Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Účetní uzávěrka

Účetní uzávěrka


Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí Obchodní akademie a VOŠ Valašské Meziříčí, Valašské Meziříčí

Charakteristika: Práce obsahuje vypracovanou maturitní otázku účetní uzávěrka z učetnictví.

Obsah

1.
Účetní uzávěrka
1.1.
Přípravné práce
1.2.
Uzávěrkové operace
2.
Účetní závěrka
2.1.
Rozvaha
2.2.
Výkaz zisku a ztrát
2.3.
Příloha

Úryvek

"• Uzavírá účetní práce v konkrétním účetním období
• Činnost na konci účetního období, kdy se uzavírají účty a zjišťuje se účetní HV, ZD a daň z příjmů
Práce, které účetní jednotku v této souvislosti čekají, dělíme do těchto etap:

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE
1) Inventarizace
• Zjištění skutečného stavu majetku a závazků, porovnáváme s účetním stavem a s další evidencí.
Například: 0 – Dlouhodobý majetek – inventární karty
1 – Zásoby – skladní karty
2 – Finanční účty – pokladní kniha, kniha cenin
3 – Zúčtovací vztahy – pohledávky – kniha FAV
závazky – kniha FAP
zaměstnanci – mzdové listy ( zůstatky by měly
odpovídat prosincovým mzdám 331,336…)
daně – například zůstatek na účtu 343 – DPH –
odpovídá přiznání k DPH za poslední období
zůstatek na účtu 341 – daň z příjmů – bude stejný
jako v přiznání k dani z příjmů
4- Kapitálové účty – rezervy - karta rezerv

Vyčíslení inventarizačních rozdílů - Pokud budou zjištěny inventarizační rozdíly, je nutné je zaúčtovat vždy do účetního období, za které se sestavuje účetní závěrka.

Mohou nastat tyto situace:
1. Skutečný stav je nižší než účetní
a) Přirozený úbytek – účtuje se jako běžná spotřeba na účtu 501 nebo 504
-Vzniklý náklad lze považovat za daňově uznatelný
b) Manko – účtuje se jako provozní náklad na účtu 549 nebo finanční náklad
na účtu 569
-Vzniklá náklad je daňově uznatelný pouze do výše případných náhrad
c) Odpis zaniklých závazků – účtuje se do provozních výnosů na účet 648 se
souvztažným zápisem

2. Skutečný stav je vyšší než stav účetní
a) Přebytek nakoupených zásob – účtuje se jako provozní výnos na účtu 648
b) Přebytek zásob vlastních výroby – účtuje se jako provozní výnos ve skupině 61
c) Přebytek finančního majetku – na účet finanční výnos na účet 668
d) Přebytek dlouhodobého majetku

UZÁVĚRKOVÉ OPERACE
Účtují se s posledním datem posledního dne účetního období
• Zásoby
- u způsobu B se účtuje PS do spotřeby a KS na sklad
- účty pořízení nesmí mít zůstatek – zásoby na cestě, dohadné účty pasiv
- inventarizační rozdíly, porovnání faktur a příjemek k jednotlivým dodávkám

• Kontrola časového rozlišení nákladů a výnosů
- částky neuhrazené ale patřící letos do N nebo V
- poměrná část leasingu
- rozpouštění komplexních N

• Zaúčtování dohadných položek
- např. odhad na hrady od pojišťovny, odhad N u nevyfakturovaných dodávek
- zúčtování závazků a pohledávek u nichž jejich přesná výše není známá, protože ji příslušná osoba dosud nevyčíslila ( účty 388 a 389 )

• Tvorba a zúčtování rezerv
- tvorba rezerv, čerpání rezerv, zrušení rezerv

• Zaúčtování kurzových rozdílů
- hodnotu majetku a závazků v cizí měně je nutno přepočítat kurzem ČNB ( účet 563, 663 )
- u valutové pokladny a neuhrazených zahraničních faktur

• Opravné položky
- cesta jak dostat neuhrazené pohledávky do nákladů, je tvorba opravných položek
- opravné položky k majetku ( DHM, zásoby ), k pohledávkám ( po splatnosti )

• Odpis pohledávek
- pohledávky, u nichž doba splatnosti již uplynula a nedá se předpokládat, že budou dlužníkem uhrazeny může je účetní jednotka odepsat ( účet 546 )
- pokud firma zanikla bez právního nástupce

Po skončení přípravných prací se provádí účetní uzávěrka. Zůstatky ze všech účtů se převedou na dvojici uzávěrkových účtů. Zůstatky z rozvahových účtů se převedou na účet 702 – konečný účet rozvažny, zůstatky z účtů výsledkových na účet 710 – účet zisků ztrát. Oba tyto účty se stanou podkladem pro sestavení účetních výkazů.
Zisk se zaznamená na účet 710 na stranu MD a současně na účet 702 na stanu D"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x533eb2abb55de.zip (14 kB)
Nezabalený formát:
Ucetni_zaverka.doc (56 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse