Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Účetnictví orgánů veřejné správy - přednášky

Účetnictví orgánů veřejné správy - přednášky

Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o zpracovaný výklad z přednášek, který představuje základní pojmy a základy účtování v jednotlivých třídách.

Obsah

1.
Základní charakteristika neziskových organizací
2.
Účetnictví a jeho funkce, účetní jednotka
3.
Nástroje veřejné kontroly
4.
Základní právní normy pro účetnictví organizací VS
5.
Směrné účtové osnovy
a) Vybrané účetní osnovy
b) Účetní závěrka
c) Účetní operace v průběhu roku
6.
Rozdělení institucionální sféry veřejného sektoru
a) Organizační složky státu OSS
b) Hospodaření a financování OSS
c) Rozpočet příjmů a výdajů OSS v členění podle rozpočtové skladby
d) Účtování příjmů
e) Účtování příjmů organizačních složek státu
f) Účtování výdajů OSS
g) Související pojmy
h) Účetnictví OSS a jeho vývoj
i) Rozpočtová skladba
7.
Územní samosprávné celky
a) Účetnictví samosprávných územních celků
b) Příjmy a příjmový okruh
c) Výdaje a výdajový okruh
d) Účtování nákladů
e) Podnikatelská činnost obce
8.
Příspěvkové organizace
a) Účtování o dlouhodobém majetku
b) Účtování drobného majetku
c) Účtování zásob
d) Účtování zúčtovacích vztahů
e) Účtování nákladů a výnosů
f) Fondy příspěvkových organizací
g) Závěr roku u PO, účetní uzávěrka, účetní závěrka
h) Zdanění PO
9.
Neziskové organizace
a) Rozpočet veřejné vysoké školy
10.
Audit
a) Definice auditu a auditorských služeb
b) Druhy auditů podle rozsahu auditorských prací
c) Další hledisko pro třídění auditu:
d) Význam statutárního auditu
e) Průběh statutárního auditu
f) Riziko v auditorské činnosti
g) Zpráva auditora
h) Dopis auditora
i) Povinnost auditora v ČR
j) Další formy ověřování a testování účetnictví
k) Audit ve VS

Úryvek

"Rozpočtová skladba
= systematické, jednotné a závazné třídění příjmů a výdajů, které se uplatňuje v oblasti veřejných rozpočtů

Rozpočtová skladba třídí příjmy a výdaje z hlediska:
a) odpovědnostního - podle správců kapitol,
b) druhového – tak se třídí všechny příjmy a výdaje,
c) odvětvového,
d) konsolidačního - podle okruhů veřejných rozpočtů, mezi nimiž peněžní převody probíhají a jak se tyto údaje sumarizují (při klasifikaci příjmů a výdajů z tohoto pohledu se příjmy a výda-je třídí na záznamní jednotky)

K druhovému třídění: čtyřmístný číselný kód, který odlišuje:
 třídy,
 seskupení položek,
 podseskupení položek
 položky.

Druhové třídění dělí peněžní operace následujícím způsobem:
a) příjmové operace na třídy:
1. daňové příjmy (vždy v podrobnějším členění)
2. nedaňové příjmy
3. kapitálové příjmy
4. přijaté dotace,
b) výdajové operace na třídy:
1. běžné výdaje
2. kapitálové výdaje,
c) třída 8 – financování.

K odvětvovému třídění: čtyřmístný klasifikační klíč třídí na:
 skupiny,
 oddíly,
 pododdíly
 a paragrafy.

Skupiny se člení na:
1. zemědělství a lesní hospodářství
2. průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
3. služby pro obyvatelstvo
4. sociální věci a politika zaměstnanosti
5. bezpečnost státu a právní ochrana
6. všeobecná veřejná správa a služby.
Územní samosprávné celky
 veřejnoprávní korporace,
 mohou mít vlastní majetek a hospodařit podle vlastního rozpočtu,
 zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném zně-ní.

Požadavky na finanční systém územní samosprávy
 vycházejí z evropských dokumentů,
 Evropská charta místní samosprávy – pro ČR v platnosti od 1. 9. 1999

OBCE

1. Rozpočet obce – schéma
2. Působnost obce – samostatná, přenesená
Na výkon státní správy – příspěvek podle rozsahu působnosti (cíl: zajišťování veřejných statků na municipální úrovni

Příjmy rozpočtu obce:
 z vlastního majetku a majetkových práv,
 z výsledku vlastní hospodářské činnosti,
 z hospodářské činnosti právnických osob (založených či zřízených obcí),
 z vlastní správní činnosti včetně příjmů z výkonu státní správy,
 výnosy z místních poplatků,
 výnosy z daní nebo podíly na nich,
 dotace ze státního rozpočtu nebo ze státních fondů,
 dotace z rozpočtu kraje,
 dary a příspěvky,
 jiné příjmy.

Výdaje z rozpočtu obce:
 závazky plynoucí z povinností uložených zákony,
 výdaje na vlastní činnost v rámci samostatné působnosti,
 výdaje spojené s výkonem státní správy,
 závazky z uzavřených smluvních vztahů (vlastní, případně obecních organizací),
 úhrada úroků z půjček a úvěrů,
 výdaje na emise vlastních dluhopisů a na úhradu výnosů,
 výdaje na podporu subjektů provádějících veřejně prospěšné činnosti a na podporu sou-kromého podnikání prospěšného pro obec,
 jiné výdaje (včetně humanitární pomoci).

Základní členění výdajů:
 kapitálové
 běžné

Podnikatelské činnosti obce se sledují účetně mimo rozpočtové příjmy a výdaje, hospodářské výsledky se promítají do rozpočtu nejpozději ke konci kalendářního roku – tak, aby byly součástí závěrečného účtu.

Rozpočtový proces – třídění příjmů a výdajů podle rozpočtové skladby,a to druhově a funkčně, případně podle konsolidačního hlediska.

Konsolidační hledisko:
- třídí příjmy a výdaje podle stupňů konsolidace, tj. podle okruhů veřejných rozpočtů, mezi nimiž peněžní
převody probíhají a jak se tyto údaje sumarizují (využití tzv. záznamových jednotek).

Vlastní příjmy obcí:
 většina má daňový charakter, včetně místních poplatků:
 ze psů,
 za užívání veřejného prostranství,
 za lázeňský a rekreační pobyt,
 ze vstupného,
 z ubytovací kapacity,
 za povolení vjezdu motorových vozidel do vybraných částí obce,
 za provoz výherních automatů,
 za provoz, sběr, přepravu... komunálních odpadů.

Účetnictví obcí
 jsou účetní jednotkou
 příjmy a výdaje jsou sledovány odděleně v povinném členění podle rozpočtové skladby
 plnění výdajové části rozpočtu sledováno ze dvou hledisek:
 evidence na peněžních účtech - pokladní plnění rozpočtu
 skutečné plnění rozpočtu - sledování nákladů jako základního ukazatele provo-zu

Základní účty:
215 – Vyúčtování rozpočtových příjmů z běžné činnosti ÚZC,
216 – Vyúčtování rozpočtových příjmů z finančního majetku,
231 – Základní běžný účet (pro malé obce plní funkci příjmového účtu),
235 – Příjmový účet (velké obce),
315 – Pohledávky za rozpočtové příjmy
965 – Saldo příjmů a výnosů.
Účty rozpočtového hospodaření nemohou mít k 31. 12. zůstatek.

232 – Vkladový výdajový účet (velké obce),
(souvztažně s 217, 218, 215, 964, 965.....)
933 – Převod zúčtování příjmů a výdajů z minulých let,
217 – Zúčtování příjmů ÚZC,
218 – Zúčtování výdajů ÚZC."

Poznámka

Práce z části čerpá z této URL: http://www.e-cvns.cz/soubory_diskuse/vymezeni_nno.pdf a http://www.aspi.cz/download.php?FNAME=1141216423.upl&ANAME=M_S_nevydelecne_org_2006_ukazka_cast_3.pdf
Práce je doplněna o nákresy, tabulky a vzorce.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 25 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 450 kreditů (=25Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera7083
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse