Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Účetní závěrka a uzávěrka

Účetní závěrka a uzávěrka


Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace, Bzenec

Charakteristika: Práce obsahuje maturitní otázku na téma účetní závěrka a uzávěrka. Rozebírá závěrku a případné práce před účetní jednotkou, uzávěrku účtů v hlavní knize.

Obsah

1.
Závěrka
2.
Případné práce před účetní jednotkou
3.
Uzávěrka účtu v hlavní knize

Úryvek

"12.1. Závěrka
Význam účetní závěrky
• Sestavení účetní závěrky uzavírá účetní práce v konkrétním účetním období, ještě před tím musí účetní jednotky uvést účetnictví do takového stavu, aby účetní závěrka věrně zobrazovala stav majetku a zdrojů jeho krytí
• Dále pak i výsledek hospodaření za účetní období
• Teprve potom bude moci splnit účetní závěrka svůj hlavní cíl – poskytnout komplexní informace o účetní jednotce vedení firmy
• Práce, které účetní jednotku v této souvislosti čekají
• Lze rozdělit:
1. Přípravné práce před účetní uzávěrkou
2. Účetní uzávěrka – představuje uzavření účtů, převedení zůstatku
3. Účetní závěrka - sestavení účetních výkazů (rozvaha, výkaz zisků a ztrát, příloha)
Druhy a rozsah účetní závěrky
1. Řádná účetní závěrka
• Sestavuje se k rozvahovému dni
2. Mimořádná účetní závěrka
• Sestavuje se v mimořádných situacích, likvidace podniku, kontrola
3. Mezitím uzávěrka
• Sestavuje se, pokud si to vyžadují zvláštní předpisy, i během účetního období
Rozsah:
1. Výkaz v plném rozsahu
• Musejí sestavovat všechny a.s., a dále všechny účetní jednotky, které mají zákonem stanovenou povinnou auditu
2. Výkazy ve zjednodušeném rozsahu
• Sestavují všechny účetní jednotky
12.2. Případné práce před účetní jednotkou
• Přípravné práce zahrnují provedení inventarizací a zaúčtování účetních operací, které do běžného období patří a bez nichž by zůstatky na rozvahových účtech věrně nezobrazovali stav majetku a zdrojů a ani výsledek hospodaření by nebyl vyčíslen ve správné výši, jde zejména o tyto činnosti:
1. Inventarizace majetku a zásob
2. Závěrečné operace
3. Kontrola časového rozlišení nákladů a výnosů
4. Zaúčtování dohadných položek
5. Tvorba a zaúčtování rezerv
6. Zaúčtování kursových rozdílů
7. Odpis pohledávek a opravné položky k pohledávkám
8. Výpočet a zaúčtování splatné daně z příjmu
9. Výpočet a zaúčtování odložené daně z příjmu

12.3. Uzávěrka účtu v hlavní knize
• Po skončení přípravných prací se provádí uzávěrka, spočívá v tom, že zůstatky ze všech účtů se převedou na dvojici uzávěrkových účtů, zůstatky z rozvahových účtů se převedou na účet 702, zůstatky z účtu výsledkových na účet 710, oba tyto účty se stanou podkladem pro sestavení účetních výkazů
Obsah a struktura účetních výkazů
• Účetní jednotky sestavují na základě uzavřených účetních knih povinně tři druhy účetních výkazů:
1. Rozvaha
2. Výkaz zisků a ztrát
3. Příloha
• Plný nebo zjednodušený rozsah"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5701485237153.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Ucetni_zaverka_a_uzaverka_.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse