Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Účetnictví nevýdělečných organizací - zápisky z přednášek

Účetnictví nevýdělečných organizací - zápisky z přednášek

Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Zápisky z přednášek pokrývají problematiku účetnictví nevýdělečných organizací a heslovitý výklad doplňují řadou příkladů ve formě tabulek či schémat. První oddíl je vyhrazen způsobům pořízení a vyřazení dlouhodobého majetku a následující část sleduje totéž u zásob a vedle toho se věnuje opravným položkám. Výpisky poté pokračují otázkou reformy účetnictví státu, jejími cíli a předpisy, v nichž je zakotvena, a seznamují se způsoby odpisování dlouhodobého majetku. Práce se dále soustředí na účtování transferů, zřizování a využívání fondů a závěrečné části patří zúčtování výsledků hospodaření i oblasti peněžních toků.

Obsah

1.
Dlouhodobý majetek
1.1.
Způsoby pořízení dlouhodobého majetku
1.1.1.
Pořízení dodavatelským způsobem (nákupem)
1.1.1.1.
Příspěvková organizace
1.1.1.2.
ÚSC, DSO, OSS, RRRS, SF
1.1.2.
Bezúplatné nabytí
1.1.2.1.
Příspěvková organizace
1.1.2.2.
ÚSC, DSO, OSS, RRRS, SF
1.1.3.
Převzetí od zřizovatele
1.1.4.
Pořízení vlastní činností
1.1.5.
Inventarizační rozdíl – přebytek
1.1.5.1.
Příspěvková organizace
1.1.5.2.
ÚSC, OSS, SF
1.1.5.3.
Pravidla
1.1.5.4.
Příklady
1.1.6.
Pořízení dlouhodobého majetku prostřednictvím záloh
1.1.7.
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
1.1.8.
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
1.2.
Způsoby vyřazení dlouhodobého majetku
1.2.1.
Rozdělení
1.2.2.
Vyřazení z důvodů likvidace před skončením doby odpisování
1.2.2.1.
Příspěvková organizace
1.2.2.2.
ÚSC, OSS, SF – účtování v roce 2011
1.2.2.3.
ÚSC, OSS, SF – účtování v roce 2012
1.2.3.
Vyřazení z důvodu úplného opotřebení
1.2.3.1.
Příspěvková organizace
1.2.3.2.
ÚSC, OSS, SF
1.2.4.
Vyřazení prodejem
1.2.4.1.
Příspěvková organizace
1.2.4.2.
OSS, ÚSC, DSO, RRRS, SF – r. 2011
1.2.4.3.
OSS, ÚSC, DSO, RRRS, SF – r. 2012
1.2.5.
Bezúplatné předání
1.2.5.1.
ÚSC, OSS, SF – r. 2011
1.2.5.2.
ÚSC, OSS, SF – r. 2012
1.2.6.
Vyřazení z důvodu manka nebo škody
1.2.6.1.
Příspěvková organizace
1.2.6.2.
ÚSC, OSS, SF
2.
První účtová třída: zásoby a opravné položky
2.1.
Členění zásob
2.2.
Oceňování zásob
2.3.
Způsoby pořízení – způsob A
2.3.1.
Dodavatelský způsob pořízení
2.3.2.
Pořízení materiálu ve vlastní režii
2.3.3.
Ostatní způsoby pořízení materiálu
2.3.3.1.
Pořízení materiálu za hotové
2.3.3.2.
Bezúplatně získaný materiál
2.3.3.3.
Inventarizační rozdíl – přebytek
2.3.3.4.
Materiál získaný z opotřebovaného dlouhodobého majetku při likvidaci
2.3.3.5.
Materiál získaný z poškozeného dlouhodobého majetku
2.3.3.6.
Nespotřebovaný materiál
2.4.
Způsoby vyřazení
2.4.1.
Spotřeba materiálu
2.4.2.
Prodej materiálu
2.4.3.
Bezúplatný převod materiálových zásob – dar
2.5.
Manka a škody na materiálu
2.6.
Zásoby vlastní výroby – způsob A
2.7.
Způsoby pořízení – způsob B
2.7.1.
Účtování v průběhu účetního období
2.7.2.
Účtování ke dni sestavení účetní závěrky
2.8.
Zásoby vlastní výroby – způsob B
2.9.
Účtování o zásobách při uzavírání účetních knih
2.9.1.
Nevyfakturované dodávky
2.9.2.
Vyfakturovaná, nepřevzatá dodávka
2.10.
Opravné položky
2.10.1.
Právní východiska
2.10.2.
Příklady
3.
Reforma účetnictví státu
3.1.
Základní cíl
3.2.
Projevy účetní reformy
3.3.
Základní východiska
3.4.
Inventarizační vyhláška č. 270/2010 Sb.
3.5.
Konsolidační vyhláška
3.6.
Technická vyhláška
3.7.
Centrální systém účetních informací státu
3.7.1.
Základní informace
3.7.2.
Způsob přenosu účetních záznamů
3.7.3.
Vyhláška č. 383/2009 Sb.
3.8.
Právní předpisy v roce 2011
3.9.
Účetnictví OSS, ÚSC, SF a PO
3.9.1.
Základní právní předpisy
3.9.2.
Připravované předpisy
3.10.
Vyhláška č. 410/2009 Sb.
3.10.1.
Součásti
3.10.2.
Směrná účtová osnova
4.
Druhá účtová třída: účty rozpočtového hospodaření, krátkodobý finanční majetek a krátkodobé úvěry a půjčky
4.1.
Účtové skupiny
5.
Rozpočtová skladba
5.1.
Vymezení a principy
6.
Účtová třída 0: dlouhodobý majetek
6.1.
Právní úprava a členění
6.2.
Dlouhodobý nehmotný majetek
6.3.
Dlouhodobý hmotný majetek – odpisovaný
6.4.
Dlouhodobý hmotný majetek – neodpisovaný
6.5.
Analytická evidence k účtu 021
6.6.
Analytická evidence k účtu 031
6.7.
Způsoby pořízení dlouhodobého majetku
6.8.
Odpisování dlouhodobého majetku
6.9.
Zákon o účetnictví
6.10.
Vyhláška č. 410/2009 Sb. (§ 66)
6.11.
Odpisování dlouhodobého majetku
6.11.1.
Obecná pravidla
6.11.2.
Způsoby odpisování
6.11.2.1.
Zjednodušený způsob
6.11.2.2.
Rovnoměrný způsob
6.11.2.3.
Výkonový způsob
6.11.2.4.
Komponentní způsob
6.11.3.
Účtování odpisů u příspěvkové organizace
6.11.4.
Daňové odpisy
6.11.5.
Vzorce
6.11.5.1.
Rovnoměrné odpisování
6.11.5.2.
Zrychlené odpisování
6.11.6.
Daňové odpisy dlouhodobého nehmotného majetku
6.11.7.
Způsoby vyřazení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
6.11.8.
Zúčtování se zaměstnanci a institucemi
7.
Účtování o transferech
7.1.
Obecné informace
7.2.
ČÚS 703 – Transfery
7.3.
Podrozvahová evidence
7.3.1.
Účtování o podmíněných pohledávkách – příjemce transferu
7.3.2.
Účtování o podmíněných závazcích – poskytovatel transferu
7.3.3.
Kdy se neúčtuje na podrozvahových účtech
7.3.4.
Průtokový transfer
7.3.5.
Poskytnuté transfery
7.3.6.
Přijaté transfery
7.3.7.
Transfery na úhradu provozních výdajů podléhající a nepodléhající vyúčtování
7.3.8.
Transfery provozní bez vyúčtování – příklad
7.3.8.1.
Poskytovatel – ÚSC
7.3.8.2.
Příjemce – příspěvková organizace
7.3.9.
Transfery provozní s vyúčtováním v rámci účetního období – příklad
7.3.9.1.
Poskytovatel – ÚSC
7.3.9.2.
Příjemce – příspěvková organizace
7.3.10.
Transfery provozní s vyúčtováním v následujících účetních obdobích – příklad
7.3.10.1.
Poskytovatel – ÚSC
7.3.10.2.
Příjemce – příspěvková organizace
7.3.11.
Průtokový transfer
8.
Fondy u územních samosprávných celků
8.1.
Právní východiska
8.2.
ČÚS č. 704 – Fondy účetní jednotky
8.3.
Zřízení peněžního fondu
8.4.
Příklad – Fond rozvoje
8.5.
Příklad – Fond z nájemného
8.6.
Příklad – Sociální fond
9.
Fondy u příspěvkových organizací
9.1.
Fondy účetní jednotky
9.2.
Právní východiska
9.3.
Fond odměn – příklad
9.4.
Rezervní fond
9.4.1.
Způsoby tvoření a použití rezervního fondu
9.4.1.1.
Příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je organizační složka státu – příklad
9.4.1.2.
Příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je ÚSC – příklad
9.4.2.
Další příklady tvorby a užití fondů
10.
Zúčtování výsledků hospodaření
10.1.
Příklady
10.2.
Účetní uzávěrka a účetní závěrka
10.3.
Přípravné práce pro účetní závěrku
10.4.
Uzavírání účetních knih
10.5.
Technické zhodnocení – rekapitulace účtování
10.6.
Reálná hodnota
10.7.
Časové rozlišení nákladů a výnosů
10.8.
Opravné položky k pohledávkám
10.9.
Opravné položky – rozvahový způsob
10.10.
Rezervy
10.11.
Povinná podrozvahová evidence
10.12.
Podrozvahová evidence
10.13.
Zařazení oceněného majetku
10.14.
Inventarizace 2011
10.15.
Účetní závěrka
10.15.1.
Zákon o účetnictví
10.15.2.
Novela zákona o účetnictví
10.15.3.
Vyhláška č. 410/2009 Sb.
10.15.4.
Předávané výkazy
10.15.5.
Vyhláška č. 383/2009 Sb.
10.15.6.
Srovnávací období
10.15.7.
Význam informací v mezitímní účetní závěrce
10.15.8.
Mezitímní účetní závěrka
10.16.
Přehled o peněžních tocích
10.16.1.
Funkce
10.16.2.
Peníze a výkazy
10.16.3.
Transakce
10.16.4.
Transakce finančně účinné
10.16.5.
Transakce ziskově účinné
10.16.6.
Transakce ziskově i finančně účinné
10.16.7.
Peněžní toky z provozní činnosti
10.16.8.
Zobrazení změn ve finanční situaci na bázi peněžních toků
10.16.8.1.
Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků
10.16.8.2.
Peněžní toky z dlouhodobých aktiv
10.16.8.3.
Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek

Úryvek

"REFORMA ÚČETNICTVÍ STÁTU
 základní cíl - vytvoření podmínek pro efektivní zajištění správných, úplných a včasných informací o hospodářské situaci státu a o příslušných účetních jednotkách
 zkvalitnit používání účetních metod ve veřejném sektoru – přiblížit vedení účetnictví podnikatelům
 získat pro řízení na státní i nižší úrovni informace o
 potenciálních pohledávkách a
 potenciálních závazcích
 získat důvěryhodné informace pro účely vykazování, a to jak na úrovni státu tak na úrovni dílčích konsolidačních celků

Základní důvod reformy - nedostatečná vypovídací schopnost účetnictví a to zejména u OSS a ÚSC (účetní metody aplikované do konce roku 2009 nevedly k tomu, aby účetnictví podávalo reálné informace o majetkové a finanční situaci jednotlivých účetních jednotek)

Projevem této složky účetní reformy je zejména:
 aplikace nové struktury výkaznictví s důrazem na posílení vypovídací schopnosti celé účetní závěrky ve vztahu k uživatelům
 kategorizace jednotlivých položek výnosů a nákladů s cílem získání relevantní informace o dosaženém hospodářském výsledku (je třeba hodnotit efektivitu ÚSC)
 posílení akruálního principu – tj. účtování nákladů a výnosů ve věcné a časové souvislosti
 zreálnění hodnot vykazovaného majetku a to zejména prostřednictvím metod odepisování, opravných položek a vykazování reálné hodnoty majetku
 umožnění promítnutí veškerých budoucích rizik do účetnictví v podobě tvorby rezerv

ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO REFORMY
 usnesení vlády č. 561 ze dne 23. 5. 2007 – vytvoření účetnictví státu od 1. 1. 2010
 novelizace zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., - zákon č. 304/2008 Sb., ze dne 19. srpna 2008,
 nové prováděcí vyhlášky (do konce r. 2009)
 nová vyhláška č. „505/2002 Sb.“  č. 410/2009 Sb.
 vyhláška o inventarizaci majetku a závazků (inventarizační vyhláška)  č. 270/2010 Sb.
 vyhláška o podmínkách způsobu sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška),
 vyhláška o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do CSÚIS a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška)  č. 383/2010 Sb.

Inventarizační vyhláška č. 270/2010 Sb.
 zákon o účetnictví - § 29 a § 30
• průběžná a periodická inventarizace
• obecné způsoby provádění inventarizace
• termíny provádění fyzické inventury
 účinnost vyhlášky od 5. 10. 2010
 vyhláška se nevztahovala na inventarizace zahájené před 1. 1. 2011
 ustanovení této vyhlášky bylo možno přiměřeně použít pro inventarizace prováděné během r. 2010"

Poznámka

Součástí práce je řada tabulek a schémat, rozsah čistého textu činí cca 32 stran.
Zpracováno formou odrážek. Důležité orientační body textu jsou tučně vyznačeny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23079
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse