Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Učení, vůle a konflikty

Učení, vůle a konflikty

Kategorie: Základy společenských věd, Profi práce

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zaměřuje na učení, vůli a konflikty. Zabývá se druhy a způsoby učení, rozlišuje fáze lidského učení a nachází se zde i zmínka o učení zvířat. Dále popisuje fáze volního jednání a nakonec poukazuje na řešení konfliktů.

Obsah

1.
Učení
1.1.
Druhy lidského učení
1.2.
Metody učení
1.3.
Výsledky lidského učení
1.4.
Fáze lidského učení
1.5.
Učení zvířat
2.
Vůle
2.1.
Fáze volního jednání
3.
Konflikty a jejich řešení
3.1.
Tři základní typy chování v konfliktním situaci

Úryvek

"UâENÍ
V ‰ir‰ím vymezení se uãením rozumí kaÏdé obohacování
individuální zku‰enosti v prÛbûhu v˘voje
jednotlivce. Spadá sem v‰e, co ãlovûk získává po
narození ve styku s prostfiedím a co vyvolává trvalej‰
í zmûny v jeho chování. Dûlí se na mimovolné
(dítû se uãí pohybov˘m dovednostem) a zámûrné
(maminka uãí dítû chodit na noãník).
V uωím vymezení se uãením rozumí zámûrné, cílevûdomé
a systematické získávání vûdomostí,
dovedností a návykÛ, ale i forem chování a osobních
vlastností. Takové uãení je vlastní pouze ãlovûku.
Úlohou lidského uãení je:
• aktivnû se vyrovnávat s okolním prostfiedím (pfiírodním
i spoleãensk˘m)
• získávat pfiedpoklady pro pln˘, aktivní a tvofiiv˘ Ïivot
• zvy‰ovat moÏnosti ãlovûka k vykonávání nároãn
˘ch ãinností
• rozvoj osobnosti
DRUHY LIDSKÉHO UâENÍ
1. Uãení poznatkÛm z jednotliv˘ch vûdních oborÛ
ãi oblastí praxe a osvojování si vûdomostí a informací.
Je buì pamûÈové (memorování) nebo my‰-
lenkové (logické).
2. Senzomotorické uãení (smyslovû pohybové)
rozvíjí názorné poznávání a pohybové stránky ãinností
(psaní na stroji, vy‰ívání, modelování).
3. Uãení intelektov˘m ãinnostem je uãení se metodám
fie‰ení rÛzn˘ch problémÛ, rozvíjí my‰lenkové
procesy a intelektové schopnosti i dovednosti.
4. Sociální uãení, jímÏ se ãlovûk uãí Ïít mezi lidmi
a zaãleÀuje se do lidské spoleãnosti. Jde o osvojování
rÛzn˘ch forem spoleãenského chování (pozdrav,
stolování, atd.), které se vût‰inou uãíme nápodobou
nebo identifikací (ztotoÏnûním).
METODY UâENÍ
Celková - nûkolikrát si pfieãteme objekt na‰eho uãení.
Dílãí - uãení vybran˘ch úsekÛ.
Kombinovaná - celkové seznámení se s problémem
a dÛkladnûj‰í probrání obtíÏn˘ch celkÛ a úsekÛ.
V¯SLEDKY LIDSKÉHO UâENÍ
Vûdomosti jsou soustavy pfiedstav a pojmÛ a mohou
b˘t z nejrÛznûj‰ích oborÛ. Osvojujeme si je ve
‰kole, ale zároveÀ se s fiadou vûdomostí o spoleãnosti,
pfiírodû a o praktick˘ch ãinnostech setkáváme
od nejútlej‰ího dûtství prostfiednictvím her,
sdûlovacích prostfiedkÛ a knih.
Dovednosti charakterizujeme jako dílãí psychické
pfiedpoklady pro vykonávání urãité ãinnosti. k jejich
osvojování dochází zámûrnû i bezdûãnû.
• senzomotorické - pohybové dovednosti
• intelektové - my‰lenkové dovednosti
• sociální - spoleãenské dovednosti
Návyky jsou dílãí psychické pfiedpoklady, které pobízejí
ãlovûka v urãité situaci k urãitému chování
(napfi. ãi‰tûní si zubÛ, uklízení po jídle ze stolu, pfiíprava
do ‰koly, pití alkoholu atd.). Mohou b˘t jak
pozitivní (usnadnûní ãinnosti), tak i negativní (zlozvyky,
kter˘mi mÛÏeme ohroÏovat sebe i okolí).
V˘sledky uãení závisejí na:
• postupu pfii uãení (metodû uãení)
• v˘sledcích uãení pfiedchozího a motivaci
• aktuálním stavu jedince, na jeho rysech a vlastnostech
• vnûj‰ích podmínkách uãení (obsah uãiva, metody
vyuãování, pÛsobení a vlastnosti uãitele, vybavení
‰koly, cíle, které si ‰kola staví, zázemí a postoje k
uãení v rodinû, emoãní atmosféra v rodinû i ‰kolní
tfiídû)
Jednotlivé druhy uãení i jejich v˘sledky jsou vzájemnû
propojené.
FÁZE LIDSKÉHO UâENÍ
Fyziologick˘m základem uãení je mechanismus vytváfiení
doãasn˘ch nervov˘ch spojÛ (podmínûn˘ch
reflexÛ). UdrÏují se tak dlouho, dokud jsou posilovány,
jinak vyhasnou.
Rozli‰ujeme ãtyfii fáze uãení:
1. Motivaãní: V této fázi nás nûco inspiruje (motivuje).
Je-li motivace slabá, máme tendenci se uãení
vyhnout. Motivace mÛÏe b˘t vnitfiní (vlastní pfiesvûdãení
o uÏiteãnosti, touha po nov˘ch vûdomostech,
obohacení, vlastní zájem) nebo vnûj‰í
(strach z neúspûchu, vyhnutí se nepfiíjemnostem,
nûãí pfiání nebo pfiíkaz).
2. Poznávací: V této fázi jsme jiÏ motivováni. âlovûk
zaãíná pronikat do nûjakého úkolu, je nutné
mobilizovat pfiedchozí zku‰enost a získávat dal‰í
potfiebné informace k fie‰ení úkolu. Podstatnou
charakteristikou této fáze je tápání a hledání.
3. V˘konová: Tato fáze pfiedstavuje samotn˘ proces
uãení. Dochází k získávání vûdomostí, dovedností
a návykÛ, pochopení látky, vyfie‰ení úlohy.
âlovûk je schopen podat nûjak˘ v˘kon.
4. Kontrolní: Jde o fázi, kdy si ovûfiujeme správnost
fie‰ení úkolu, dochází k reprodukci uãební látky,
pfiípadnû k její aplikaci do praxe. Je nutná, ale ãasto
je vynechávána.
UâENÍ ZVͤAT
1. Uãení podmiÀováním: PAVLOV - opakováním situací
(podmínûné reflexy).
2. Uãení pokusem a omylem: THORNDIKE - problémové
klece - úspûch a odmûna nebo provinûní
a trest - zpevÀování.
3. Uãení postupnou aproximací: SKINNER - programované
uãení - jak postupnû nasmûrovat odmûnami
urãité chování. V 60. a 70. letech 20. stol. se
nûkteré principy programovaného uãení zaãaly
aplikovat na ãlovûka (napfi. princip aktivní odpovûdi,
princip malého kroku, princip individuálního
tempa, atd.)."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera29223
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse