Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Účetnictví - výpisky z přednášek

Účetnictví - výpisky z přednášek

Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Výpisky z přednášek Účetnictví seznamují heslovitě s oceňováním majetku. Informují o účtování pohledávek, závazků a tržeb. Popisují strukturu nákladů, výkaz zisků a ztráty. Zabývají se výnosy a zásobami. V bodech charakterizují dlouhodobý majetek nehmotný a hmotný. Závěr se věnuje cenným papírům a podílům.

Obsah

1.
Oceňování
1.1.
Ocenění při pořízení majetku a závazků
1.2.
Oceňování k rozvahovému dni
1.3.
Pokladna
1.4.
Ceniny
2.
Pohledávky a závazky
2.1.
Pohledávka
2.2.
Aktiva
2.3.
Závazky
3.
Tržby
3.1.
Slevy, skonta, bonusy
3.2.
Účetní principy
4.
Struktura nákladů, výkaz zisků a ztráty
4.1.
Členění nákladů
4.2.
Provozní náklady
4.3.
Náklady cestovních výdajů
4.4.
Náhradové pokuty
4.5.
Finanční náklady
4.6.
Mimořádné náklady
4.7.
Náklady na daň z příjmů
4.8.
Manka a škody
4.9.
Schodky
4.10.
Výdaje na udržení, dosažení a zajištění příjmů
5.
Výnosy
5.1.
Výnosy za vlastní výkony a zboží
5.2.
Změna stavu zásob vlastní výroby
5.3.
Aktivace
5.4.
Jiné provozní výnosy
5.5.
Finanční výnosy
5.6.
Mimořádné výnosy
5.7.
Převodové účty
6.
Zásoby
6.1.
Účtování
6.2.
Oceňování
6.3.
Metody vyskladňování
6.4.
Opravné položky
6.5.
Zásoby vlastní výroby
6.6.
Reklamace zboží
6.7.
Poskytnuté zálohy na zásoby
7.
Dlouhodobý majetek (DM)
7.1.
Pořízení DM
7.2.
Vyřazení DM
7.3.
Oceňování DM
7.4.
Oceňování dlouhodobého nehmotného majetku (DNM) a odepisování dlouhodobého hmotného majetku (DHM)
7.5.
DNM
7.6.
DHM odpisovaný
7.7.
DHM neodepisovaný
7.8.
Technické zhodnocení
7.9.
Poskytnutí zálohy na DM
8.
Cenné papíry (CP) a podíly
8.1.
Druhy
8.2.
Podíly
8.3.
Dluhopisy
8.4.
Ocenění reálnou hodnotou

Úryvek

"Pohledávky a závazky

Pohledávka
- vyjadřuje právo věřitele požadovat po druhé osobě (dluž.) plnění určitého závazku, věřitel má právo toto plnění vymáhat, dlužník má povinnost pohledávku splatit, pohledávka zaniká uspokojením věřitele, tj. vyrovnání závazků dlužníka
- představují majetek, OA podniku

Aktiva:
- mají podniku přinášet ekonomický prospěch
- jsou ocenitelná v peněžních jednotkách
- výsledkem minulých transakcí
- při účtování se nerozlišuje, zda jsou krátkodobé nebo dlouhodobé

oceňujeme:
a) při vzniku jmenovitou hodnotou
b) jestliže byly nabyty za úplatu či vkladem pak PC
c) oceňují se reálnou hodnotou ukládá-li to zvláštní právní předpis (pohledávky zajištěny prostřednictvím derivátů)

- jako RH lze použít:
1) tržní hodnota
2) ocenění kvalifikačním odhadem nebo posudkem znalce
3) ocenění dle zvláštních právních předpisů

- pohledávky z obchodního styku – je vhodné je v analytické evidenci členit na kr. a dl., na pohledávky za zahraničními či tuzemskými partnery, na vnitroskupinové a mimoskupinové, je-li podnik členem skupiny
- pohledávky za odběrateli
- pohledávky za společníky a členy sdružení
- pohledávky za upsaný VK
- pohledávky za společníky při úhradě ztráty
- ostatní pohledávky za společníky
- ostatní pohledávky – p. v souvislosti s reklamačními nároky vůči dodavatelům; p. u leasingu; p. v souvislosti s očekávaným plněním od pojišťoven v důsledku pojistných událostí; další jinde nespecifi. p.

- rizikové a nedobytné p. – při vykazování těchto pohledávek slouží 2 metody:
a) přímý odpis – podnik odepíše pohledávku do N až v období, kdy je jisté, že dlužník své závazky vůči podniku neuhradí, do té doby je ponechává v pohledávkách v původní výši
b) odhad – založena na principu tvorby opravných položek; podnik provede každý rok odhad výše problematických pohledávek a tuto část proúčtuje do N oproti korekci k pohledávkám
- pro stanovení odhadu se používají metody:
metoda stáří pohledávky
metoda z % z prodeje na fakturu

Závazky
- zdroje krytí (P) podniku
- definovány jako – současná povinnost, která vznikla na základě minulých skutečností, od jejíhož vypořádání se očekává, že vyústí v odtok prostředků z podniku
- vznikají v běžné podnikatelské praxi, jako důsledek zvyklostí a přání udržovat dobré obchodní vztahy
- krátkodobý závazek je takový, u kterého se očekává, že bude uhrazen v normálním průběhu provozního cyklu v podniku nebo má být uhrazen v rámci 12 měsíců od rozvahového dne"

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 24 stran. Práce obsahuje tabulky a schéma.
Práce obsahuje množství překlepů a zkratek.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18546
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse