Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Diplomové práce > > Účetní závěrka podle mezinárodních standardů účetního výkaznictví

Účetní závěrka podle mezinárodních standardů účetního výkaznictví

Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Diplomové práce

Škola: Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta, Brno

Charakteristika: Práce srovnává účetní závěrku podle českých účetních standardů a mezinárodních standardů účetního výkaznictví. Na základě znalosti obou úprav se snaží kvantifikovat rozdíl mezi výkazy skupiny stavebních firem a najít důvod pro tyto rozdíly. Srovnání je provedeno metodou horizontální analýzy. Následuje rozbor jednotlivých oblastí změn a určení jejich dopadu.

Obsah

1
Úvod a cíl
2
Metodika práce
3
Literární přehled
3.1
Finanční účetnictví – základní charakteristiky
3.2
Mezinárodní harmonizace účetnictví
3.2.1
Harmonizace v rámci EU
3.
2.2 Obecně uznávané principy účetnictví USA
3.2.3
Mezinárodní účetní standardy
3.3
Mezinárodní standardy účetního výkaznictví
3.3.1
Účetní závěrka
3.3.2
IAS 2 – Zásoby
3.3.3
IAS 11 – Stavební smlouvy
3.3.4
IAS 12 – Daně ze zisku
3.3.5
IAS 16 – Pozemky, budovy a zařízení
3.3.6
IAS 17 – Leasingy
3.3.7
IAS 18 – Výnosy
3.3.8
IAS 37 – Rezervy, podmíněné závazky a podmíněná aktiva
3.3.9
IAS 40 – Investice do nemovitostí
4
Porovnání účetní závěrky podle IFRS s účetní závěrkou podle české úpravy
4.1
Skupina Metrostav
4.2
Struktura konsolidovaných účetních výkazů 33
4.2.1
Rozvaha
4.2.2
Výkaz zisků a ztrát
4.3
Výběr analyzovaných dat
4.3.1
Stanovení hladiny významnosti
4.3.2
Výběr analyzovaných dat
4.4
Analýza jednotlivých oblastí
4.4.1
Stavební smlouvy
4.4.2
Rezervy
4.4.3
Leasingové smlouvy
4.4.4
Pozemky, budovy a zařízení
4.4.5
Investice do nemovitostí
4.4.6
Dlouhodobé závazky a pohledávky
4.4.7
Daně ze zisku
5
Diskuse a závěr

Úryvek

"3 Literární přehled

3. 1 Finanční účetnictví – základní charakteristiky
Finanční účetnictví chápeme jako systém sledování informací o uskutečnění hospodářských operací, který se zakládá na systému vedení podvojných účtů. Hlavním cílem finančního účetnictví je vyjádření vztahů účetní jednotky jako celku ke svému okolí (dodavatelům, odběratelům, institucím apod.). Dílčími cíly jsou získávání informací o nákladech a výnosech jednotlivých vnitropodnikových útvarů a zajištění kontroly vzniku nákladů. Tyto cíle jsou zajišťovány pomocí vnitropodnikového účetnictví.

Vzhledem k velkému počtu uživatelů (management, vlastníci, finanční úřady, úřady sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, investoři, …) a k důležitosti informací (daňové účely, stanovení hodnoty podniku, ...) je nutno způsob vedení účetnictví sjednocovat a regulovat. K tomuto účelu v České republice slouží:

zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

vyhláška 500/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o účetnictví,

české účetní standardy, popř. mezinárodní účetní standardy, vnitropodnikové směrnice.
Ze zákona a dalších předpisů vyplývají některé základní zásady a předpoklady.
Bezesporu nejdůležitější zásadou je zásada věrného a poctivého zobrazení. Dle § 7 odst. (1) a (2) zákona o účetnictví jsou účetní jednotky povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. Zobrazení je věrné, jestliže obsah položek účetní závěrky odpovídá skutečnému stavu, který je přitom zobrazen v souladu s účetními metodami, jejichž použití je účetní jednotce uloženo na základě tohoto zákona. Zobrazení je poctivé, když jsou při něm použity účetní metody způsobem, který vede k dosažení věrnosti.

Kovanicová (1999) dále zmiňuje tyto předpoklady:

Koncept účetní (hospodářské) jednotky (Business Entity Concept): V účetnictví se ekonomické jevy vyjadřují vždy za určitý ekonomický celek – za účetní (hospodářskou) jednotku. Aktiva a pasiva dávají totiž smysl jen tehdy, je-li uživateli jasné, za jaký organizační celek byly údaje zjištěny.

Předpoklad trvání podniku (Going Concern Assumption): Při procesu měření a hodnocení ekonomických jevů je třeba vycházet z předpokladu o nepřetržitosti činnosti podniku, o jeho pokračující existenci. Na tom závisí výše majetku oceněného v rozvaze, a to zejména těch položek, které mají delší dobu životnosti.

Oceňování peněžní jednotkou (Money Measurement): bez použití monetární jednotky by nebylo možné sčítat různé majetkové složky podniku ani zjišťovat jeho finanční situaci.

Předpoklad stabilního dolaru (Stable Dollar Assumption): dolar je akceptován jako přiměřeně stabilní jednotka oceňování. Za tohoto předpokladu by účetní profesionál neměl dělat z důvodu měnící se hodnoty dolaru žádné úpravy účetních výkazů. Protože však již dlouhodobě tento předpoklad neplatí, vyvinulo účetnictví postupem času určité nástroje, jimiž lze – v rámci daných pravidel – důsledky měnící se kupní síly peněžní jednotky zohlednit.

Periodicita zjišťování zisku / ztráty a finanční situace podniku (Periodicity; Time
Periods Assumption).

Akruální koncept (Accrual Concept): zisk / ztráta je rozdílem výnosů a nákladů, nikoli (nutně) rozdílem peněžních příjmů a výdajů.

Koncept uchování majetkové podstaty: účetnictví má přispívat k rozmnožení bohatství podniku a má odhalovat jeho případnou erozi."

Poznámka

Součástí práce jsou tabulky, graf a schéma o rozsahu cca 11 stran.
Práce neobsahuje přílohy.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera26164
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse