázy. Jednotlivé nukleotidy (vstupují do reakce jako deoxynukleosidtrifosfáty a dodávají syntéze energii) se na základě komplementarity bází (A-T a C-G) připojují nejdříve vodíkovými můstky k původním vláknům DNA a DNA-polymeráza je pak připojuje k sobě. Připojuje nukleotidy však jen k volnému 3-konci rostoucího řetězce, proto rozlišujeme vedoucí a opožďující se řetězec. Opožďující se řetězec vzniká po krátkých úsecích nazývaných Okazakiho fragmenty. Okazakiho fragmenty jsou následně spojovány DNA-ligázou. Aby mohlo tohle všechno proběhnout, jsou potřeba RNA-primery syntetizované RNA-primázou, na kterých vlastně samotná replikace začíná (DNA-polymeráza jen připojuje, ale nemůže začít)."

Poznámka

Práce obsahuje chemické řetězce a obrázky.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x55b627e80e1cb.zip (587 kB)
Nezabalený formát:
Tvorba_nukleovych_kyselin.pdf (604 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse