Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Účtová třída 0 - DM

Účtová třída 0 - DM


Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace, Bzenec

Charakteristika: Práce obsahuje maturitní otázku z účetnictví na téma účtování a pořízení dlouhodobého majetku, oceňování dlouhodobého majetku.

Obsah

1.
Účtování a pořízení dlouhodobého majetku
2.
Oceňování DM

Úryvek

"4.1. Dlouhodobý majetek
• Dlouhodobý majetek je majetek, který podniku může sloužit dobu delší než 1 rok, během používání neztrácí svou původní formu, pouze se postupně opotřebovává
• Do dlouhodobého majetku patří:
a) Dlouhodobý hmotný majetek DHM
b) Dlouhodobý nehmotný majetek DNM
c) Dlouhodobý finanční majetek DFM
Dlouhodobý hmotný majetek
• Dlouhodobým majetkem se rozumí:
a) Pozemky, budovy, stavby bez ohledu na výši ocenění
b) Samostatné movité věci s dobou použitelnosti delší než 1 rok a od výše ocenění určené účetní jednotkou, movitými věcmi jsou např. dopravní prostředky, stroje, přístroje a zařízení
• Zákon o daních z příjmů stanoví závaznou hranici pro zatřídění do DHM 40 000 Kč, proto většina účetních jednotek respektuje tuto hranici i pro účetnictví
Dlouhodobý nehmotný majetek
• Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí např. patenty, licence, programové vybavení (software) apod. s dobou použitelnosti delší než 1 rok a od výše cenění účetní jednotkou
• Obdobně jako u DHM také pro zatřídění do dlouhodobého nehmotného majetku je v zákoně o daních z příjmů uvedena závazná hranice, tentokrát 60 00Kč.
Dlouhodobý finanční majetek
• Do dlouhodobého finančního majetku patří např. cenné papíry, které podnik nakupuje jako dlouhodobou investici (tzn. Předpokládaná doba držení cenných papírů přesahuje 1rok)
Oběžný majetek
• Je to majetek, který se během hospodářské činnosti mění z jedné formy ve formu jinou (např. ve výrobním podniku materiál přechází do hodnoty výrobků, obchodní podnik za peníze nakupuje zboží atd.) a dále dochází k jeho jednorázové spotřebě
Zásoby
• Zásobami jsou materiál, zboží, nedokončená výroba a výrobky
Materiál – jsou předměty, které se používají ke zhotovení výrobku
Zboží – jsou movité věci koupené za účelem dalšího prodeje
Výrobky – jsou předměty, které podnik vyrábí s cílem prodat je odběratelům
Nedokončená výroba – jsou produkty, které již prošly jedním nebo několika výrobními stupni,
nejsou již
materiálem, ale také ještě nejsou hotovým výrobkem"

Poznámka

Práce obsahuje příklady zaúčtované na téčka o rozsahu cca 3 stran.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x571b87207c6bf.zip (121 kB)
Nezabalený formát:
Uctova_trida_dlouhodoby_majetek.doc (197 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse