Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Účetnictví

Účetnictví


Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace, Brno

Charakteristika: Vypracované maturitní skripta pro účetnictví 2016. Práce je dobře čitelná (super font, řádkování, rozložení textu, logika textu apod.). Práce je vytvořena pro: Obchodní akademii, Kotlářská 9, Brno a obsahuje aktuální zákony apod. Práce obsahuje například: metodické prvky účetnictví, právní úpravu, inventarizaci a oceňování majetku a závazků, vlastní a cizí kapitál, nakupované zásoby, dlouhodobí majetek, finanční účty, náklady, výnosy, účetní závěrku, aj.

Obsah

1.
Metodické prvky účetnictví
2.
Právní úprava účetnictví v ČR
3.
Inventarizace a oceňování majetku a závazků
4.
Majetek a jeho vyjádření v rozvaze
5.
Vlastní a cizí kapitál
6.
Nakupované zásoby
7.
Zásoby zboží a zásoby vlastní výroby
8.
Dlouhodobý majetek – pořízení a vyřazení
9.
Dlouhodobý majetek – opotřebení a odpisy
10.
Finanční účty
11.
Cenné papíry
12.
Zúčtovací vztahy – závazky
13.
Zúčtovací vztahy – pohledávky
14.
Náklady
15.
Výnosy
16.
Evidence práce a mezd. Výpočet a zaúčtování jednotlivých složek mzdy.
17.
Zúčtování daní a dotací
18.
Časové rozlišení
19.
Individuální podnikání a jeho účetnictví
20.
Zvláštnosti účtování v obchodních korporacích
21.
Účetní uzávěrka a výsledek hospodaření
22.
Účetní závěrka
23.
Manažerské účetnictví a jeho složky

Úryvek

"3. INVENTARIZACE A OCEŇOVÁNÍ MAJETKU A ZÁVAZKŮ
- nástroj k přezkoušení věcné správnosti účetnictví
- inventarizace je jednou z činností, která přispívá k úplnosti, průkaznosti a správnosti údajů v účetnictví
- účelem inventarizace je ověřit, jestli účetní stav majetku a závazků odpovídá skutečnosti
- povinnost inventarizace vyplívá ze zákona o účetnictví
Rozdíl pojmů inventarizace a inventura
 inventarizace
o zahrnuje inventuru i celý soubor dalších prací (např. porovnání skutečného stavu se stavem účetním, zjištění inventarizačních rozdílů, vyšetření příčin vzniku inventarizačních rozdílů, vypracování návrhu na jejich vypořádání,…)
 inventura
o zjištění skutečného stavu majetku a závazků a zaznamenání tohoto stavu
o pro každou zkontrolovanou položku se vyhotovuje tzv. inventurní soupis
o pouze součást inventarizace
Druhy inventarizace
 podle periodicity
 řádná
 periodická
- provádí se k okamžiku sestavení účetní závěrky
- inventarizují se veškerá aktiva a závazky za každé období s výjimkou zásob a dlouhodobého hmotného majetku
 průběžná
- provádí se postupně v průběhu celého účetního období
- pouze u zásob a dlouhodobého movitého majetku
- termín průběžné inventarizace si stanovuje sama účetní jednotka
 mimořádná
- provádí se v mimořádných případech, jako je vznik podniku, jeho sloučení, rozdělení, uzavření dohody o hmotné odpovědnosti zaměstnance, po živelné pohromě, krádeži,…
 podle způsobu provádění
 fyzická
- provádí se u hmotného majetku
- materiál, zboží, pokladna, stroje, zařízení
- skutečné stavy se zjišťují přepočtením, převážením a přeměřením
 dokladová
- provádí se u položek, u kterých nelze provést fyzická inventura
- pohledávky, závazky, náklady a výdaje příštích období, rezervy, peníze na účtech, nehmotný majetek
 podle množství majetku
 úplná
- týká se všech složek majetku a závazků"

Poznámka

Práce obsahuje tabulky o rozsahu cca 5 stránek. Práce je prolnutá příklady z účetnictví.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x573ad5c4d7956.zip (1396 kB)
Nezabalený formát:
ucetnictvi_maturita.pdf (1511 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse