Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Účetnictví - přednášky

Účetnictví - přednášky

Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o vypracované přednášky z účetnictví. Věnuje se účetnictví z obecného hlediska, vysvětluje nejdůležitější pojmy spojené s touto oblastí, uvádí základní elementy účetní závěrky. Rozebírá systém vedení „podvojného účetnictví“, věnuje se dlouhodobému a oběžnému majetku, přechodným aktivům a pasivům i vlastnímu a cizímu kapitálu. Sleduje vztah účetnictví a daní. Nechybí téma peněz a zúčtovacích vztahů, zásob, nákladů a výnosů. Závěr patří účtům časového rozlišení.

Obsah

1.
Účetnictví
1.1.
Funkce účetnictví
1.2.
Uživatelé účetních informací
1.3.
Účetní principy (zásady)
1.4.
Účetní soustavy
1.5.
Podvojné účetnictví
1.6.
Majetek podniku – členění
1.6.1.
Hlavní složky majetku
1.7.
Zdroje financování
1.8.
Přehled majetku a zdrojů financování
1.9.
Cyklus peněz
2.
Základní elementy účetní závěrky
2.1.
Právní normy
2.2.
Rozvaha
2.3.
Aktiva
2.3.1.
Užití aktiv
2.3.2.
Členění aktiv v rozvaze
2.3.3.
Dlouhodobá a oběžná aktiva
2.3.4.
Souhrn aktiv
2.4.
Pasiva
2.4.1.
Základní členění
2.4.2.
Vlastní kapitál (Exuity)
2.4.3.
Cizí zdroje (liabilities)
2.4.4.
Vypořádání závazků a úvěrů
2.4.5.
Změny rozvahových položek
2.4.6.
Výkaz zisku a ztráty
2.5.
Výnosy
2.5.1.
Základní členění
2.6.
Náklady (cost)
2.6.1.
Členění
2.7.
Výsledek hospodaření
2.7.1.
Základní členění
2.8.
Vznik výnosů (příklad: prodej zboží za hotové)
2.9.
Vznik nákladů
3.
Základní pojmy
3.1.
Účet
3.1.1.
Členění účtů
3.1.2.
Princip podvojnosti a souvztažnosti
3.1.3.
Třídění účtů
3.1.4.
Směrná účtová osnova
3.2.
Účetní doklady
3.2.1.
Okamžik uskutečnění účetního případu
3.2.2.
Forma a obecné zásady platné pro účetní doklady
3.2.3.
Oběh účetních dokladů
3.3.
Účetní deník
3.4.
Hlavní kniha
3.4.1.
Příklad hlavní knihy
3.5.
Knihy analytických a podrozvahových účtů
3.6.
Kontrola správnosti účetních zápisů
3.6.1.
Formální kontrola
3.6.2.
Věcná kontrola
3.7.
Oprava účetních záznamů
4.
Systém vedení „podvojného účetnictví“
4.1.
Sestavení konečných zůstatků (stavů)
4.2.
Převedení konečných zůstatků do 2 účtů
4.3.
Výkaz zisku a ztráty
4.4.
Příloha k účetním výkazům
5.
Dlouhodobý majetek
5.1.
Dlouhodobý nehmotný majetek
5.1.1.
Goodwill
5.2.
Dlouhodobý hmotný majetek
5.3.
Dlouhodobý finanční majetek
6.
Oběžný majetek
6.1.
Zásoby
6.2.
Poskytnuté provozní zálohy
6.3.
Dohadné položky aktivní
6.4.
Krátkodobý majetek
7.
Přechodná aktiva
7.1.
Náklady a příjmy příštích období
8.
Vlastní kapitál
8.1.
Kapitálové fondy
8.1.1.
Emisní ážio
8.2.
Fondy tvořené ze zisku
8.3.
Výsledek hospodaření minulých let
8.4.
Výsledek hospodaření běžného účetního období
9.
Cizí kapitál
10.
Přechodná pasiva
10.1.
Systém oceňování v účetním systému ČR
10.1.1.
Oceňovací základna
11.
Vztah účetnictví a daní
11.1.
Daň z příjmů
11.1.1.
Daňový základ, daňově neuznatelné náklady, sazby daně z příjmů
11.2.
Daň z přidané hodnoty
11.2.1.
Plátce DPH
11.2.2.
Zdaňovací období, sazby daně z přidané hodnoty
11.2.3.
Fungování DPH
11.2.4.
Vypořádání účtu DPH na konci zdaňovacího období (příklady)
12.
Peníze a zúčtovací vztahy
12.1.
Krátkodobý finanční majetek, peníze v pokladně, doklady
12.2.
Peníze na bankovních účtech
12.2.1.
Druhy bankovních účtů
12.3.
Pohyb peněz na účtech
12.4.
Peníze v cizí měně, inventarizační rozdíly u peněz
12.5.
Krátkodobé cenné papíry
12.6.
Zúčtovací vztahy
12.6.1.
Pohledávka a závazek a jejich dělení
13.
Dlouhodobý majetek
13.1.
Dlouhodobý nehmotný majetek
13.2.
Dlouhodobý hmotný majetek
13.3.
Dlouhodobý finanční majetek
13.4.
Oceňování dlouhodobého majetku
13.5.
Vedlejší náklady související s pořízením dlouhodobého majetku
13.6.
Účtování dlouhodobého majetku při pořízení
13.7.
Odpisování dlouhodobého majetku
13.7.1.
Odpisy dlouhodobého majetku
13.8.
Dotace na dlouhodobý majetek
13.9.
Vyřazení dlouhodobého majetku
13.10.
Inventarizace dlouhodobého majetku
14.
Zásoby
14.1.
Materiál
14.2.
Zásoby vlastní výroby
14.3.
Zvířata
14.4.
Zboží
14.5.
Oceňování zásob
14.6.
Náklady spojené s pořízením zásob
14.7.
Účtování zásob při interním pořízení
14.8.
Oceňování zásob při výdeji ze skladu
14.8.1.
Metody oceňování
14.9.
Účtování interních zásob při prodeji
14.10.
Účtování o zásobách (obecně)
14.11.
Inventarizace zásob
15.
Náklady
15.1.
Členění nákladů
15.1.
Provozní náklady
15.1.1.
Spotřeba energie a spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek
15.1.2.
Služby
15.1.3.
Osobní náklady
15.1.4.
Daně a poplatky
15.1.5.
Jiné provozní náklady
15.1.6.
Odpisy, rezervy a opravné položky provozního charakteru
15.2.
Finanční náklady
15.2.1.
Prodané cenné papíry a vklady
15.2.2.
Kurzové ztráty
15.2.3.
Další účty
15.2.4.
Mimořádné náklady
15.2.5.
Daně z příjmů
16.
Výnosy a jejich členění
16.1.
Provozní výnosy
16.1.1.
Tržby za vlastní výkony a zboží
16.1.2.
Změna stavu vnitropodnikových zásob
16.1.3.
Aktivace
16.1.4.
Jiné provozní výnosy
16.2.
Finanční výnosy
16.3.
Mimořádné výnosy
17.
Účty časového rozlišení
17.1.
Základní předpoklady pro účty časového rozlišení
17.2.
Druhy účtů časového rozlišení
17.3.
Výkaz zisků a ztrát
17.4.
Výsledek hospodaření
17.5.
Vlastní kapitál a jeho členění
17.5.1.
Možnosti rozdělení zisku

Úryvek

"6. PŘEDNÁŠKA
Vztah účetnictví a daní
 daň z příjmů
 daň z přidané hodnoty

Účetnictví = základ pro stanovení základu daně z příjmů a výpočet daně z příjmů
Daň z příjmů se řídí Zákonem č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů v platném znění:
 daň z příjmů FO
 daň z příjmů PO

výsledek hospodaření v účetnictví = veškeré výnosy – veškeré náklady

daňový základ dle zákona o Dani z příjmů (DzPř)
výnosy – daňově uznatelné náklady
- tzn. pro účely stanovení základu daně z příjmů se musí z účetnictví vyloučit náklady, které ZoDPř neuznává jako náklady nutné k dosažení, zajištění a udržení příjmů
- v praxi se dělá analytická evidence (na daňové a nedaňové)

Daňově neuznatelné náklady:
 náklady na reprezentaci
 pokuty a penále,
 cestovné nad limit určený Zákonem o cestovních náhradách,
 atd…

Daňový základ x daňová sazba = daň z příjmů (tzv. splatná daňová povinnost)

Sazby daně z příjmů
 sazby daně z příjmů FO jsou progresivní
 sazby daně z příjmů PO jsou fixní, avšak v průběhu času degresivní (sazba roku 2004 – 28 %, sazba roku 2005 – 26 %, sazba roku 2006 – 24 %

VH v účetnictví  daňový základy  daň
VH v účetnictví – daň z příjmů = VH v účetnictví čistý (netto) (připravený k rozdělení mezi vlastníky, k investování, příp. k dalším účelům)"

Poznámka

Práce obsahuje množství schémat a tabulek. Psáno heslovitou formou. Čistý text tvoří cca 35 stran. Částečně čerpá z: webtodate.fek.zcu.cz/images/pages/katedry/KEU/Z_klady___etnictv_.doc

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera10902
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse